Procheti.com

Наредба № 3 за нормиране разхода на горива и смазочни материали на автомобилите и мотоциклетите

ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА В сила от 01.01.1990 г.<>Обн. ДВ. бр.93 от 1 Декември 1989г.

Раздел I.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се урежда нормирането на разхода на горива и смазочни материали на всички автомобили и мотоциклети с изключение на тези на Министерството на народната отбрана, Министерството на вътрешните работи, техните подразделения, на фирмите на гражданите и личните автомобили.

 

Чл. 2. Видовете горива, моторните и трансмисионните масла, които трябва да се употребяват при експлоатация на автомобилите, са посочени в приложение № 1

 

Чл. 3. (1) Норменият разход на гориво и смазочни материали по смисъла на тази наредба е пределна величина, определяща се от изминатия пробег и експлоатационните условия на работа на автомобилите и мотоциклетите.

(2) Норменият разход на гориво на 100 км пробег се образува от основна норма и допълнителни корекции за специфични експлоатационни условия на работа.

 

Чл. 4. (1) Основната норма за разход на гориво трябва да съответствува на една от тези, посочени в приложение № 2, за автомобилите, респективно в приложение № 3, за мотоциклетите, моторолерите и мотопедите.

(2) За всички видове автомобили и мотоциклети, непосочени в приложения № 2 и 3, включително за новодоставените, основните разходни норми се утвърждават от Министерство на транспорта. До утвърждаването им се ползуват временни норми, установени с направени измервания и съставен протокол от комисия, определена от ръководителя на учреждението, фирмата, другите организации и поделения. Те важат за срок до 6 месеца.

(3) Научноизследователският технологичен институт по автомобилен транспорт и другите сродни на него организации със създадените за тази цел лаборатории извършват измервания за определяне на основни разходни норми при направено искане и подписан договор с притежателя на автомобила или мотоциклета.

 

Чл. 5. Допълнителните корекции за разхода на гориво и смазочни материали за специфични експлоатационни условия на работа се утвърждават от ръководителя по чл. 4, ал. 2 в определените граници, посочени в раздел IV.

 

Чл. 6. Норменият разход на гориво за специалното оборудване на автомобила, който е пределен, се утвърждава от Министерството на транспорта въз основа на предложение и протокол за извършено измерване на разхода на гориво от притежателя на автомобила.

 

Чл. 7. Норменият разход на смазочни материали се образува от нормено количество (вместимост на картера), необходимо за смяна при определена периодичност по чл. 14, и от полагащия се допълнителен разход за доливане по време на експлоатация съгласно чл. 15.

 

Раздел II.
ОПРЕДЕЛЯНЕ НОРМЕНИЯ РАЗХОД НА ГОРИВА

Чл. 8. (1) Норменият разход на гориво за леки автомобили, товарни автомобили и автобуси се определя, като основната норма за разход на съответната марка и модел автомобил (автобус) от приложение № 2 се увеличи или намали с корекцията по раздел IV.

(2) За всеки тон собствено тегло на ремаркетата, полуремаркетата или колесарите плюс половината от товароподемността им се дава добавка на 100 км пробег: за бензинови автомобили - 1,8 л и за дизелови - 1,2 л към нормения разход, определен по ал. 1. Това не се отнася за специализираните и специалните автомобили.

(3) За товарни автомобили или ремаркета със саморазтоварващи се каросерии норменият разход за всеки курс с товар се увеличава с 0,2 л за автомобили или ремаркета с товароносимост до 12 т, с 0,3 л - за автомобили с товароносимост до 25 т (с 0,5 л при хода на цилиндрите на подемното устройство, по-голям от 2 м, и товароподемност до 25 т) и с 0,7 л - за автомобили с товароносимост над 25 т.

 

Чл. 9. (1) Норменият разход на гориво за придвижване на специални автомобили и за преустроени със специализирани каросерии се определя, като съответният нормен разход за базовия автомобил, определен съгласно чл. 8, ал. 1, се увеличи или намали за всеки тон превишаване или намаляване на масата (собствено тегло) на специалния (специализирания) автомобил спрямо базовия:

1. за специални автомобили (автокран, автолебедка, автостълба, автомачта, автолаборатория, автоработилница, автосонда и др.): за бензинови - с 1,5 л и за дизелови с 1,0 л за 100 км пробег;

2. за специализирани автомобили (за зареждане на търговски обекти, за превоз на петролни продукти, вода, животни, поща и др.): за бензинови - с 1,8 л и за дизелови - с 1,2 л на 100 км пробег.

(2) Алинея 1 не се прилага за посочените като специални или специализирани автомобили в приложение № 2.

 

Чл. 10. (1) За автомобили при учебно кормуване норменият разход на гориво за един учебен час (40 минути практическо кормуване) на полигон се приравнява на разхода за 20 км пробег за съответната марка и модел автомобил.

(2) Норменият разход за движение при учебно кормуване не на полигон се определя по метода, посочен за всички автомобили.

 

Чл. 11. Нормите за разход на гориво за разработване на автомобилни двигатели на място (на стенд) след извършен основен ремонт са: за бензинови двигатели - 0,25 л на 1 киловат за час и за дизелови - 0,20 л на 1 киловат за час. Тези норми се считат за максимално допустими при спазване на утвърдената технология.

 

Чл. 12. За пробно пътуване на автомобилите се определя следният нормен разход:

1. за автомобили с двигатели, излезли от основен ремонт - гориво, полагащо се за 20 км пробег;

2. за автомобили, излезли от основен ремонт - гориво, полагащо се за 50 км пробег.

 

Чл. 13. Ръководителят може да определя маршрутни норми за разход на гориво, които да не превишават определения нормен разход с тази наредба.

 

Раздел III.
ОПРЕДЕЛЯНЕ НОРМЕНИЯ РАЗХОД НА СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ

Чл. 14. (1) Норменото количество за разход на смазочни материали при експлоатацията на автомобилите се определя съобразно сроковете за смяната им при определен изминат пробег. Сроковете за смяна на моторни масла са:

1. за леки автомобили - 9000 км, а при експлоатация с масло \"Диона супер\" - 12 000 км;

2. за товарни автомобили \"ИФА\", \"Берлие\", \"Волво\", \"Мерцедес Бенц\", \"Рено\" и \"Фиат\" - 9000 км (когато работят на дълги превозни разстояния и по магистрали - 10 000 - 12 000 км);

3. за автобуси \"Икарус\" - 6000 км;

4. за непосочените в т. 1, 2 и 3 товарни автомобили и автобуси - 8000 км;

5. за нови или излезли от основен ремонт автомобили смяна на маслата се извършва и на първите 2000 км.

(2) Сроковете за смяна на трансмисионните масла са:

1. за масла тип \"Толина\" (ТМ-2) - 35 000 км;

2. за масла тип \"Улита\" (ТМ-5) и \"Ролана\" (ТМ-4) - 50 000 км.

(3) Разходът на консистентни смазки е до 0,5 кг на 1000 км пробег.

 

Чл. 15. Разходът на моторни масла за дозареждане (доливане) се определя на база полагащ се нормен разход на гориво, както следва:

1. за товарни автомобили, лекотоварни автомобили и автобуси с бензинови двигатели - до 0,9% спрямо полагащия се нормен разход на гориво;

2. за товарни автомобили, лекотоварни автомобили и автобуси с дизелови двигатели - до 1,0% спрямо полагащия се нормен разход на гориво;

3. за леки автомобили - до 0,7% спрямо полагащия се нормен разход на гориво;

4. за учебни автомобили - до 1,2% спрямо полагащия се нормен разход на гориво.

 

Чл. 16. За автомобили с двутактови двигатели и мотоциклети, моторолери и мотопеди разходът на моторното масло към горивото трябва да съответствува на препоръчаното от производителя.

 

Чл. 17. Определянето на срокове за смяна на маслата може да става и по лабораторен път. Тези срокове не трябва да са по-малки от определените в този раздел.

 

Раздел IV.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОРЕКЦИИ ЗА СПЕЦИФИЧНИ ЕКСПЛОАТАЦИОННИ УСЛОВИЯ НА РАБОТА

Чл. 18. Основните норми за разход на гориво по приложения № 2 и 3 може да се коригират (увеличават или намаляват) за:

1. характерни пътни условия извън населеното място съгласно приложение № 4;

2. интензивност на движението - движение в чертите на населените места без транзитно преминаване (когато не се извършват товарно-разтоварни работи):

а) до 50 000 жители - увеличение до 3%;

б) от 50 000 до 100 000 жители - увеличени до 5%;

в) от 100 000 до 500 000 жители - увеличение до 15%;

г) за град София - увеличение до 25%;

3. допълнителни условия, утежняващи движението в населените места:

а) движение на автобуси по маршрути само на градския транспорт - увеличение до 10%;

б) движение на автомобили с чести спирания (зареждане на търговски обекти, събиране на пощата от пощенски кутии, извършване на инкасирания, обслужване на сервизи и др.) - увеличение до 10%;

в) движение на автомобили за разнасяне на храна по домове и детски заведения, за обслужване на медицински персонал при домашни посещения - увеличение до 20%;

г) движение на автомобили, предназначени за учебно кормуване за леки автомобили - увеличение до 30% и за товарни автомобили - увеличение до 10%. Това не се отнася за случаите по чл. 10, ал. 1 (кормуване на полигон);

4. степен на натоварването:

а) товарни автомобили с товароносимост над 1,5 т (вкл. и тези с повишена проходимост) и автовлекачи, когато изминават над 65 на сто от пробега си с претеглен товар, с маса над 85 на сто от пълната товароносимост на автомобила - увеличение до 20%;

б) при системно претоварване на автобуси в градски условия - увеличение до 20%;

5. за нови и амортизирани автомобили:

а) нови автомобили, пуснати в първоначална експлоатация, и за автомобили, излезли от основен ремонт, както и за автомобили, на които се монтират двигатели, излезли от основен ремонт, през първите 2000 км - увеличение до 5%;

б) автомобили след втори основен ремонт - увеличение до 10%;

6. зимен период - увеличение до 5%;

7. други специфични условия на движение:

а) автомобили (без леките), работещи постоянно на къси превозни разстояния на обекти (до 2 км) - увеличение до 10%;

б) автомобили, използувани постоянно за технологичен транспорт на територията на предприятието и вътре в цехове, складове и др. - увеличение до 20%;

в) автомобили, работещи постоянно по пътища и райони в планински местности, по-високи от 1500 м над морското равнище - увеличение до 20%;

г) автомобили, превозващи особено тежки или извънгабаритни товари, и за съпровождащи ги леки или лекотоварни автомобили, погребални автомобили и др., движещи се изключително на първа и втора предавка - увеличение до 20%;

д) автомобили на Спешна републиканска консултация при движение извън населено място за оказване на медицинска помощ - увеличение до 15%;

е) автомобили, превозващи радиоактивни материали и апаратура, заредена с източници на йонизиращи лъчения - увеличение до 10%.

 

Чл. 19. (1) При необходимост от ползуване едновременно на няколко коригиращи фактора (посочени в чл. 18) процентът на изменението се определя като сума или разлика на корекциите, определени за съответните условия на експлоатация.

(2) При превози по пътища или пътни участъци с различни корекции (приложение № 4) се прилага средно определената за цялото превозно разстояние.

 

Чл. 20. Сроковете за смяна на маслата по чл. 14 за автомобили-самосвали, специални и специализирани автомобили, учебни автомобили, автомобили, теглещи ремаркета, и автомобили, извършващи технологичен транспорт, може да се намаляват до 15%.

 

Чл. 21. В случай на движение на автомобили или мотоциклети при особени експлоатационни условия, непредвидени в тази наредба, Министерството на транспорта одобрява допълнително увеличение или намаление на основната разходна норма за гориво или смазочни материали въз основа на предложение и отчетни данни от притежателя на автомобила.

 

Раздел V.
УСЛОВИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА НАРЕДБАТА

Чл. 22. (1) Точният размер на допълнителните корекции на основната норма за разход на гориво съгласно чл. 18 и на нормата за разход на смазочни материали съгласно чл. 20 се утвърждава със заповед на ръководителя по чл. 4, ал. 2 на основание проведени наблюдения за установяване действителния разход на гориво и смазочни материали.

(2) Времето, през което ще се ползуват допълнителна корекция за зимен период и отоплителният агрегат на автомобила, се определя със заповед на ръководителя в зависимост от денонощната температура.

(3) Измененията по смисъла на ал. 1 и 2 периодично се преразглеждат и се привеждат в съответствие с новите технологии, организацията на експлоатационната дейност и климатичните условия. Ръководителят носи отговорност за правилното им определяне и осъвременяване.

 

Чл. 23. Ръководителят по чл. 4, ал. 2 упражнява постоянен и цялостен контрол по спазване на предписаните нормени разходи за горива и смазочни материали в наредбата. Той взема необходимите мерки за предотвратяване на нарушенията и търсене на дисциплинарна отговорност от нарушителите.

 

Чл. 24. Министерството на транспорта дава допълнителни разяснения и указания за определяне на нормения разход на гориво и смазочни материали и контролира правилното прилагане на наредбата.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Наредбата се издава на основание § 3 от Закона за движението по пътищата във връзка с чл. 2 от Постановление № 39 на Министерския съвет от 1989 г. за икономично използуване на течните горива (ДВ, бр. 65 от 1989 г.).

 

§ 2. Тази наредба влиза в сила от 1 януари 1990 г. и отменя Наредба № 4 на Министерството на транспорта за нормиране разхода на течни горива и смазочни материали на автомобилите и мотоциклетите (ДВ, бр. 62 от 1982 г.).

 

Приложение № 1 към чл. 2

 

Горива, моторни и трансмисионни масла, употребявани при автомобилите
  Моторно масло
Основни марки автомобилиВид горивозималято
1234
I. Леки автомобили, товарни автомобили с това-   
роподемност до 1500 кг и автобуси до 12 места   
    
БМВ, Волво, Мазда, Мерцедес, Пежо, Татра,   
Фиат,А-96М6W8Д2/Е1М10Д2/Е1
Булгаррено, ВАЗ, Волга М24, ГАЗ 13, Дачия,   
Застава, Латвия РАФ 2203, Мицубиши, Моск-   
вич 412, Нисан, Опел рекорд, Полонез, Татра,   
Фиат, Фолксваген, Форд, Шкода 1203А-93М6W8Д2/Е1М10Д2/Е1
АРОМ 451, Волга М 21, ГАЗ 69, ЖУК, Латвия   
РАФ 977, Москвич 2140Д, Москвич ИЖ 2715,   
Ниса, УАЗ, Шкода 1200А-86М6W8С2/Д1М10С2/Д1
ТойотаА-86М6W8Д2/Е1М10Д2/Е1
БаркасА-86 ЛТ-2Т
Мерцедес Бенц, Рено, Тойота, Фиат, Фолксваген,диз. горивоМ6W8Д2/Е1М10Д2/Е1
Трабантдвутакто-  
 ва смес ЛТ-2Т
    
II. Товарни автомобили с товароподемност   
над 1500 кг и автобуси над 12 места   
    
Гарант, ГАЗ, ЗИЛ, ЗИС, ЛАЗ, КАЗ, ЛиАЗ,   
ПАЗ, Робур ЛО, Стар, УралА-86М6W8С2/Д1М10С2/Д1
Йелч, Прага, Стар, Чепелдиз. горивоМ6W8С2/Д1М10С2/Д1
Авиа, Барейрос, Берлие, Бучеджи, ДАФ, ЗИЛ   
130Г с диз. двиг., 4VД 14.5/12-1SRW, ЗИЛ   
130В1 с диз. двиг. 4V 14.5/12-1SRW, Изуцу,   
Икарус, ИФА, Казекс, Криз, МАЗ, Мигирус -   
Дойц, МАН, Мерцедес Бенц, Мултикар, ОМ -   
Изоли, Перлини, Преслав 1100, Робур, Роман,   
Савием, Сегра, Скания, ТАМ, Татра, Унимог,   
Урал, ФАП, Фиат, Ханомаг, Хеншел, Чавдар,   
Чавдар-Сетра, Шкода с двиг. МШ634 (без   
турбонадув), Шкода с двиг. 706, ЯАЗдиз. горивоМ6W8Д2/Е1М10Д2/Е1
БелАЗ 540Адиз. горивоМ6W8С2/Д1М10С2/Д1
БелАЗ 548Адиз. горивоМ6W8Е2М10Е2
Берлие 280, Волво, ГАЗ 53 с двиг. ДП 3900,   
ЗИЛ 555 с двиг. ДП5800А, ЗИЛ 130 с двиг.   
ДП 5800, ЗИЛ 130B1 с двиг. ДП 5800, Скания,   
Щаердиз. горивоМ6W8ЕМ10Е2
Шкода 100 с двиг. МШ637, 638 /с турбонадув/диз. горивоМ10Е1М10Е2
Каелбле, Фаундиз. горивоМ10Д2/Е1М10Д2/Е1
    
III. Мотоциклети, моторолери и мотопедиЛТ-2Т

Забележки:

1. За леки автомобили може да се употребява и всесезонното масло Диона супер /МSW16Е2/.

2. За всички други непосочени автомобили може да се ползуват масла от нива:

а/ през летния период:

с бензинови двигатели - М10С2/Д1; с дизелови двигатели - М10Д2/Е1;

б/ през зимния период:

с бензинови двигатели - М6W8С2/Д1;

с дизелови двигатели - М10Д2/Е1.

За специалното оборудване на автомобилите марката на използуваното масло се определя като най-близка или еднаква с предписаната от завода-производител.

4. За непосочените автомобили марката на използуваното гориво се определя като най-близка или еднаква с предписаната от завода-производител.

 

Трансмисионни масла:
 
за главна предавкаТМ-5 /Улита 90 ЕР/ или ТМ-4 /Ролана/;
за преводна кутияТМ-2 /Толина/, ТМ-4 /Ролана/, ТМ-5
 /Улита 90 ЕР/;
за предавателна кутия \"Икарус\"съответно моторно масло от приложение № 1;
за предавателна кутия \"БелАЗ\"масло за хидродинамични предавки МХП-40А.

Приложение № 2 към чл. 4, чл. 8, ал. 1, чл. 18

 

Основни норми за разход на горива
на автомобилите
 
 Литра на
поМарка и модел на автомобила100км
ред пробег
123
 I. Леки автомобили 
1.АРО 10,410,8
2.АРО М 461, М 461 С18,5
3.БМВ 2500 А15,0
4.ВАЗ 21019,0;8,5(с
  карбу-
  ратор
  озон)
5.ВАЗ 21029,2;8,8(с
  карбу-
  ратор
  озон)
6.ВАЗ 21039,5
7.ВАЗ 21048,5
  (с карб.
  озон)
8.ВАЗ 21058,5
  (с карб.
  озон)
9.ВАЗ 21069,7
10.ВАЗ 21078,5
  (с карб.
  озон)
11.ВАЗ 21087,5
  (с карб.
  озон)
12.ВАЗ 210119,2;8,8
  (с карб.
  озон)
13.ВАЗ 210138,5
  (с карб.
  озон)
14.ВАЗ 210619,5;8,5
  (с карб.
  озон)
15.ВАЗ 21063(купе на ВАЗ 
 2106 и двиг. на ВАЗ 
 21011)9,5
16.ВАЗ 2101 - с пропан-бутан11,0
17.ВАЗ 2102 - с пропан-бутан11,5
18.ВАЗ 2103 \"12,5
19.ВАЗ 2104 \"11,0
20.ВАЗ 210511,0
21.ВАЗ 210612,8
22.ВАЗ 210711,0
23.ВАЗ 2101111,5
24.ВАЗ 2121 Нива12,3
25.Вартбург 1.37,5
26.Волво 142, 144, 14512,5

27.Волво 244, 245, 245 Дл13,0
28.ГАЗ М 21 - Волга13,0
29.ГАЗ М 21 - Волга - комби13,5
30.ГАЗ М 24 - Волга12,7
31.ГАЗ М 2412 - Волга - комби13,2
32.ГАЗ 69; 69 А; 69 В; 69 М16,5
33.ГАЗ 69 с двигател ГАЗ 21 А 
 (Волга)16,0
34.ГАЗ 2410 Волга12,7
35.ГАЗ 3102 Волга13,5
36.ГАЗ 13 Чайка20,0
37.ГАЗ 324 - с пропан-бутан14,5
38.ЗАЗ 11026,6
39.Застава 850 АК; АР9,0
40.ИЖ 212510,5
41.Кадилак 48-6267 Х25,0
42.Мазда 929 НВ10,5
43.Мерцедес Бенц 190 Д; 220 Д10,5
44.Мерцедес Бенц-20014,5
45.Мерцедес Бенц-220; 220С14,5
46.Мерцедес Бенц-220 - СЕ15,0
47.Мерцедес Бенц-250, 250 С15,5
48.Мерцедес Бенц-28014,5
49.Мерцедес Бенц-28017,0
50.Москвич 408, 408 И, 21389,5
51.Москвич 426, 430, 2136 - 
 комби10,5
52.Москвич 412, 214010,5
53.Москвич 410 И, 411, 2137 - 
 комби11,0
54.Москвич 2140 Д (с дефорсиран 
 двигател)10,5
55.Москвич 214128,0
56.Опел рекорд 2.0 - комби10,0
57.Пежо 404, 50411,5
58.Пежо 604SL13,8
59.Полонез 1500, Фиат 125 П10,0
60.Полонез 200011,0
61.Рено 18 ТД - комби6,5
62.Рено 5 GTC7,5
63.Рено 9 GTD6,6
64.Рено 9 GTC7,4
65.Татра 613-214,5
66.Татра 60314,0
67.Трабант 601S - комби9,0
68.Тойота \"Ленд Крузър\" 
 FJ40/V/18,5
69.Тойота Терцел 4 WD8,0
70.УАЗ 469; 469 Б17,5
71.Фолксваген голф6,0
72.Фолксваген Пасат GL - с бен- 
 зинов двигател8,0
73.Фолксваген Пасат GL - комби8,0
74.Форд Кортина 1.610,0
 II. Товарни автомобили с това- 
 роподемност до 1500 кг 
1.АРО 242 Д10,0
2.Баркас Б 1000; КМ, КА, 
 КО, НР13,0
3.Баркас Б 1000 FR , /LK/, УК13,5
4.Вагониер J 100/141421,0
5.ЖУК А06 с двиг. ГАЗ 24 Д15,0
6.ЖУК А11; А03; А06; А13 
 с пропан-бутан18,0
7.ЖУК А 03, А 06, А11, 

 А 1315,0
8.Застава 850 АК, АР8,8
9.Застава 160017,0
10.Застава 850 AF8,3
11.ИЖ 271512,5
12.МАН 470 Ф13,0
13.Мерцедес Бенц 30610,4
14.Мерцедес Бенц 407D - 
 фургон14,2
15.Мерцедес Бенц 408 Л18,0
16.Мицубиши L032PVNL6 - 
 фургон12,7
17.Москвич 434, 432, 433, 
 273310,5
18.Москвич 434, 273411,0
19.Ниса М 59, 501, 521 С, 
 522 Т15,0
20.Нисан Патрол - сервизен9,6
21.Рено Мастер Груау Р 35D - 
 фургон12,8
22.Рено Мастер Груау Р 35D13,8
23.Рено 4 пикап8,0
24.Рено естафета - 80011,0
25.Рено Трафик Т 1300 - 
 ТВ 4211,8
26.Тойота \"Ленд Крузър\" 
 FJ55LV KC - комби19,5
27.Тойота \"Ленд Крузър\" 
 FJ60LV KC20,5
28.Тойота Хайъс9,5
29.Тойота 4 Х 4 с дизелов 
 двигател12,2
30.Тойота НJ60LGKW - сер- 
 визен10,0
31.УАЗ 451, 451 Д; 451 М; 
 451 ДМ16,0
32.УАЗ 450 Д; 452; 452 Д17,0
33.УАЗ 452 Д с двигател 
 ГАЗ 24 Д16,0
34.УАЗ 452 А с двигател 
 ГАЗ 2416,0
35.УАЗ 452 с двигател ЗМЗ 
 402216,0
36.УАЗ 451; 451Д; 451М; 
 451ДМ; 450Д; 452; 
 452 Д - с пропан- 
 бутан20,4
37.Фиат Дукато 109,5
38.Фиат 125 Р - пикап11,5
39.Фиат 238 BL \"Р\"10,0
40.Фолксваген 2312,5
41.Фолксваген LT35 - комби15,5
42.Фолксваген LT45 Д13,2
43.Форд транзит15,0
44.Форд транзит с двигат. 
 ВАЗ 210314,5
45.Шкода 1202; 120311,5
   
 III. Автобуси 
1.Баркас Б 901/213,0
2.Баркас Б 100013,0
3.Барейрос23,0
4.Бедфорд Блиц GF 22013,5
5.ГАЗ 53 \"Родина\"36,0
6.Дачия ТВ 1220,0

7.ЖУК А 07 В15,0
8.ЗИЛ 15541,0
9.ЗИЛ 16439,0
10.Икарус 31123,0
11.Икарус 256, 5430,0
12.Икарус 62026,5
13.Икарус 250, 5930,7
14.Икарус 5530,5
15.Икарус 18034,5
16.Икарус 25028,5
17.Икарус 25528,0
18.Икарус 26032,0
19.Икарус 26631,0
20.Икарус 28035,0
21.Икарус 280 преустроен 
 (без ремарке)33,0
22.Лейланд 309,8
23.Лиаз /ЗИЛ 158 В/40,0
24.Лиаз 67746,0
25.Лиаз 695 Е41,0
26.Мерцедес 309 Д Иран- 
 кодро15,2
27.Мерцедес 207 Д12,0
28.Мерцедес 307 Д13,0
29.Мерцедес Бенц ОВ 
 319-Б20,0
30.Мерцедес Бенц ЛР 312/4824,0
31.Мерцедес Бенц ОМ 321/4821,0
32.Мерцедес 0309D - 08/4114,8
33.Мицубиши L 032PVNL612,7
34.Мицубиши L 300GLX10,5
35.Ниса 59 Ф, М 501, М 521, 
 522 М15,0
36.Нисан Ванет А 15 (6 + 1 
 пътникоместа)9,5
37.Нисан Ванет А 15(11 + 1 
 пътникоместа)10,0
38.Нисан Урван Р12,6
39.Ом Тигър Р27,5
40.Пежо J510,5
41.Паз 651, 652, 652 Т28,0
42.Паз 67233,5
43.Пегас 507531,5
44.РАФ 977 ДМ Латвия15,0
45.РАФ 2203 Латвия15,0
46.Рено Еспас с 200 TSE9,5
47.Рено Трафик (8 + 1 път. 
 места) с бенз. двиг.11,5
48.Рено Т 350 Мастер12,0
49.Рено Трафик 355С9,6
50.Робур 2500, 300022,0
51.Сетра 140 Е25,0
52.Скания 11633,0
53.ТАМ 450025,0
54.ТАМ ПВ 56131,0
55.ТАМ 170 А 1125,0
56.Тойота (12 + 1) - с дизе- 
 лов двигател9,2
57.Тойота модел F11,0
58.Тойота Хайъс12,5
59.Тойота Коустър13,5
60.Тойота ланд крос15,8
61.УАЗ 45116,0
62.УАЗ 452 А, 452 В, 
 452 Г17,0

63.ФАП 5 СВГ И, 5 СВГИ/В28,0
64.Фолксваген 253 и 25514,5
65.Фолксваген 2213,0
66.Фолксваген Каравел С - 
 с дизелов двигател8,5
67.Фолксваген 22 - с двига- 
 тел ВАЗ 210311,7
68.Фолксваген 21 - с двига- 
 тел ВАЗ 210611,7
69.Фолксваген Каравел GL - 
 с диз. двигател9,5
70.Фолксваген Каравел GL - 
 с бенз. двигател11,5
71.Фолксваген Каравел GL - 
 с диз. двигател10,0
72.Фолксваген 22 с двигател 
 ВАЗ 210311,7
73.Фолксваген AG9,0
74.Чавдар 5 С16,0
75.Чавдар 11 ГЗ; Г531,0
76.Чавдар 11 МЗ30,0
77.Чавдар В 132031,0
78.Чавдар 11 М 4 с дв. М. 63432,0
79.Чавдар 132031,0
80.Чавдар 11 М 4 с дв. РАБА- 
 МАН31,0
81.Чавдар 9 М дв. Савием 
 975-0526,0
82.Чавдар LC5117,5
83.Чавдар В 14 М 2442,0
84.Чавдар В 14 М 2036,5
85.Шевролет Викинг36,0
86.Шевролет Спор ВАН19,0
87.Шкода 706 РТО30,0
88.Шкода Турист МL28,0
89.Шкода 1200 и 120111,5
 IV. Товарни автомобили с 
 товароподемност над 1500 кг 
1.АВИА 20 Н13,8
2.АВИА 30 Н15,0
3.АВИА А 20 Н13,8
4.АВИА А 21 Н13,8
5.АВИА А 30 Н16,2
6.АВИА А 31 Н16,2
7.Альоки Кам АЗ - подвиж- 
 на телевиз. станция43,5
8.БУЧЕДЖИ 113 12 Карпати36,0
9.ГАЗ 51; 51А; 51Н; 51Р; 
 51Т; 51У; 51В; 51С23,4
10.ГАЗ 5225,8
11.ГАЗ 53; 53А28,8
12.ГАЗ 53Д \"Мадара\" 401 с 
 дв. \"Перкинс\" 4.236 
 /Д 3900/19,2
13.ГАЗ 53 с принудително 
 пълнене с двигател ДП 
 390017,4
14.ЗИЛ 164; 164А; 164АР; 
 164P; 164АД30,0
15.ЗИЛ 130; 130 А134,2
16.ЗИЛ 130Г, оборудван с дизе- 
 лов двигател 4 VD 14,5/12 - 
 1SRW22,8
17.ЗИЛ 130Г35,4
18.ЗИЛ 130 с принудително 

 пълнене с двигател ДП 
 580021,6
19.ЗИЛ 130 В1 с принудително 
 пълнене с двигател 
 ДП 580020,4
20.ЗИЛ 133 ГЯ32,4
21.ЗИС 15033,6
22.ИЗОЛИ ОМ 2512,0
23.ИЗОЛИ ОМ 4012,6
24.ИЗОЛИ ОМ 5013,2
25.ИЗОЛИ ОМ 6515,0
26.ИЗУЦУ ТР 81 - 9,5 т.28,2
27.ИЗУЦУ ТР 81 - 14,5 т.33,6
28.ИФА С 4000-118,6
29.ИФА ХОРХ НЗА19,2
30.ИФА В 50 Л21,0
31.ЙЕЛЧ 315М32,4
32.ЙЕЛЧ 31633,6
33.КАМАЗ 531232,4
34.Ланчия Е Гама 51634,2
35.Лиаз Мадара 110.051; 
 110.053; 110.054; 
 100.02128,8
36.Лиаз Мадара 100.4732,4
37.МАГИРУС 200 Д 2634,8
38.МАГИРУС ДОЙЦ 232 Д39,6
39.МАЗ 200, 200 Г, 200 Д25,2
40.МАЗ 500, 500А, 533528,8
41.МАЗ 516; 5335232,4
42.МАЗ 5432233,6
43.МАН 4500 С БВ30,6
44.Мерцедес 207Д14,4
45.Мерцедес Бенц 2219 /6 Х 2/ 
 цистерна, газовоз29,4
46.Мерцедес Бенц 91122,8
47.Мерцедес Бенц 31231,2
48.Мерцедес Бенц ЛП 34428,2
49.Мерцедес Бенц ОМ 32640,8
50.Мерцедес Бенц 408 Л15,0
51.Мерцедес 319Д - изометри- 
 чен фургон12,6
52.Мерцедес Бенц 50812,6
53.Мерцедес Бенц 151731,8
54.Мерцедес Бенц 608 Д14,4
55.Мерцедес ЛП 1113 Б21,6
56.Мерцедес Бенц Швинг48,0
57.Мерцедес ЛП 808 - хла- 
 дилен фургон20,4
58.Мерцедес Бенц Вибау48,0
59.Мерцедес Унимог 406 - 
 автометачка18,5
60.Мерцедес Бенц 1619 - 
 лаборатория34,5
61.Мерцедес Бома 1422 - 
 каналочистител28,5
62.Мерцедес Унимог 424 V, 
 1250L - специализиран25,0
63.Мерцедес Бенц 1414 К - 
 автометачка25,0
64.Мицубиши FM215J25,2
65.Мултикар 24 М; М 250114,4
66.Пежо J5 - магазин14,5
67.Прага CST24,0
68.Преслав 110016,8
69.Робур - ЛО 200; ЛО 2500; 

 ЛО 300024,0
70.Робур ЛД 3000; ЛД 300115,4
71.Робур ЛД 3001 - лабо- 
 ратория17,6
72.Робур ЛД 3001 - сер- 
 визен фургон16,3
73.Стар 20; 21; 2530,0
74.Стар 2727,0
75.Стар 2825,2
76.Стар 2942,0
77.Татра 815 бетоносмесител37,0
78.Унимог В 8418,6
79.Урал 43203 - дизел генера- 
 тор агрегат47,0
80.Фаун KF 101.53/68 - авто- 
 кран99,0
81.Фиат 300 РС39,6
82.ХАНОМАГ ХЕНШЕЛ18,6
83.ЧЕПЕЛ Д 42020,4
84.ЧЕПЕЛ Д 45024,0
85.ЧЕПЕЛ Д 70031,2
86.Шевролет Шеви ВАН 20 - 
 лаборатория19,0
87.Шкода 100.0528,8
88.Шкода РТ27,6
89.Шкода Мадара МТ-4; 
 МТ-527,6
90.Шкода Кароса - противопо- 
 жарен41,0
   
 V. Товарни автомобили с по- 
 вишена проходимост 
   
1.ГАЗ 63; 63А; 63У; 63Ю; 
 63Э25,8
2.ГАЗ 66; 66А; 66Э; 66АЭ30,6
3.ЗИЛ 151; ЗИЛ 157; 157Г; 
 157К; 157 КГ43,2
4.ЗИЛ 13146,8
5.ЗИЛ 133 Г 141,4
6.ИФА W50/А/РV23,4
7.Камаз 532030,0
8.Краз 241; 241Б58,8
9.Краз 257; 2575143,8
10.Краз 219; Краз 219 Б50,4
11.МАЗ 50140,8
12.МАЗ 509 - лесовоз38,4
13.МАЗ 50238,4
14.Прага ВЗС25,2
15.Преслав 1100/4 Х 4/16,8
16.Стар 6642,0
17.Татра 111 Р39,6
18.Татра 13837,2
19.Урал 375; 375 Д; 325 Т75,6
20.Урал 37752,8
21.ЯАЗ 210; 210А50,4
22.ЯАЗ 21458,8
   
 VI. Автовлекачи /само за 
 влекача/ 
   
1.Берлие ТР 25026,5
2.Берлие ТР 280 /4 Х 2/24,5
3.Берлие ТР 320 /4 Х 2/26,5
4.Берлие ТР 320 /6 Х 4/26,5

5.Берлие ТВН 28030,0
6.Волво Ф 12 Интерколер25,5
7.Волво Ф 88 /4 Х 2/28,0
8.Волво Ф 88 /6 Х 2/28,5
9.Волво Ф 89 /4 Х 2/23,5
10.Волво Ф 89 /6 Х 2/24,0
11.Волво Ф 89 /6 Х 4/25,0
12.ГАЗ 51 П19,5
13.ГАЗ 63 П24,0
14.ДАФ Т 2600 ДР 36021,0
15.ДАФ Т 1600 ДД 30018,0
16.ДАФ Т 1900 ДД 49025,5
17.ЗИЛ ММЗ 164АН24,5
18.ЗИЛ 157 КВ35,0
19.ЗИЛ 130 В129,0
20.ЗИЛ 131 В38,0
21.ЗИЛ 130 В1 с дизелов 
 двигател 4VD14.5/12-1SRW19,0
22.ИФА В 50 Л17,5
23.ЙЕЛЧ 31721,0
24.ЙЕЛЧ 317 Д22,0
25.КАЕЛБЛЕ KDV24Z43OW 
 /с пълна маса 26 т/59,9
26.КАМАЗ 541025,0
27.КАМАЗ 5411226,0
28.Краз 22141,5
29.Краз 221 Б41,5
30.Краз 255 В41,5
31.Краз 25836,5
32.Магирус Ивеко 260-3231,5
33.МАЗ 200 В, 200 М23,0
34.МАЗ 501 В34,0
35.МАЗ 504 Б; 504 А24,0
36.МАЗ 504 Б; 504 В30,5
37.МАН 1021225,0
38.МАН 32, 320 ДФТ31,0
39.Мерцедес Бенц 1632 /4 Х 2/24,5
40.Мерцедес Бенц 192024,0
41.Мерцедес Бенц 2223 /6 Х 4/25,5
42.Мерцедес Бенц 1920 /4 Х 2/24,0
43.Мерцедес Бенц 1625 S/3224,5
44.Мерцедес Бенц 1623 /4 Х 2/24,5
45.Мерцедес Бенц 2232 /6 Х 4/26,5
46.Мерцедес Бенц 1936 /4 Х 2/25,0
47.Мерцедес Бенц 1636 /4 Х 2/21,0
48.Мерцедес Бенц 202624,5
49.Мерцедес Бенц LPS203225,0
50.Савием /4 Х 2/26,0
51.Савием /6 Х 4/27,0
52.Скания 110 /4 Х 2/28,0
53.Скания Рабис30,0
54.Скания 112 Н23,0
55.Скания 142 Е31,0
56.Скания 11129,0
57.Татра 138 НТ30,0
58.Татра 14138,0
59.Татра 81344,0
60.Урал 375 С55,0
61.Урал 377 С40,0
62.ФАУН НZ36.40/46W 
 /с пълна маса 45 т/80,0
63.Фиат 684 Т28,0
64.Шкода 706 РТТН19,5
65.Шкода Мадара МТТН 4; МТТН 521,0
66.Шкода 100.А721,0

67.Шкода АЗ 100.4221,0
68.Щаер 1491 32030,0
   
 VII. Самосвали 
   
1.Авиа 30 KSi15,6
2.Белаз 540 А64,4
3.ГАЗ 93; 93 А; 93 В27,6
4.ГАЗ САЗ 250028,8
5.ГАЗ 53 Б30,0
6.ГАЗ САЗ 350230,0
7.ГАЗ 53 Д \"Марица\" 40619,8
8.ЗИЛ ММЗ 55534,8
9.МАЗ 503; 503А; 554932,4
10.МАЗ 525174,0
11.ЗИЛ ММЗ 585; 585В; 585К34,8
12.ЗИЛ ММЗ 555 с дизелов 
 двигател - 400/12 - TW24,0
13.ЗИЛ 555 с двигател ДП 
 5800А с принудително пълнене22,2
14.ЗИЛ 450506 /495716/37,2
15.ИФА С 400 1К21,0
16.ИФА В 50LK22,2
17.ЙЕЛЧ 317 W32,4
18.КАМАЗ 551136,0
19.Краз 256 Б46,8
20.Магирус 320 М 3339,6
21.Мадара Лиаз MTSP 2434,2
22.МУЛТИКАР 2510; 2512; 251314,4
23.Перлини Т 2090,0
24.Роман 19, 215 ДФК43,2
25.ТАМ 450022,2
26.Татра 111; С1; 111С234,8
27.Татра 138 С1; 138 С333,0
28.Татра 148 К ДВ39,6
29.Татра 815 S 3262086 Х 6.239,6
30.Фиат Ивеко 330 РАС 2651,0
31.Чепел Д 420 В27,0
32.Шкода 706 РТС28,8
33.Шкода Мадара МС 2430,0

Приложение № 3 към чл. 4, чл. 18

 

Основни норми за разход на горива за мотоцик-
лети, моторолери или мотопеди
 
Марка и модел на Литра на 100 км.
помотоциклета, моторолеракуб.пробег
редили мотопедасмбез кошс кош
12345
1.Балкан-мотопед501,8-
2.Верховина-   
 мотопед501,8-
3.Ява-мотопед501,8-
4.Симсон-мотопед501,8-
5.Балкан-мотопед752,2-
6.МЗ1252,5-
7.Киев-всички   
 модели,К 551252,5-
8.Вятка-мг   
 моторолер150-8,0
9.МЗ1753,0-
10.Ковровец-Восход1753,0-
11.Тула-моторолер200-8,5
12.Балкан2504,05,0
13.Ява2503,54,5
14.ИЖ-Планета3505,06,0
15.ИЖ-Юпитер-   
 Ю2К3505,56,5
16.ИЖ-Юпитер-   
 Ю3К3506,07,0
17.ИФА-БК3505,06,0
18.Ирибит5006,57,5
19.М-72, 61 и 637508,09,0

Приложение № 4 към чл. 18, т. 1, чл. 19, ал. 2

 

Допълнителни корекции за характерни пътни условия
 
Пътни условияАсфалтови, цименто-Трошенокаменни иБез настилки
 бетонови и паважнибаластрени(земни пътища)
 настилкинастилки 
1234
Пътища в равниненнамаление до 10 % (са-увеличение до 10 %увеличение до 20 %
теренмо за леки автомобили(само за леки автомо-(само за леки автомо-
 до 20 %)били - без корекция)били - до 10 %)
    
Пътища с хълмистувеличение до 10 %увеличение до 20 %увеличение до 30 %
терен(само за леки автомо-(само за леки автомо-(само за леки автомо-
 били-без корекция)били - до 10 %)били - до 20 %)
    
Пътища с планинскиувеличение до 20 %увеличение до 30 %увеличение до 40 %
терен(само за леки автомо-(само за леки автомо-(само за леки автомо-
 били- до 10 %)били- до 20 %)били- до 30 %)
    
    

Забележки: 1. Равнинен терен - когато най-високата скоростна предавка на автомобила може да се ползува над 50 % от цялата дължина на пътя.

2. Хълмист терен - когато най-високата скоростна предавка на автомобила може да се ползува от 25 до 50 % от цялата дължина на пътя.

3. Планински терен - когато най-високата скоростна предавка на автомобила може да се ползува до 25 % от цялата дължина на пътя.

4. Тежки условия на движение - при работа на автомобилите на строителни обекти, геологопроучвателни райони, кариери, разкривки, мини, открити рудници, блокове на селското стопанство, терени без пътища и горски обекти.