Procheti.com

Файлове от Национална сигурност

Общо 14
Обществени науки
 • ГРАЖДАНСКО-ВОЕННИ ОТНОШЕНИЯ И ОПЕРАЦИИ ПО ОПАЗВАНЕ НА МИРА НА ООН

  Едностранното или самостоятелно посрещане на последиците и резултатите от конфликтите, понастоящем видими и определени като повърхностни и непродуктивни, са само някои от действията и аспектите на по-голяма система. Именно те предизвикват изкривяване, изопачаване, подмяна или пренасочване на напрежението в системата, отколкото да се справят в основните проблеми на конфликта по единен и всеобхватен начин. На национално ниво, някои правителства са експериментирали в направления подобряване на съгласуваността сред техните министри или министерства, с цел да подобрят общата ефективност на техните международни операции. Тези инициативи се възприемат като „изцяло правителствен” подход. Канадското правителство не е сред първите в този подход, но приложената от него ЗD концепция – Дипломация, Развитие (Development) и отбрана (Defense) взема есенцията на рамката на този whole-of-government подход.
 • Същност на военната промишленост

  Третата група обхваща най-широк кръг от организации и ведомства(напр. научни,учебни,здравни,културни,транспортни,съобщителни и т.н.),които са свързани косвено с националната сигурност и отбрана и ефекта от чиято дейност може да повиши или намали боеготовността и боеспособността на въоръжените сили и военния потенциал на държавата.Военната промишленост има важна роля във военната икономика и затова създаването и развитието на собствена отбранителна промишленост е задължително условие, което гарантира отбраната и националната сигурност на всяка страна.
 • Контрол и управление на риска

  За институционализация говорим, когато някаква идея за какво искаме да бъде бъдещето и как това да се постигне се облече в правна форма. В най-чист вид – институционализацията се проявява в конституцията. В конституцията се съдържа идеята за обществото: идеи облечени в правна форма, а тя казва и как ще бъдат постигнати. Идейте започват да живеят независимо от техните носители. Зависи от спазване на определени процедури
 • Използване на оръжие

  Според чл.12 , ал.1 от НК “не е общественоопасно деянието , което е извършено при неизбежна отбрана – за да се защитят от непосредствено противоправно нападение държавни или обществени интереси , личността или правата на отбраняващия се или на другиго чрез причиняване вреди на нападателя в рамките на необходимите предели”. Обект на нападение могат да бъдат всички държавни , обществени и лични правно защитени интереси.
 • Методологични идей за управление на риска

  Първи теоретичен извод, който има значение за управлението на риска днес правим въз основа на зародилото се през 17 век в Германия във връзка с морското застраховане. Тогава изрично се прави разлика между риск и опасност. Посочва се, че не всяка опасност е риск, а риск е само тази опасност, която се е реализирала, като нежелано събитие в резултат на решение /само от субект – разумен индивид/.
 • Организирана престъпност

  Конвенцията на ООН за транснационална организирана престъпност от 15.11.2000г. определя оганизираната престъпност като колективна дейност, извършвана от три или повече лица, свързани в определена йерархия или от лични връзки, и позволяваща на нейните ръководители да извличат облаги или да контролират национални или чужди територии или пазари с насилие, заплахи или корупция, използвани както за самата престъпна дейност, така и с цел проникване в законната икономика.
 • Организирана престъпност.Бизнес с антики

  И ако тези последици са малко отдалечени от конкретния живот на отделния обикновен човек, изправен пред безкомпромисните и сурови условия на стихийните стопански и икономически промени, то засягането на битието му и ежедневния му ход от страна на организираната престъпност и нейната дейност изпълва общественото съзнание на недоволство, чувство за обреченост и провокира нестихващия интерес към „далаверите” на управляващи и групировки.  
 • Съвременната образователна система в България

  Запознавайки се със законите на българското образование, аз стигнах до извода, че не законът ни е крив, а ни куца неговото прилагане. На първо място впечатление ми прави , че да, законите ни се изменят и допълват, но тези, които трябва да ги прилагат са едни и същи. Те не се променят, не се развиват. Не искам да критикувам никого, но колкото и да се променят наредбите, учебното съдържание, учебниците и учебните помагала, заплащането на труда в системата на образованието, то учителите са едни и същи, преподават по един и същи начин. Те, колкото и силно да звучи не се променят и развиват. Това е недопустимо в държава като нашата, страна в преход от социалистически тип мислене към демократичен.
 • Европол

  Между Република България и Европейската полицейска служба (Европол) е подписано Споразумение за сътрудничество през юни 2003  година, с което се регламентира взаимодействието между страните - членки на Европейския съюз, действащи чрез Европол, и Република България, в борбата срещу тежките форми на международната престъпност. Освен обмена на стратегическа и оперативна информация, това сътрудничество включва и обмен на специални знания, стратегическа информация, общи ситуационни доклади, информация за процедурите по разследване, информация за методите за превенция на престъпността, участие в обучение и предоставяне на консултации и съдействие при индивидуални разследвания.
 • КОБРА. Анализ за съответсвие

  Стандартът ISO 17799:2000 съдържа препоръки за управление на информационната сигурност на една Организация. Той покрива различни аспекти на сигурността като: Планиране на кризисни ситуации; Физическа сигурност; Въпроси на сигурността, свързани с персонала; Контрол на достъпа до информационните системи; Сигурност при разработка и поддръжка на информационни системи.