Procheti.com

Файлове от Национална сигурност

Общо 19
Обществени науки
 • Съдебна балистика

  В магазинният тип патроните са разположени в пълнител (магазин). При револвера – в барабан. Механизъм на произвеждане на изстрел – при натискане на спусъка се натяга бойната пружина. Тя освобождава чукчето, което удря задната част на иглата (жилото), тя удря капсулата на патрона, подава се искра, запалва се барутния заряд и проектилът се изстрелва. Под действието на изгорелите газове, затворният блок се връща в крайно задно положение и при това движение изхвъргачът захапва венеца на гилзата, издърпва я назад, тя се удря в отражателя и излита извън оръжието. При обратното движение (накат) затворът избутва друг патрон от пълнителя и го вкарва в патронника. Накатът се извърхва под действието на възвратната пружина.
 • Субекти на националната сигурност

  Президентът оглавява консултативният съвет за НС; Народното събрание осъществява законодателно изграждане на системата  на НС; Министерския съвет носи отговорност пред нар.събрание, разпределящи политическите, военните, икономическите ресурси. Той се подпомага от съвет по сигурността в състав: мин.председател, мин. На външните, вътрешните работи, на отбраната, заместници ръководител на разузнаването  и контраразузнавателните служби. Ресурсите са: извор, източник на въсможностите за решаването на конкретен проблем на НС. Потенциал: самите възможности. В теорията на междунар и нац.сигурност има пряка връзка между ресурси и средства. Отношението между тези два термина е отражение на отношението между възможност и реалност
 • Същност и особености на разузнавателната дейност

  Разузнавателното пътуване е разузнавателна дейност за добиване на разузнавателна информация (І/1), която се извършва от официализирани позиции (ІІ/1), от сътрудници на разузнаването или от други лица (ІІІ/1) и е пряка разузнавателна дейност по добиване на разузнавателна информация, основно чрез водене на разузнавателно наблюдение и в някои случаи на наблюдение на обкръжаващата среда(ІV/1).  Наред с това разузнавателното пътуване в някои случаи може да има отношение към създаването на разузнавателни позиции(І/3), може да се осъществява от неофициални позиции(ІІ/2), а също така е възможно да бъде планирано и извършено  в строго координиране с използуването на технически системи за разузнаване
 • Управление на полицейски и специални служби

  . Структурните звена на НСГП се създават и закриват от министъра на вътрешните работи и не се включват в структурата на Столичната и регионалните дирекции на вътрешните работи. Регионалният граничен сектор е специализирано звено за охрана на част от държавната граница, за провеждане на оперативно-издирвателна дейност, за осъществяване на граничния режим и паспортно-визовия режим. Граничния полицейски участък е структурно звено на регионалния граничен сектор, той е специализирано звено на граничния полицейски участък и представлява територия със специален режим на пропуск и охрана, разположена на международни шосейни пътища, международни ЖП гари, летища и пристанища за обществен транспорт,  през които единствено се разрешава преминаването на държавната граница, ако друго не с предвидено в международен договор, по който РБ е страна. Откриването и закриването на ГКПП се извършва с акт на МС. Организацията и управлението се осъществява на принципа на централизма.
 • Грабеж чрез насилие

  Грабеж е и всяка кражба, при която завареният на мястото на престъплението употреби сила или заплашване, за да запази владението върху откраднатата вещ. Тук отново са налице две съставки, които взети по отделно съставляват принуда и кражба. За разлика от типичния грабеж обаче те са в обратната последователност – принудата е след кражбата. Мястото на престъплението се тълкува в щирок смисъл. Лицето може да е заварено и в непосредствена близост до него, а не точно на местопрестъплението. В такъв случай пак се приема, че е налице разглежданият вид грабеж.
 • Система на националната сигурност

  В глобализираната икономика могат да бъдат очертани четири базисни фактора: Първият фактор са масовите комуникации и информационни технологии. Те имат много решаващо значение през последните години. Заговори се вече за „информационна икономика". Важна крачка тук е промяната на формата на парите. Те вече не са само в своята традиционна форма - книжни пари и монети, а вече съществуват и в новата си форма като кредитни пари и дигитални карти. Електронните импулси с бързи крачки заместват книжните банкноти, а това от своя страна е предимство, защото по този начин се скъсява времето необходимо за валутен обмен, премахва се неудобството от носенето на големи суми и се спомага за финансово обезпечаване на икономическите пазари
 • Разпространението на наркотици – анализ на положението и оценка на риска

  Изследването се провежда на три етапа. През първия етап се извършва анализ на документи като се търси отговор на въпроси от типа : какво е отношението на младите хора към наркотичните вещества и зависимостта от тях, информираността относно рисковете от употребата на психоактивни вещества, методите и ефективността на лечение, възможностите за социлана реабилитация на зависимите и т.н. На втория етап, чрез методиката на стандартизираното интервю се планира придобиването на емпирична социологическа информация от експерти относно възможните подходи за формиране на успешна стратегия за борба с наркотиците.
 • Роля на връзката в агентурното разузнаване

  Техническите способи и средства за осигуряване на връзка в разузнаването се отнасят към методите за осигуряване на разузнавателната дейност. От много широкия спектър на спомагателни технически средства интерес представляват тези, които осигуряват операциите на агентурното разузнаване. Към тях спадат системите за проверка на кандидатите за вербовка и на агентите, предмети от екипировката на агенти и разузнавачи, средства за доставка (прехвърляне) през граница на агенти – нелегали и разузнавателното им оборудване, средства за контраразузнавателна защита на разузнавателните операции и техническите способи и средства за агентурна връзка.
 • Използване на оръжие

  При отбранителното деяние важно значение имат въпросите относно пределите , в които увреждането на нападателя е обществено необходимо и правомерно. Превишаване пределите на неизбежната отбрана има когато защитата явно не съответства на характера и опасността на нападението (чл.12 ,ал. 2 от НК). Следователно увреждането на нападателя при превишаване пределите на неизбежната отбрана е вече общественоопасно и противоправно , а когато е извършено виновно представлява престъпление. Деяние при превишаване пределите на неизбежна отбрана не се наказва ако се дължи на уплах или смущение.
 • Управление на полицията

  Устройство и управление на ГДБОП.Главна дирекция за борба с организираната престъпност е специализирано звено за извършване на оперативно- издирвателна,информационна дейност по прекратяване, засичане,разкриване на престъпления.Местни и транс-национални структури и тяхното наблюдение.За изпълнение на тези дейности ГДБОП извършва следното: установават и наблюдават престъпни групи,организации, установават преследване със служители под прикритие, извършват контролирани доставки,доверителни покупки.Провеждат съгласувани операции с полицейски служби от други страни(интерпол,европол).НСБОП извършва разследване на:дейността на престъпни структури,използване на корупционни механизми за получаване на блага, прилагане на сили и заплахи в бизнеса-включително и на длъжностни лица,изпиране на пари и влагане в закон от стопанска дейност. НСБОП извършва дейности в дейността на:Контрабанда на стоки и злоупотребяване с фондове на ЕС, незаконе трафик и призводство на взривни вещества,ядрено оръжие и др. , трафик на паметнци на културата и произведения на изкуството, трафик на хора и наркотици, вземане на заложниц и за пари,извършване на терористични действия. ГДБОП-създава регионални звена в областните дирекции на полицията.