Procheti.com

НАУЧЕН СТАТУТ НА ДИДАКТИКАТА

Обществени науки
Пищови и лекции | Педагогика |
Свали
Брой страници : 41

Дидактиката е едновременно и теоретична и нормативно-приложна наука. Нормативно-приложната й функция се заключава в това, че на основата на своите закони и закономерности установява принципите и съдържанието на обучението, дава предписания за приложението на съответстващи системи за организация на обучението, форми, методи, средства. Общата дидактика служи за теоретична основа на частните методики и изпълнява за тях ролята на методология, поради тази причина те могат да се наричат или методики или частни дидактики. Дидактиката решава редица задачи, които се детерминират както от нейния предмет, така и от целите на обучението и образованието. Те са: