Procheti.com

Място и роля на емпиричните изследвания в икономиката и управлението

Обществени науки
Курсови работи | Туризъм |
Свали
Брой страници : 21

Изпълнявайки функцията за набиране на фактически материал, емпиричното изследване остава в границите на емпиричното познание. Границите на емпиричното познание са и граници на емпиричното изследване. Осигурявайки необходимата емпирична информация с оглед на дадена изследователска тема, то изчерпва своите задачи. Оттам нататък за почва теоретическият анализ. Както качествената специфика, така и обстоятелството, че информацията от емпиричното изследване се използва неограничен брой пъ¬ти и за разработката на различни теми, налага това из¬следване да се обособи като етап на научното познание.