Procheti.com

Метеорологични и биометеорологични станции и постове. Организация на метеорологичните наблюдения

Обществени науки
Пищови и лекции | Химия |
Свали
Тип Документ : WORD
Брой страници : 3

Метеорологията е наука, която изучава и обяснява възникването, развитието и взаимната свързаност и обусловеност на физичните процеси и явления, които про­учат в земната атмосфера. Физичното състояние на атмосферата се характеризи­ра посредством метеорологични елементи, които се изменят във времето и пространството. Основните елементи, влияещи върху живота и стопанската дейност на века, са атмосферното налягане, слънчевата радиация, температурата на възду­ха и на почвата, влажността на въздуха и на почвата, облачността, валежите, изпарението, вятърът и др. Между тях съществува тясна и неразривна взаимовръзка. Метеорологичните условия, като основни абиотични фактори на жизнената среда, въздействат върху биологичните обекти (растения и животни).