Procheti.com

Файлове от Мениджмънт

Общо 66
Обществени науки
 • Същност на организацията.

  Робърт Векио цитира мисълта на неизвестен автор: “организацията – това е изкуството да накараш другите да свършат цялата работа” Стан Косен: сборът 1+1 прави организацията Робърт Кан -организацията е отворена динамична система. Като такава тя трябва непрекъснато да се адаптира към постоянно променящата се външна среда. В тази връзка като най-важно се извежда въздействието между структурата и средата Джефри Пфефър - организациите представляват структури, които са образувани и противодействащи си коалиции, имащи различни потребности и интереси. Строежът на организацията е функция от борбата за власт между тези противоборстващи си коалиции
 • Стратегическо планиране и управлние на публичната сфера

  Още в древността се възприема, че понятието "публично" означава "от народа за народа". То се използва за разграничаване на частната от публичната собственост, която включва всичко в държавата, което е на разположение на гражданите за ползване без ограничение на правото на равнопоставен достъп от всеки. Публичният сектор обхваща система от държавни учреждения, които се занимават с управление на публичните активи, с данъчно облагане и с предлагане на публични блага за използване от обществото. Държавата приема закони, създава институции, които се грижат за тяхното изпълнение, концентрира ресурси, за да може да изпълнява своите публични ангажименти. В частния сектор всеки сам определя какво да произвежда, как да го потребява или предлага на пазара.
 • Дефинирайте понятието”комуникация”

  Комуникационният процес се разгръща  в по-точна форма в срещата на комуникацията като инстутиционално явление и като междуличностно явление.И наистина,в сегашното положение ,на инстутиционалното  ниво се появява с все по-голяма яснота нуждата от комуникация,и вследствие на това  се увеличават пресцентровете  на държавните учреждения,както и на частните.Всяка стуктура,била тя голяма или малка,всяка фирма или има собствен пресцентър или се обръща към специализирана агенция,или към отделни професионалисти,които да се погрижат за външния образ институцията.Това явление не винаги съответства на по-големи познания в медиината област,но е станала неизбежна за тези,които се интересуват от общественото мнение
 • Същност и видове организационни структури

  Функционална управленска структура – изгражда се на принципа на разделението и специализацията на управленския труд. Към върховното равнище се изграждат специализирани звена за професионално изпълнение на управленските функции. Ръководителите са функционално компетентини и овластени по една едонсъвена функция. Те упражняват своята власт по всички обекти на организацията
 • Мениджмънт - история и принципи

  ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕСА 1 принцип – стемеж към ефективност. Този принцип показва кое е ефективно, кое не е ефективно, какви са пътищата за постигане на ефективност и какви са критериите за нейното оценяване на ефективността 2 принцип – стремеж към единство. Единство на целите – средствата и дейностите в организацията 3 принцип – съчетаване на частните с общите интереси в 1 фирма 4 принцип – съчетаване на централизма с децентрализма на управлението. Този принцип е необходим поради факта че управленските решения се взимат на високоте равнища, в йерархията на структурата  се изпълняват на по ниски равнища. Необходима е координация между управляващи и управлявани. Последният принцип е свързан с управление чрез екипи.
 • Иновационен мениджмънт

  Задачата на фундаменталната наука е получаването на такива научни знания, които да осигурят преобразуване на природата така, че да служи на човека в неговото културно развитие. Научно приложните изследвания, изучават начините за приложение на законите и закономерностите на природата и обществото в практическата дейност на човека. Резултатът от НПИ е изобретението, което може да се патентова. Разработките, които обхващат следното: конструиране, изработване и изпитване на процеси, разработване на проекти за организация и управление на произвоството, разработване на стандарти, художествено оформление на външния вид на продуктите. Резултатът вече е нов продукт, нова технология, нова услуга. Критерии за качеството на резултатите от разработките е конкурентноспособността на новите продукти и технологии
 • Въведение в организационното поведение

  Поведенческите науки – психология, социология и антропология осигуряват основните рамки и принципи в областта на организационното поведение. То интегрира постиженията, подходите и техниките на тези поведенчески науки. - психология – обяснява поведението на индивида. Теориите за човешката личност, механизма на перцепцията и атрибуцията, теориите на управлението за мотивацията, за нагласите присъстват мащабно в организационното поведение и спомагат за обяснение и прогнозиране на човешкото поведение. Перцепция – непосредствено възприемане на обективната действителност чрез сетива. Атрибуция – признак, качество на даден процес. - социология – тя фокусира върху социалните системи, в който индивидите имат различни роли. Социолозите са изследователи изчерпателно груповите процеси и динамиката между конфликтите и някои прояви на комуникациите.
 • Анализ на труда

  АНАЛИЗЪТ НА ТРУДА (НА ДЛЪЖНОСТИТЕ) е процес на събиране на информация за трудовите задачи задължения и отговорности в нейните рамки, за условията, при които се осъществява, и за изскванията към нейния изпълнител. Анализът на труда трябва да осигури информация в следните аспекти: •Наименование на длъжността, къде е разположена в организационно-структурно и териториално отношение (ОТЗ); •Взаимовръзки с други длъжности: на кои длъжности е подчинена, кои длъжности са й подчинени, с кои си взаимодейства; взаимодействия с външни за организацията субекти; •Съдържание на задачите: какви трудови задачи и задължения се включват, равнище на отговорност на задачите и задълженията, значимост, честота на изпълнението;
 • Организационно поведение

    Мотивирането на персонала за ефективно постигане на организационните цели се разглежда като една от най-важните задачи на ръководителите. Организациите развиват целенасочено фирмени политики и стратегии за повишаване равнището и качеството на мотивираност на служителите. Всяка мотивационна техника /политика, стратегия/ се основава върху определен тип разбиране за природата на човека, факторите на организационното поведение, културата на организацията и др. Тази констатация ни дава основание да се питаме: “Какъв тип възгледи обосновават тази мотивационна техника /подход/?”
 • Характеристика на управленската политика

  Понятията “политика” и “стратегия” се използват много често в теорията и практиката в управлението на бизнес организациите. Понякога те се прилагат, като в тях се влага еднакво семантично съдържание, друг път със съвсем малки различия, а има и случаи, когато те напълно се разграничават. Употребява се например изразът управленска политика (management policy), в който се влага по-широк смисъл, бизнес политика (business policy), в който политиката се свързва само с определен бизнес, и т.н. А често пъти двете понятия политика и стратегия винаги се използват заедно, когато се отнасят до управление на стопански или нестопански системи. Изразът, който обикновено се употребява в такива случаи, е управленска политика и стратегия (management policy and strategy). Тъй като в нашата и в чуждата специализирана литература няма пълна яснота по тези две фундаментални управленски понятия, налагат се някои терминологични уточнения. Думата “политика” произлиза от гръцката дума “politeia”. Съществуат много и различни дифениции на това понятие.