Procheti.com

Файлове от Мениджмънт

Общо 66
Обществени науки
 • Лекции по предприемачество

  Целите на микропредприятията се определят интуитивно, при малките от пазара интуитивни, при средните от пазара и стратегията избирателно, а при големите има доминиране на пазара. Управлението при микропредприятията е лични и директно, при малките е лично, но съпроводено от консултации, при средните е лично , но участват и специалисти, при големите е разпоредително. Отношенията с персонала при микропредприятията са лични м/у началник и подчинен,  при малките лични м/у началник и колектив,   при големите строга йерархия в отношенията Има различни подходи за разграничение на малките  и средени  предприятия
 • Понятието организация

  Формулираното по-горе определение се отнася за формалната организация. Тя се създава на основата на някакви предварително регламентирани правила. Когато едно лице иска да регистрира еднолична фирма, то отива в съда с набор от документи. Съдът преценява редовността на документите и регистрира фирмата. Фирмата се счита за създадена от деня на обнародване на решението на съда в “Държавен вестник”. Същото се отнася за акционерно дружество, кооперация, които са също формални организации
 • Мениджмът на човешките ресурси

  Несъмнено при МЧР трябва да се има в предвид целите, които всяка една организация си поставя. Тези цели могат да бъдат различни, включително: печалба, рентабилност, ефективност, качество, конкурентноспособност, удовлетвореност на потребителите и др. Но специално в областта на МЧР, като основни цели се считат: производителността, интеграцията и морала.             Производителността като цел обикновено се характеризира чрез натурални или стойностни показатели и стремежът е към постигане на по-високо съотношение между произведената продукция и вложените производствени ресурси.             Интеграцията (съгласието на хората) е свързано с откриването и поддържането на общите точки между целите на ръководството и персонала за постигане целите на организацията
 • Стратегическо планиране

  Обект на сравнение да бъде достижение с предвижданото развитие, което в плана е определено.К-ла измерва разрива между достигнато и планирано ниво. Наричат го Гап анализ – анализ на разрива Коефициентен анализ – той предполага при оценяване да се използва коефициенти, които са били разработвани и чрез капитала да се установява доколко са покривани. По отношение на чист доход преди плащането на лихви и такси към общи разходи Чист доход към общи разходи Доход преди плащания към продажби Собствено потребление към общи продажби Продажби към работен капитал Дългове към общ капитал Дългове към общи разходи
 • Мениджърски умения

  Освен че вземат решения, ръководителите вършат и много други неща. Ала формулирането на решения е само техен преро­гатив. Ето защо първото мениджърско умение е вземането на ефективни решения. Има безброй книги за техниките в това отношение. Разрабо­тени са сложни логически и математически методи. Твърде слаб обаче е интересът към същинския процес. Какво означава „реше­ние"? Кои са важните му елементи? Единствените, които са създали системен и стандартизиран подход, са японците. Той нарушава всички възможни правила, описани в трудовете на тази тема. Според авторите им японците никога не биха могли да стигнат до решение, още повече пък до ефективно решение. И все пак практиката свидетелства за обрат­ното. Следователно би било полезно да се вгледаме в начина, по който японците вземат решения, за да открием елементите на процеса.
 • Мениджмънт на човешките ресурси

       Същността и значението на функциите, свързани с персонала в ОРГ ,претърпяват значителни изменения. Тези промени се извършват с различни темпове в различните организации и се характеризират с относителна разнородност в концепцията за управление на хората.Първоначално, персоналната функция се разбира като част от административната дейност, свързана със заплащане, договор между работник и работодател, трудова дисциплина, документация на персонала. Дейностите, свързани с хората във фирмата не са равнопоставени, с тези на останалите ресурси. Мениджмънтът на персонала се разглежда като съвкупност от основни функции свързани с набиране и подбор, обучение, оценяване и заплащане,представени самостоятелно, извън техните връзки и принос за постигане целите на ОРГ
 • Информационният поток в управленските комуникации

  Оттук съвсем логично следва и основната функция на реципиента, а именно – декодирането на възприетите знаци. Следователно, за да се осъществи комуникация, е необходимо комуникаторът и реципиентът да използват кодове, чието значение владеят достатъчно добре, тъй като в противен случай комуникативният процес се нарушава от възникване на шумове (вътрешни, свързани с проблеми от страна на комуникатора и реципиента, и външни, произтичащи от материалните носители или средата). При използването на словесните знаци за кодиране и декодиране на информацията, която се предава и приема, е необходимо да се имат предвид следните техни характеристики:
 • Школи на отворения организационен модел

  ОРАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ – организацоинното развитие започва да се развива през 40 и 50 те год на 20 век. То още е известно с наименованието организационен хуманизъм или индустриал;ен хуманизъм. Основният принцип на школата е че организационното развитие е планиран опит в рамките на организацията, ръководен и предназначен да повиши организационната ефективност, посредством намеса на работата в организацията, която обаче намеса е дозирана като се използват знанията за науките на човешка поведение. Тази намеса често се извършва от външни експерти. В школата на организационното развитие има множество подразделения. Едни от тези подразделения се основават на лабораторният подход и изучаването на груповото развитие и механизмите за възпитаване на чувствителността това са т.нар. Те-групи. Руги подразделения са свързани с включването на ръководителя в развитието на организацията, други пък акцентират върху измерването на човешкото поведение и това направление се формулират две теория X  и теория Y.
 • Същност и основни функции на индустриалния мениджмънт

    Най-общо казано, мениджмънтът е съвкупност от дейности, насочени въздействие върху елементите на организацията, което осигурва постигане на целите й чрез ефективно използване на нейните ресурси в условията на променяща се околна среда. Тези дейности се извършват от така наречения субект на управление (мениджърите), който разполага с определена в структурата на организацията власт и отговорности и са насочени към обекта на управление (елементите на организацията). В такъв случай, от гледна точка на системния подход, организациите могат да се разглеждат като управленски системи, включващи две условно разделени подсистеми – управляваща и управлявана.
 • Въведение в теорията на управлението

  Всяка организация се управлява на основата на обективни анализи на минали, будещи и съвременни тенденции. Под принцип се разбира правило, което се спазва от всички. Под метод се разбира конкретен начин за въздействие. Съществуват много методи, които се групират в 3 основни групи: организационно-разпоредителни(административни) при тях се създава необходима и достатъчна организация. Те са заповеди, инструкции, нормативно документи икономически- те са с косвено въздействие социално- психологически- те се разделят най-общо на 2 вида: социални- чрез тях се въздейства върху колектива като цяло и психологически- те въздействат върху отделния индивид. Психологическите методи се разделят на положителни- похвала, одобрение и отрицателни- сарказъм, мъмрене