Procheti.com

Файлове от Мениджмънт

Общо 66
Обществени науки
 • Нервни болести

  Латентна недостатъчност на мозъчното кръвообращение. Представлява остро,бързопреходно нарушение на МК,което се провокира от различни фактори-рязко извиване на главата,по голямо умствено или физическо усилие,но осн.причини за възникването са атеросклероза,хипертония,аномалии на моз.съдове,тумори.КК: притъмняване пред очите,замайване с или без залитане при рязко изправяне,временни изтръпвания, ограничена подвижност на крайниците,трудност при говорене, разстройство в координацията, повишена уморяемост при умствено или физическо
 • Система за управление на Човешките ресурси

  5 елемент: обучение и развитие- обхваща дейностите по усъвършенстване на знанията, уменията и нагласите на заетите, с цел да се повиши равнището на тяхното трудово представяне, като се има предвид индивидуалните нужди на заетите и бъдещите потребности на ОРГ. За постигане на тази цел трябва да се осъществят паралелни и взаимни връзки с останалите дейности на УЧР, а имено да се отчита възможно влияние на условията на труд върху трудовото представяне на целите.
 • Управление на човешките ресурси

  Координирането на работата за изпълнението на плановете,осигуряващи реализирането на корпоративната стратегия за човешките ресурси,е специфична дейност на ръководителя,част от неговите управленски функции.То трябва да осигури необходимия синхрон в работата на отделните специалисти и екипи така,че плановите задачи да бъдат изпълнени в срок и качествено,така както е предвидено
 • Въведение в теорията на мениджмънта

  .Емерсън –известно име с големи заслуги в развитието на научния мениджмънт,основателно сочен като един от основоположниците на класическата школа,е Емерсън(1853-1931).Основният му труд ’12 принципа на производителността’(1912) е забележителен с това ,че тук за първи път се излага с-ма от възгледи за рационализация на цялата дейност,за разлика от работите на Тейлър ,Джилбърт и Гант.Основната тема в книгата на Емерсън е ,че организацията и принципите са основните предпоставки на производителността.По този повод Емерсън отбелязва,че (войната всъщност спечелиха принципите на Молтке и създадената от него организация).Най-забележителен пример за значението на рационалната организация и на принципите на производителността  Емерсън вижда в това, как японците, в продължение на едно поколение от нищо създават велика държава
 • Възникване и развитие на научния мениджмънт в САЩ

  Всъщност това е един от най-големите приноси на Тейлър, а именно провъзгласеният от него принцип за стандартизация, т.е. необходимостта да се проектира, нормира и стандартизира целият производствен процес - техниката, труда, неговата организация и управление. Именно в разработката на научен фундамент, основан на нормиране и стандартизиране, който да замени старите, традиционни и грубо практически методи на работа, Тейлър вижда новата роля на администрацията.
 • Организиране и организационна структура на управление

  Именно управленската функция организиране се стреми да подреди и координира дейността на множество хора за постигане на общи цели, чрез разделение на труда и йерархия на властта. Управленската функция организиране може да се определи като процес на моделиране на структура от задачи, пълномощия, хора и комуникации с оглед координиране на усилията за постигане на формулираните цели и стратегии на организацията. Организационната структура отразява относително постоянното подреждане на отделните елементи на организацията и връзките между тях. Тя описва разпределението на служебни роли и административни механизми в организацията, създаващи модела на взаимно свързани дейности, необходими за постигане на нейните цели и стратегии. Така структурата създава стабилност в организацията (като своеобразен скелет).
 • Същност и значение на мениджмънта

  Контролирането е процес на регулиране действията на организацията така, че сегашното и състояние да отговаря на очакваните цели, норми или стандарти. Мениджърът трябва да сравнява действителното състояние с предварително планираното и прогнозирано състояние. Мениджмънтът е творческа дейност, която е свързана с намиране на най-подходящите управленски въздействия, за да се реализират целите на организацията. Мениджмънтът е процес на непрекъснато вземане на управленски решения. Той е процес на работа с и чрез другите за постигане на целите. Освен това мениджмънта е и информационен процес, който трябва да бъде управляван в интерес на организацията. Мениджмънтът е наука, изкуство и практика, които спомагат за ефективното функциониране на дадена организация. Мениджърът е човек, който се отличава с висок професионализъм и който ръководи дейността на другите хора
 • Основни положения за техническа експлоатация на товаро-разтоварните системи в складовете

     Фир­меният се разпростира върху техническите средства, които не са поднадзорни на държавния ТН, но по отношение осигуряването на безопасна експлоатация той обхваща и наблюдаваните от държавния ТН и се упражнява от орган, наз­начен oт ръководителя на фирмата, която експлоатира техническите средства. Органите на държавния ТН извършват първоначално и периодично тех­ническо освидетелстване на ТРМ и на техните сменяеми ТХП. То има за задача да гарантира правилния монтаж и цялостната изправност на ТРМ. При него се извършва оглед, статично и динамично изпитване. При огледа се про­верява комплектността на машините, съответствието с конструктивната доку­ментация, работата на отделните механизми, уредби и системи; металната конструкция, всички места, където има свързвания на aгрегаги, възли; заземяването и и др.  
 • Информационният поток в управленските комуникации - лекции

  Отчитайки съотношението по време на общуване между разстоянието, силата на гласа и характера на беседата, той определя следните четири пространствени зони: интимна дистанция, личностна дистанция, социална дистанция, публична дистанция. По отношение на диадичното териториално разположение най-голям интерес представляват резултатите от изследванията на R. Sommer (1969). Той описва четири специфични позиции, които партньорите заемат в зависимост от желаните резултати: съперничество, съвместна активност, сътрудничество, модифицирано сътрудничество.
 • Мениджърски роли и умения

  1916 г. Анри Файол издига функционалния подход в мениджмънта и издига тезата, че всички мениджъри изпълняват сходни дейности, независимо от равнището на което се намират,дейността с която се занимават и организацията в която работят. Мениджмънтът е процес, при който един или повече индивиди координират дейността на останалите с цел да се постигнат резултати, които е невъзможно да бъдат постигнати от всеки ако действа сам. Според Питър Друкър („гуруто на мениджмънта”)