Procheti.com

Файлове от Мениджмънт

Общо 66
Обществени науки
 • Целеполагане. Ръководене. Планиране. Организаране. Контрол. Регулиране.

  Планиране. Основна управленска функция. У. е съзнателен процес, свързан с реализирането на определени цели и като такъв следва да се планира. Характерни черти: А. Основни моменти: анализ и оценка на миналото и настоящето; формулиране на целите; разработване на прогнози; съставяне на поддържащи планове.Б. планирането  не е еднократен акт, а е непрекъснат широко обхватен процес.В. разработването на планове следва избраната стратегия за развитие на организацията от страна на висшестоящето управленско равнище. Г. Планирането можеда се извършва на всички равнища на организацията
 • Стратегически концепций. Стратегически решения

  Тези стратегии изискват непрекъснато наблюдение на обкръжаващата среда и настъпилите промени в нея. Значителна роля играе предприемането на изпреварващи и изненадващи действия. Правилното съсредоточаване на материални и човешки и други ресурси. Различия: от характера на конкретните условия. Военната стратегия се реализира при наличието на конфликт, бизнес стратегията в условията на конкуренция. В много случай между военния конфликт и пазарната конкуренция съществува определена прилика, която обуславя използването на сходни стратегии за постигане на успех.
 • Мениджмънт на финансовите корпорации

  Cost  се дължи на повишаване разходите за поддръжка на персонала и повишаване разходите за инвестиции в нови информационни платформи. От тук натискът на разходите провокира outsorsing процес – решение за изнасяне на процеси и идеи, ресурси.  Натискът на разходите провокира  sorsing инициативи , т.е. мерки по съзнателно разкъсване на собствени стойностни вериги с цел вграждането им в чужди такива. Top мениджмънта е отворен за това дали ще предприема стратегически партньорства в бъдеще или не. Всички големи финансови институции са решени да предприемат такива. Това налага нови бизнес модели, взаимствани от другаде.
 • Социално управление. Психология на управлението. Управленски модели. Управленска позиция.

  Тук трябва да разгл. взаимод-ето на соц.управл-е със соц.с-ма като цяло, взаимоотн-ето с нейните елементи, социолог.връзки и взаимоотн-я. Говорейки за соц.управл-е трябва да отчетем ролята на човека в обществото, докато в теорията на управлението се изучават механизмите за прилагане в определено пространство и време. Отчитат се и икономическите фактори в дейността на всяка общност,на всяко общество, отчита се и мястото и ролята на собственика,производителя,управленеца,тъй като в зависимост в кого е капитала, той не е само историческа справка, а е мнение
 • Публичен сектор и публични дейности. Публични блага.

  Освен с позитивен анализ теорията на ПС се занимава с оценката на алтернативните политически решения, които биха могли да бъдат следвани, което е нормативния подход. При нормативния анализ икономистите сравняват степента, до която различните правителствени програми постигат поставените цели
 • Изработване на управленско решение

  В науката са се очертали две противоположни тенденций за делът на интуитивните решения в управлението. Според едната делът на интуитивните решения ще намалява и ще нараства делът на научно обоснованите решения. От друга страна напълно обратното твърдение, че делът на интуитивните решения ще расте, защото колкото и да се развива науката, никога не може да се създаде такава методика, която да дава точна “рецепта” за всяка ситуация, защото както вече отбелязахме всяка ситуация е индивидуална, неповторима.
 • Правна икономическа характеристика и организация на митническия контрол в България

   Между митническия контрол и митническия надзор има много общи характеристики ( общ субект на действие, общ обект на действие ), но има и съществени различия: митническия надзор има по-широко поле на обхват  ( всички стоки влизащи  на митническата територия на ЕС се поставят под митнически надзор и определени ситуации могат да станат обект на митнически контрол ) митническия надзор приключва когато стоките са изнесени или унищожени; условията за преференциалното им третиране са отпаднали или за тях са заплатени дължимите вносни и митни сборове. Заедно с него приключва и възможността за Митнически контрол.  
 • Организационна структура

  съгласие за критериите за разпределяне на властта в организацията. Всяка група трябва да създаде своя йерархия и правила за приемане, поддържане и отнемане на властта. Постигането на съгласие в тази област предотвратява чувството за агресия в членовете на групата;
 • Същност на управлението като социална дейност

  Няма единна и общоприета дефиниция за управлението, която да удовлетворява всички теоретици и изследователи, които работят в тази област. Повече от специалистите са склонни да приемат следното най-общо определение: „Управлението е процес, който включва планиране, организиране, мотивиране и контрол като необходими функции за формулирането и достигането на целите на всяка организация. Според Питър Дракър, един от най-големите теоретици в областта на управлението, той е особен вид дейност, който превръща неорганизираната тълпа в ефективна, целенасочена и производителна група. Това е една гледна точка на макроравнище, т.е. на равнище общество, соц. група. В този смисъл същият автор посочва, че управлението води до сериозни социални изменения (пътят на човечеството от ордата през племето до съвременната организация може да се разглежда като плод на управлението).
 • Лидерство

  В общуването с подчинените мениджърите трябва да са кратки,ясни и убедителни.Този които управлява организацията не бива да се дистанцира от подчинените си,а да създаде  условия за възприемането и активната  реализация  на  ценностите на  организацията.Нужно  е  ръководителят  да  е  строг  и либерален.Той трябва да е с вроден афинитет към  хората тоест   да   притежава   добре   развити  лидерски  умения и да проявява зрялост във  взаимоотношенията  с