Procheti.com

Файлове от Мениджмънт

Общо 64
Обществени науки
 • Управленски модел на организацията

  Добивна организации- владеят и имат правото да ползват за опр.период от време някакъв природен ресурс.Ч/з ограничена първична преработка, при която се влагат допълнителни р-си, природният р-с се превръща в стока за потребление или за последваща преработка
 • Работа в екип в условията на съвременните динамични промени

  Но същевременно когато годишния баланс показва загуби, имате проблем с продажбите и финансовият Ви отдел Ви уведомява за тези неща, не можете да съберете служителите си, да ги информират за проблема и да оповестите, че ставате екип и трябва да се реше този проблем, защото какво очаквате от тях – може ни лист хартия с възможните причини или този оповестен „екип” ще посочи допълнителни източници на продажби и доходи. Всеки екип за да бъде сформиран трябва да има поставена задача, съществуващ проблем или за по-добра организационна ефективност, но те да бъдат структурирани, с точно и ясно изразена цел.
 • Развитие на теорията на управлението

  Той представлява координация на хора и други ресурси с цел решаване на поставените организационни задачи. С нарастването на равнището на разделението на труда мениджмънтът става особено необходим за координация на различните задачи и операции. В това време в началото на ХІХ век Чарлз Бабидж и Ендрю Юр развиват две важни идеи. Първата е за големите възможности на специализацията или разпределението на труда, които и могат да се разберат по-пълно природата и значението на фабричното производство. Според Бабидж ефективността на производството нараства, ако всеки работник се специализира в тясна област.
 • Организационни конфликти

  Терминът конфликт произлиза от латинското conflictus – стълкновение на противоложни цели, интереси, позиции, мнения или възгледи на два или повече субекта, които се изразяват в явна форма. Като същностни черти на конфликта повечето автори определят: наличието на осъзнато противоречие между субектите, тяхното противодействие и създаващите се в хода на това противодействие негативни емоции един спрямо друг.
 • Мениджърски роли и умения

  Дали една фирма е малка или голяма, частна или държавна, логично е че мениджърът трябва да се погрижи възложената работа да е завършена и следователно организацията да бъде ръководена. Всяка една организация трябва да се управлява. Управленските дейности, свързани с мениджмънта на работата и на организациите, са фокусът на класическия подход. Планирането, организацията и контролът на организациите са били първите неща проучени от теорията и практиката на управлението. Те са направили съществен принос, който днес се приема в мениджърската практика
 • Анализ и оценка на ефективността в здравеопазването

  От това следва, че обществото като използва ресурсите в едно направление носещо полза, губи възможността да използва същите тези ресурси в други направления; Когато обществото изразходва определени средства за З., то иска да види крайният резултат /ефект/ във вид на излекуван болен, снижение на детската смъртност, по-висок здравен статус и др. Това е свързано с крайния ефект от дейността на здравната служба;
 • Управление на проекти

  Управление и координация на проекта – по програмите за ЕС това е критерий за изключване. Важно е да предвидим управленска схема, правила за вътрешна координация, да дадем ясна гаранция, че тези средства няма да потънат. Наличие на вътрешни правила за контрол. Доказателствата трябва да са убедителни
 • Корпоративно управление

  Големият риск и крупните инвестиции за организиране на морските пътешествия и колонизацията поставят началото на формирането на корпорации (акционерни дружества). В тези дружества  акционерите са отговорни до размера на индивидуалния дял на акционерния капитал.Индустриалната революция дава силен тласък за развитието  на корпоративната форма на организация на бизнеса в САЩ и Великобритания, а   впоследствие и в редица страни на континентална Европа.
 • Целеполагане. Ръководене. Планиране. Организаране. Контрол. Регулиране.

  Планиране. Основна управленска функция. У. е съзнателен процес, свързан с реализирането на определени цели и като такъв следва да се планира. Характерни черти: А. Основни моменти: анализ и оценка на миналото и настоящето; формулиране на целите; разработване на прогнози; съставяне на поддържащи планове.Б. планирането  не е еднократен акт, а е непрекъснат широко обхватен процес.В. разработването на планове следва избраната стратегия за развитие на организацията от страна на висшестоящето управленско равнище. Г. Планирането можеда се извършва на всички равнища на организацията
 • Стратегически концепций. Стратегически решения

  Тези стратегии изискват непрекъснато наблюдение на обкръжаващата среда и настъпилите промени в нея. Значителна роля играе предприемането на изпреварващи и изненадващи действия. Правилното съсредоточаване на материални и човешки и други ресурси. Различия: от характера на конкретните условия. Военната стратегия се реализира при наличието на конфликт, бизнес стратегията в условията на конкуренция. В много случай между военния конфликт и пазарната конкуренция съществува определена прилика, която обуславя използването на сходни стратегии за постигане на успех.