Procheti.com

Файлове от Международни икономически отношения

Общо 22
Обществени науки
 • Многостранна Дипломация

  ) Д. взаимодейства и може да се използва наред с други средства 8) другото ср-ство на ВНП е силата -взаимодействието между силата и дипломацията определят състоянието на МО- война или мир Сила: -това е едно от главните ср-ства на ВНП, и ще продължава да съществува, защото винаги ще съществува неравенство между субектите на МО (единствената сфера на МО, където съществува равенство е МП, но това не е де факто равенство) -силата е нужна и на МП, защото законите трябва да се прилагат; моралът не е право, не е задължителен; юридическото задължение е основано върху принудителна сила; съдът трябва да има силата да накаже
 • Международно управление на човешките ресурси

  Опорен момент за развитието на международния бизнес се корени в: Увеличения натиск върху разходите;Търсенето на нови пазари;Правителствена политика; Технологично развитие; Световни комуникации и информационен поток; Взаима зависимост на нациите; Интеграция на културите Основни понятия: Експатрианти- граждани на родната страна(PCNs) се отнася за тези, които биват изпращани от главната квартира на фирмата да работят в друга държава.
 • Международно движение на капитали

  b) Пренебрегване на моделите за свободен пазар и съвременна конкуренция и осъществяване на анализа през призмата на секторни, несиметрични и несъвършени пазари c) Инвестиране на капитал в чужбина на се третира като финансова операция, а като разпределение на производствени технологии и организационни-мениджърски умения 1.2. Концепция на Стефан Хаймер a) Разработва модел на монополистични предимства – ПЧИ са носители на по-големи рискове и повече разходи, което изисква създаване на нови специални мерки и стратегии за преодоляването им от чуждестранни фирми. Транснационалните корпорации си създават благоприятни условия в следните насоки:
 • МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА

  Политизиране на МИО след ІІ – та световна война: Нарастване ролята на външно икономическа сфера в условия на НТП в икономически, политически и социален живот на отделните страни.; Обогатяване структурата на МИО; Засилване международната ролята на развиващите се страни; обособяване на два противоположни политически, стопански , икономически и военни системи в границите на световното стопанство.; както и глобални проблеми като – екологични, енергийни и суровинни и др. Всички тези проблеми, засягащи човечеството трябва да се решават само координирано от всички страни.
 • Технология за сключване на международна сделка за покупко – продажба

  Тя предлага UNCITRAL – създава международни конвенции, които след като бъдат ратифицирани, имат по – голяма сила от национални закони. Най – съществената конвенция е CISG (1930) – конвенция за международна продажба на стоки. Тя регламентира – основните стъпки при воденето на преговори. Говори се за предложението от страна на купувача например запитване, офертата като предложение на продавачите, контраоферта от потенциалния купувач, потвърждение за сключване на сделка. Говори се и за основни задачи на купувача и проучване в договора за покупко – продажба на стоки. За реализацията на покупко – продажбата оказват влияние и други институции. Международната стандартизираща организация (ISO) създала е около 19 500 международни стандарта.
 • МИО В НАЧАЛОТО НА НОВИЯ ВЕК

  Процесът на интернационализация се проявява преди всичко като международно разделение на труда и международно коопериране на производството. Новите тенденции в процеса на глобализация са: - либерализация на външноикономически връзки и международно движение на капитали; - международните икономически организации започват да внедряват единни критерии за макроикономическа политика
 • Икономическо сътрудничество в Югоизточна Европа: Преговори за съвместни регионални инфраструктурни проекти

  Думата се използва също и в по-специфичен, професионален план. В полето на Теория на конфликтите под преговори се разбира един от съществуващите инструменти за разрешаване на конфликти. Тук преговорите се разбират като алтернатива на други средства, в това число медиация, арбитраж, съдебно присъждане, и разбира се употреба на сила. Двете отличителни характеристики на техниката на преговори са: - този тип комуникация се използва при опит да се разреши конфликт (или пък да се предотврати ескалация на конфликта) - участие в преговорите е ограничено до двете (или колкото са в същност) страни по конфликта – тоест без въвличане на трети страни.
 • Германия и Япония – взаимна търговия и инвестиции

  Известно е, че проектирането на първата модерна японска конституция е ползвало пруската конституция като модел. Противоречивите стремежи на двете имеприи в началото на 20ти век водят до охлаждане на отношенията между двете страни. Япония се съюзява с Великобритания през Първата световна война, обявява война на Германия през 1914г. и изземва ключови германски владения в Азия. През 30те год. на 20ти век двете страни приемат милитаристични нагласи. Това води до сближаване и в крайна сметка политически и военен съюз, който включва и Италия, известен още като „Оста“.
 • Форми на плащане

  Документарният акредитив се използва като основна форма на разплащане при външнотърговски сделки в международната търговия, като кредитен инструмент и като средство за осъществяване и гарантиране на плащането. Документарният акредитив представлява неотменим ангажимент на банката в рамките на посочен срок да осъществи плащане за стоки и услуги по нареждане на вносителя в полза на износителя, на определена сума веднага или на по-късна дата (с отложено плащане срещу акцептиране на трата), при предоставяне от износителя на редовни стоково-разпоределителни документи. С откриването на акредитива банката неотменяемо гарантира на износителя, че той ще получи плащане, стига да изпълни заложените в акредитива условия, които на свой ред би следвало да покриват договореното между вносителя и износителя.
 • Чуждестранни инвестиции - Швеция

  В Швеция ще получите достъп до проспериращи вътрешни и скандинавски пазари. Тя привлича най-голямата в света свободна търговия на пазара - Европейският съюз - с 27 държави и 500 милиона консуматори. Значителна част от потребителите в района са концентрирани в Швеция, както и икономически дейности в региона. Страната често се възприема като водещото в приемане на нови технологии и създаване на нови тенденции на потребителите.