Procheti.com

Файлове от Международни икономически отношения

Общо 33
Обществени науки
 • Методологични подходи при изучаването на международните отношения: философско-познавателен,научно-организационен,практико-ценностен,практико-политически

  След като този подход е приложен в генетиката и става атрактивен за други науки,развива се математическия системен анализ.Кибернетиката се развива на основите на системния подход и в последствие се прилага и в други научни сфери – философски,обществени и тази на МО.Приложението им в МО се характеризира с висока сложност.Благодарение на този подход преди 40 години МО става самостоятелна наука.Дотогава МО се счита се счита като част от историята,социологията,право.Трудности във връзка с информационния подход могат да се смекчат чрез този подход. Практико-ценностен подход – той е тясно свързан с практиката на МО и подпомага картината в МО.Валиден е през последните 10-20 години след като глобализацията се развива като тенденция.
 • Международни отношения

  Приемаме за отправна точка една м/унад организация-тя е подсистема, на този елемент външната среда е цялата система на МО-глобалните МО.Ако отправна точка са глобалните МО –тогава външната среда на системата са факторите на природната среда.(наличие на природни ресурси) -структура- включва няколко компонента: Структурата на системата предполага най-напред начина ,по който са организирани елементите. Друг аспект – съотношението м/у елементите в системата, не как са организирани ,но и това как си взаимодействат )
 • Понятие за международен валутен пазар и валутен курс

  Така при дефицит търсенето на чужда валута надминава предлагането, в резултат на което нейният курс се повишава, а този на националната валута спада. При активно салдо на местния пазар се предлага повече чуждестранна валута от търсенето й. Това предизвиква спадане на курса на чуждата валута и покачване на националната парична единица.
 • Международни търговски сделки

  Често пъти извършват чисто производствена дейност - разфасоване, опаковане, сервизно обслужване на стоките. Недостатък на посредническите сделки е че производсителите износители са откъснати от пазара, немогат да реагират гъвкаво на пазарните промени и посредниците оскъпяват сделките. Основната класификация е по критерии- право на собственост върху продукта.
 • Външна политика на Рузвелт

  Американския президент Теодор Рузвелт е сред най-видните аналитици на равновесието на силите . Според него в началото на ХХ в. Е немислимо да се поддържа повече без участието на  САЩ. За разлика от Рузвелт Уилсън е категоричен противник на равновесието на силите.Според него той е най-големият източник на конфликти и войни, поради което САЩ трябва да се борят не за поддържане на равновесието на силите , а за пропагандиране и прилагане на демократичните си принципи и идеи според които мирът зависи не от равновесието на силите , а от състоянието на демокрацията.Мирът може да бъде постигнат чрез поддържането  на една универсална правна система в международен мащаб.
 • Примордиалисти и модернисти за национализма

  По-крайните представители на примордиалистите смятат, че тези характеристики имат генетичен, биологичен и расов характер. Расово-генетичните теории са присъщи за човека и като цяло са отхвърлени от науката, но напоследък отново се появяват автори които се опитват да намерят аргументи в полза на тези теории. Те считат, че развитието на човешката групова идентичност е биологично обоснована
 • Обща характеристика на международната икономика

  Причините за политизация на международните икономически отношения биват пет вида .Първата причина обхваща рязкото нарастване на ролята на външно икономическата сфера в условията на научна техническа революция в икономическия политическия и социалният живот на отделните страни.Зависимостта на световната икономика от научно техническия и технологичният процес обяснява промените в нейното развитие.
 • Същност и съдържание на митническия контрол

  Българската митническа администрация се отличава с това, че е централизирана и е организирана и ръководена от Агенция митници, която е на пряко подчинение на Министерството на финансите. Агенция митници е юридическо лице, което е финансирано от държавния бюджет. Агенция митници се ръководи и представлява от директор, който се подпомага от четири заместник- директори.
 • Лекция по международен икономикс

  В своите стремежи за индустриализация, правителството не следва потока на големите страни, цената на какаото скача 36 пъти. А се покачва изкупната цена само 6 пъти. Резултатът от изоставането между вътрешните и външните цени се получава така, че има спад с 1/3 на производството и износа на какаото. Това е резултат от неуспешно приложена политика, което избутва страната по-назад като основен производител на какао. Класическа форма на протекционистическа политика – искат да се покачи икономическия растеж, но се получава обратното.
 • Международна миграция

  Колкото повече се  в една стока се влага от  изобилстващият ф-р толкова повече алтернативните и разх. Са по ниски.стр. изнасят стоки с ниски алтернативни разх.защото вложевните в  тях ресурси са с  по-голям дял  в нац. предлагане.МТ е ефективна в резултат на намаляващите разх.За единица продукция,то се постига чрез  спец. на труда и техн.(автоматзаране).Едро-мащабното произ.Е свързано с постига-нето на висока  концентрация на произ в в големи  фирми.Жизнения цикъл на прод.Започва при високи произв.р-ди,вкл.спец. на произ. И износа на продукция.стр. производител, постепе-нно губейки конкуренция се превраща в вносител