Procheti.com

Файлове от Медицина

Общо 78
Обществени науки
 • Клиничните пътеки като стандарт за качество

  Именно клиничната пътека, която често е тема за спорове, представлява стандарт при осигуряване качеството на медицинската помощ. Тя може да се разглежда като организационен подход, който събира и обединява разнообразните диагностично-лечебни дейности. Клиничната пътека като стандарт за качество създава ред и възможност за управление на тези дейности. Чрез нея хората получават точно определен вид грижи, свързани с конкретна диагноза. Даден екип медицински специалисти полага нужните усилия, за да се постигне най-добрия резултат.
 • ИЗРАБОТВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛА – СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ

  Основни етапи за подбор на здравни кадри: - определяне на изискванията към кандидатите; - привличане; - проучване качествата на кандидата; - вземане на решение;назначаване на избрания кандидат. Уменията са това, което кандидата трябва да може да извършва, за да изпълнява отговорно и точно задълженията на длъжността, за която кандидатства, а нагласите са отношението, което служителят трябва да доказва към своите трудови задачи.
 • Измерения на кризата в здравния сектор у нас

  В условията на глобализация , световната финансова криза прерасна в икономическа.Ограничи се икономическата активност в световен мащаб , съпътствана от спад в производство , намалена заетоста и висока безработица.България , като част от глобалния свят, също беще засегната от проявилата се криза. Поради недостатъчно развитие на финансовия пазар у нас , финансовата ни система остана сравнително стабилна до края на 2008 година и началото на 2009 година. Въпреки факта , че банките в България са предимно търговски , а не инвестиционни , и се занимават преди всичко с привличане на средства от физически и юридически лица и кредитиране , то с намаляването на ресурсите постъпващи от чужди банки , се повишиха лихвените проценти и се предприе провеждане на строга рестриктивна политика на кредитиране.
 • Галактозидаза

  Данните за йонизационната константа (pKa) , топлинната йонизация, влиянието на pH и йонната сила върху ензимната активност свидетелстват за участие на имидазола на хистидина в каталитичния акт. А инхибирането на β-галактозидазното действие от р-хлормеркурибензоата и от йоните на тежките метали ( Hg2+, Ag+, Zn2+ , Pb2+,Cu2+ ) доказателство за наличието на свободни SH- групи в активниа център и участието им в каталитичното действие.
 • Добро ли е здравеопазването в България?

  Здравеопазването в България страда от множество проблеми – за което, освен пряко, можем да съдим и по постоянните оплаквания на пациенти и лекари, по множеството статии в пресата. Здравната система е съвкупност от всички организации, институции и ресурси, които произвеждат дейности, целящи подобряване, поддръжка и възстановяване на здравето. Основните функции на здравната система са свързани с осигуряване на човешки и материални ресурси, финансиране, ефективно управление и предоставяне на здравни услуги на индивидуално и обществено ниво. Целите й са подобряване на здравето на населението, задоволяване на очакванията на хората, финансова независимост и ефективност.
 • Добро ли е здравеопазването в България?

  Здравеопазването в България страда от множество проблеми – за което, освен пряко, можем да съдим и по постоянните оплаквания на пациенти и лекари, по множеството статии в пресата. Здравната система е съвкупност от всички организации, институции и ресурси, които произвеждат дейности, целящи подобряване, поддръжка и възстановяване на здравето. Основните функции на здравната система са свързани с осигуряване на човешки и материални ресурси, финансиране, ефективно управление и предоставяне на здравни услуги на индивидуално и обществено ниво. Целите й са подобряване на здравето на населението, задоволяване на очакванията на хората, финансова независимост и ефективност.
 • АНАЛИЗ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ И НАГЛАСА ЗА ПРОМЕНИТЕ В ЗДРАВНИЯ СЕКТОР У НАС

  За първи път НЗОК, лекари, стоматолози сключиха Национален рамков договор през 2000 и последните днес са в състояние достойно и почтено да договарят труда и заплащането си. За мащабите и качеството на промяната красноречиво говорят два иначе премълчавани факта – капиталовите инвестиции и международната подкрепа.
 • ХРАНЕНЕ НА ТЕЖКО БОЛЕН

  Храненето на тежко болен е едно от основните задължения на медицинската сестра. Колкото и вкусна и разнообразна да е храната в болницата, много от тежко болните я приемат с нежелание, дори с отвращение. За тях храната може да бъде тягостно задължение. Лишени от апетит, те обикновено отказват да се хранят. Затова медицинската сестра трябва да постъпва с тях индивидуално, да умее да общува, да бъде убедителна, търпелива, да проявява разбиране към емоционалните им проблеми, свързани с промяната на живот и новия начин на хранене.
 • Хидрокортизон (Hydrocortisone);

  Изследваме чрез инфрачервена абсорбционна спектрофотометрия и сравняваме спектъра на поглъщане с референтен разтвор на хидрокортизон. Ако спектрите получени при твърдо състояние показват разлики ще трябва да се проведе ново изследване като по отделно се разтворят двата разтвора в минимално количество ацетон. Разтворите се нагряват на водна баня до сух остатък и именно той се използва повторно изследване.
 • β-блокери.Антиаритмични и Антиангинозни лекарствени продукти

  ) антихипертензивно действие – свързано с намаляване на сърдечния дебит, подтискане на производството на ренин и респективно на ангиотензин II, блокиране на пресинаптичните α-адренорецептори, което увеличава освобождаването на норадреналин от пресинаптичните нервни оконачания и намалява централната вазомоторна активност 2) антисхемична дейност – намалява миокардните нужди от кислород чрез забавяне на сърдечната честота, миокардния контрактилитет, систолното артериално налягане, а удължената диастола в резултат на забавената сърдечна честота може да увеличи миокардната перфузия; 3) намаляване на освобождаването на ренин и на производството на ангиотензин II и алдостерон след блокиране на β1-адренорецепторите в юкстагломеруларните клетки на бъбрека;