Procheti.com

Файлове от Математика

Общо 13
Обществени науки
 • Методи за решаване на нелинейни оптимизационни задачи. Метод на релаксация

  ε е малко положително число. При ε →0 условие за равенство на нула на производните в точката на екстремума. Оптимума е стъпково и търсенето ще завърши в област около точката, която ∂R∂xi=0 . При малки параметри hi броят на итерациите за достигане на екстремума силно нараства и това изисква много изчисления на целевата функция. При голям параметър на стъпката hi в областа на максимума ще възникнат “прескачания” особено алгоритми с автоматично изменение на параметъра на стъпката.
 • Събиране и изваждане на многочлени VІ клас

  С подходящи въпроси прави актуализация на необходимите опорни знания за часа: какво е едночлен, кои едночлени са подобни, как се събират и изваждат едночлени, какво е многочлен, нормален вид на многочлен, коефициенти на многочлена / тук учителят припомня, че коефициента може да бъде буква, с която е означена константа или параметър /.Ако е необходимо извършва корекция в дадените отговори
 • План конспект на урок по математика за 2 клас

  Знаете ли колко  полезни за нас са птиците, деца. Всяка година те унищожават безброй насекоми, които нанасят вреда на овощните и зеленчуковите градини. Искате ли да разберете какво количество насекоми и техните яйца изяждат синигерът, скорецът и чинката. Тогава решете и последната задача - верижки от работните си листи.
 • Геометрично моделиране

  Схеми „екземпляри на чисти примитиви”-основават се на идеята за фамилия от обекти като всеки член на фамилията се различава от останалите чрез ст-те на няколко параметъра.Всяка фам.от обекти се нар.генериращ примитив.Той се представя като име, последвано от  N-торка от променливи величини, а всеки екземпляр на пр-в- като N+1-торката от ст-ти.Осн. недостатък на тази схема е липсата на ср-во за комбиниране на екземпляри на примитиви с цел- получаване на нови, по-сложни обекти.Тези схеми на представяне могат да се определят като език, дефиниран чрез граматика, която не позволява думите да се комбинират в изречения.
 • Движение и преобразуване на движения

  Траектория – тази част от кривата на движението, която е геометричното място на последователните положения на подвижната точка по време на движението. Положението на една точка движеща се в равнината Oxy, се определя от две обобщени декартови или полярни координати, който се получават при полагане z=0. Кривата на движението има вида f(x,y) = 0 или f(ρ,φ) = 0
 • Булеви изрази. Условия.

  Булевите изрази са операции за сравнение между две променливи. Резултата от такова сравнение има само две стойност - true или false. Например при сравнение дали променливата а е по-голяма от променливата b се връща резултат true, ако е истина или false ако не е истина.
 • Аритметични операции с двоични числа

  Двете първи правила са очевидни, третото показва, че 1+1= 10, тоест  най голямото значение единица се пренася в следващия (стария) разряд. Четвъртото правило показва, че 1+1+1=11. В този случай първото и второто събираеми и запомненото  в резултат на сумирането в предния разряд число са равни на 1. Резултатът от сумирането на трите единици е равен на 1 с пренос 1.
 • Аритметичните действия в прав, обратен и допълнителен код за числа без знак

  Първо се умножава множимото на всеки разряд на множителя започвайки от най - младшия разряд. Получените частни произведения се записват едно под друго изместени на един разряд в ляво
 • Аритметичните действия в прав, обратен и допълнителен код на числа със знак

  Събирането на кодове включит. и знак. разряди се извършва по правилата за “+” на двоични числа без знак.Ако в резултат на събирането се появи пренос отстаршия (знаковия) разряд, то същия се прибавя към младшия разряд на получената сума.
 • Анализ на дву- и тримерното пространство

  Правата е зададена с две точки  и . Векторът, определящ посоката на правата, се получава от