Procheti.com

Файлове от Математика

Общо 15
Обществени науки
 • Приложна криптография

  Процеса на получаване на открити данни от шифриран текст в общия случай без наличието на криптографско средство и ключ се нарича криптоанализ. Криптоанализа е наука занимаваща се  с разработване на методи и средства за разкриване на тайната на криптографските системи и за оценка на сигурността им. Криптографията и криптоанализа са двете страни на науката криптология. Две взаимно свързани страни. Специалистите занимаващи се с тези науки са криптографи – криптография и криптоаналитици – криптоанализ
 • Функции на реални променливи

  Ако при дадено разглеждане на величината “x”може да приема различни стойности то тя се нарича променлива.Впротивен случай x се нарича постоянна величина.. 1.1Класификация на функция на една променлива.На първо място ще поставим полиномите.Полином от „х”  от степен n  наричаме фумкция от вида: y=a0 xn +a1xn-1+…an-1x+an, където  коефициентите a0,a1…,an са реални числа, а n е цяло положително число. 1.2Рационална функция наричаме функцията от вида:   y=P(x)      Q(x) Където числителят P(x) и знаменателят Q(x) са полиноми на х от произволна степен.Знаменателят трябва да бъде ≠0. 1.3Дробно –линейна функция  
 • Лекции по дискретна математика

  Логиката е необходимо средство и за математици и за компютърни специалисти. С нейна помощ един математик може да докаже верността на едно твърдение, а един компютърен специалист - че една програма работи така както се очаква за всички възможни въвеждания на данни. Логически оператори - така както операциите и релациите в математиката се използват за съставяне на по-сложни изрази, така и логическите оператори ще ни помогнат да образуваме съставни твърдения.
 • Управление на потоци чрез теория на масовото обслужване

  Теорията на масовото обслужване е специално разработена за решаване на икономически задачи, а по-късно е приложена е в други области (комуникациите). Тя е създадена от потребностите на практиката за анализ на процеси, които водят до натрупване, задържане и създаване на опашки при обслужването. Чрез теорията на масовото обслужване се изучават процесите на постоянно възникване и удовлетворяване на заявки за изпълнение на определени задачи. Заявките възникват, генерират се, от обслужваната система, а се приемат и изпълняват от обслужващата система. Съвкупността от двете системи се нарича система за масово обслужване, в които последователно са свързани потокът от заявки за обслужване, редицата (опашката) и каналите за обслужване.
 • Дискретна математика

  Логически оператори - така както операциите и релациите в математиката се използват за съставяне на по-сложни изрази, така и логическите оператори ще ни помогнат да образуваме съставни твърдения. Математиката използва за означаване на операции и релации символи (+,-,<,>…). Логиката също използва подобни символи, които съставляват нейния език. Алгебрата има свои закони - асоциативен, комутативен, дистрибутивен и др. Логиката има също свои закони, подобни на алгебричните.   Съждителната логика, разглеждана като аналог на алгебрата се нарича “Логическа алгебра” или “Съждително смятане”. 1.2. Логически съюзи и съставни съждения