Procheti.com

Файлове от Математика

Общо 15
Обществени науки
 • Що е нагласа?

  Поведенческият компонент е предразположение за действие по определен начин към обекта на нагласата. Нагласите могат да се определят и с помощта на еднокомпонентния модел. Той се отнася само до общото положително или отрицателно чувство на дадена нагласа към човек, обект или въпрос. Основното е емоцията, отношението към обекта на нагласата, оценката дали наблюдаваното е добро или лошо.
 • Числени методи

  Числените методи и тяхното изложение са съобразени с действащите учебни програми в ХТМУ, а също така и със знанията и уменията на студентите от бакалавърската степен на обучение във ВТУЗ. Доказателствата на основните твърдения не са дадени, но те могат да се намерят в учебник от цитираната литература. По-голяма част от разгледаните методи са илюстрирани с примери. Материалите ще бъдат полезни и за студенти от други ВТУЗ, а също така и за специалисти ползващи числени методи в тяхната практика. Лекциите са подредени по теми. Всеки числен метод има описание, ограничения, при които може да се прилага, и оценка на грешката
 • Управление на потоци чрез теория на масовото обслужване

  Системите за масово обслужване се разглеждат като математически модел за описание на сложни системи в областта на различни производствени процеси, комуникациите, транспорта и др. области. По своето съдържание задачите за масово обслужване са най-разнообразни, но в тяхната структура и постановка има много общо. Ето защо при решаване на такива задачи са създадени обобщени методи.
 • Теория на множествата и математическа логика

  Нека Р е твърдение и нека съществуването на х означим с $х. Тогава $х:Р е твърдението:”Съществува една х, такава че Р”. Променливата х е квантова променлива. Твърдението $х:Р е вярно, ако Р е вярно за поне една стойност на х, избрана от нейната област (домейн). Символът $ е квантор за съществуване.
 • Графики на функция и уравнения

  Съвкупността от всички допустими стойности за аргумента х на една функция у се нарича дефиниционна област на тази функция. Съгласно твърде общата дефиниция на немския математик Дирикле казваме, че една функция f(x) e напълно позната (т.е. дефинирана), когато познаваме дефиниционната й област и когато разполагаме с едно правило, с помощта на което можем да изчислим стойността на функцията f(x) за всяка допустима стойност на аргумента х
 • Теорема за епиморфизмите на пръстени

  Понеже в пръстена K имаме (a + b)c = ac +bc от тези равенства получаваме, че дистрибутивният закон е верен и в факторпръстена. По същия начин се проверява и другия дистрибутивен закон (когато множителят е от ляво). И така доказахме, че факторпръстенът е пръстен.
 • Дискретна математика

  (3) B = {x | x . A, . (x)},   което се чете: от елементите х, принадлежащи на множеството А се образува ново множество B с помощта на твърдението (правилото) . (x).
 • Функции и релации. Алгоритми . Индукция и рекурсия

  Ежедневно в математиката и информатиката се използват релации. Тук ние ще ги разгледаме в най-общ план. Релацията е по-широко понятие от функцията. Дефиниция: Нека А и В са множества. Една релация R от А към В е подмножество на декартовото произведение АхВ, т.е. R  АхВ. Ако (a,b)  R, записваме aRb и казваме, че “а е в релация R с b”.
 • Първа теорема на Ремзи

  Лема 1. Нека υX, γ е k-оцветяване на X и γυ е (k-1)-оцветяване на Xυ, индуцирано по γ. Ако Y е подмножество на X и υ Y, множеството Y е едноцветно при γ тогава и само тогава, когато Y\υ e едноцветно при γ и същевременно е едноцветно от същия цвят при γυ.
 • Идеали в пръстен. Факторпръстени

  Понеже в пръстена K имаме (a + b)c = ac +bc от тези равенства получаваме, че дистрибутивният закон е верен и в факторпръстена. По същия начин се проверява и другия дистрибутивен закон (когато множителят е от ляво). И така доказахме, че факторпръстенът е пръстен.