Procheti.com

Файлове от Маркетинг

Общо 41
Обществени науки
 • Бизнес планиране и Бизнес план

  - Седалище, адрес, други основни данни за съдружниците на предприятието; - Предмет на дейност – как е избран? Продукти и услуги, възможности за разширяване; - Стратегия на развитие – дългосрочни и краткосрочни основни цели и задачи; - Анализ на външната среда и съобразяване с реалните условия и фактори; - Състояние на продукта, глобалната и регионалната икономика. Националната икономика в този сектор. Пазари, работна сила, безработица и др.;
 • Маркетингова информационна система

  Информация, която използваме най-често, защото е най-лесно и бързо достъпна. Информацията се представя чрез съвременни софтуерни продукти за обработка и съхранение под формата на база данни. Базата данни съдържа информация за текущите операции – заявки за доставки, извършени продажби, проверка на складови наличности, данни за неизплатени поръчки и сметки, информация за клиентите и др. Базата данни трябва да бъде структурирана по начин, който позволява бързо обслужване на потребителите в организацията, спестява време, средства и е една дългосрочна инвестиция.
 • Психология на продажбите

  Новите продукти могат да бъдат търсени с развойна дейност, да се търсят мнения на клиенти, идеи на търговци, впечатления на продавачи, следят се публикации, по конгреси, семинари, конференции, да бъдат питани широки слоеве.
 • Управленският цикъл при стратегическото управление

  Диагностиката на външната среда: външната среда представлява съвкупност от органи и организации, с които предприятието встъпва във взаимоотношения по повод на своето функциониране. Елементите на външната среда са: органи на държавната власт; местни органи на властта и самоуправлението; национални и местни агенции; финансови учреждения и др
 • Международен маркетинг, международен пазар

  В резултат на 2-та фактора:МС и МК, ММ постепенно придобива агресивен х-р. Неговата агресия се осъществява чрез всички елементи на ММ микс /продукт, цена, пласмент, промоция- комуникация/, но най вече чрез 4 елемент промоция-комуникация. Целта на този елемент е не да информира клеинтите, а да им оказва информационен натиск и да ги манипулира.
 • Практика на ценообразуване и приемането на решения

  Реалната бизнес среда се характеризира с динамизъм (промяна във времето) и управляващите провеждат политика за ценообразуване, която се базира на планирано равнище на печалба и дългосрочни прогнози за печалбата и постигането на цели, които са своеобразна модификация на целта за максимизирането на икономическата печалба (управленски и бихевиористични теории на фирмата). В предидущата тема относително подробно се разглежда практиката на съвременното ценообразуване в условията на пазарно влияние на фирмите
 • Производсвени мощности на фирмата. Разработване на програмата и обосноваване на производствените мощности

  Бизнес програмите се разработват в натурален и стойностен разред от специалистите на фирмата, които имат необходимата компетентност и задължения за това- инжинери, икономисти, конструктори и др., за определен период от време – обикновено за 1 година. Бизнес програмата се приема и утвърждава от ръководството на фирмата. Годишната производствена програма се разпределя по отделните звена и поделения на фирмата в шестмесечни, тримесечни, и месечни планове
 • Въведение в маркетинга

  Доволен от продукта, но не от обслужването 3.Най- важния момент в разбирането на потребителското поведение е идентифицирането на вътрешни причини или мотивите пряката връзка между размера на търсенето на дадена фирма и нейните финансови резултати и между поведението на потребителите и размера на търсенето предопределя необходимостта от изследване на потребителските мотиви.Първата теория за мотивацията е създадена  от Абрахам Маслоу който приема че съществува система от йерархично подредена система от потребностите и може да бъде представена като пирамида с 5 равнища
 • Oрганизационно поведение

  Фундаментални концепции,лежащи в основата на ОП: 1.Концепция за приро-дата на човека. В различните науки се отделя различно място на ролята на човека в процеса на труда. Икономическите науки разгл.човека като индивид,интересуващ се само от възнаграждението-поведението му зависи от 1 интерес-стремежа за пари. Социологическите науки-разгл. Човека като зависим от желанието му да принадлежи към определена социална система.
 • Класификация на стоки в маркетинга

  Стоки, обекти на екстремна покупка – купуват се без предварително планиране и услия за избор. Задоволяват потребности възникнали спонтанно. Продажбите на тези стоки ако се предлагат в среда, която създава импулси за покупка.Стоки, обекти на екстремна покупка – за да се осигури висок обем на продажбите тези стоки трябва да се предложат във възможно най – голям брой търговски обекти, за да са разположени при възникване на потребност.