Procheti.com

Файлове от Литература

Общо 47
Обществени науки
 • БЪЛГАРСКА ВЪЗРОЖДЕНСКА ДРАМАТУРГИЯ

  То го очакваше нетърпеливо като някое голямо събитие, което щеше да внесе приятно разнообразие в монотонния живот на Бяла Черква. Всичко се тъкмеше да иде на театъра. Богатите госпожи приготвяха премените си, а сиромахкините продаваха на пазара преждата си и тозчас си купуваха билет, за да не би парите да идат за сол или за сапун.
 • Българско възраждане

  За генезиса на ВЛ-ра имат дамаскинарите и предшествениците на П. Хилендарски. На практика те осъществяват прехода от Стара към Възрожденска литература, Ст. БГ жанрове постепенно се вплитат в структурата на ранните Новобг. съчинения. Нещо повече – много теми и идеи, много образи от Средновековната книжнина продължават да се откриват и в новата литература. Това е една интересна специфика: за разлика от европейския читател, БГ не гледа на средновековната литература като на догматична и консервативна. Тъкмо на против – за него тя е не пресушим извор на национална гордост и дори го вдъхновява за национално самоосъзнаване.
 • Български фолклор Тематични песенни цикли във фолклора

  Юнашки песенен цикъл /ЮП/- ЮП са най- стабилната част от българския фолклор, които имат своята близост с хайдушките и историческите, но са по-стари от тях. Освен това докато историческите песни са по-реалистични то в юнашките е по-силен фантастичния момент; докато хайдушките са лирични, в юнашките елементи на лиризъм не се срещат. Юнашките песни са много наброй и най-общо могат да се поделят на три големи групи:
 • СЪСЕДЪТ МЕЖДУ МИРА И ВОЙНАТА. Българската литература за своя съсед в края на XIX - началото на XX в.

  За Югоизточна Европа това общоеквивалентно явление (къде с по-голяма, къде с по-малка интензивност) е валидно не поради трафаретния и отдавна подложен на съмнение израз, че тя е "кръстопътна зона", а поради неоспоримия факт, че там, където има история, конфликтите са съпътстващи. Също всеизвестно е, че там, където има граници и бариери (езикови, междуселищни, етнически или религиозни, а в случая, който ни интересува - и държавни) - има и друг, близък или далечен, в зависимост от моментния интерес - съсед. Имагологията е изследвала механизмите на тази "другост" и образованият читател знае това.
 • БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА ПРЕЗ XX ВЕК

  В епохата на Възраждането (1762–1870) и до края на ХIХ в. българската литература вече е положила своите основи като жанрово-стилова система от новоевропейски тип (различен от средновековния, все по-секуларизиран), създала е своя традиция, натрупала е класически ценности с писателското дело на творци като П. Р. Славейков, Л. Каравелов и Хр. Ботев.
 • Възрожденска литература

  Вестникът не само образова, но и предлага модели на образование, обсъжда учебни програми, търси решения на образователните стратегии, т.е. той е средищната зона за обсъждане на самата учебникарска продукция. Важно място в “Любословие” заемат проблемите на светското образование и организирането на светски училища.Българската възрожденска преса често се позовава на “сюжети”, които никога не губят своята актуалност, защото са част от познавателния свят на полезното и практичното мислене във възрожденския учебник. Т
 • БАЛЗАК, “ЧОВЕШКАТА КОМЕДИЯ” И “ДЯДО ГОРИО”

  Балзак често припомня двете инстанции, на които възлага укрепването на обществените нрави: тронът и олтарят. Другият бележит френски писател на ХІХ век, Виктор Юго, в реч, произнесена на погребението на своя гениален събрат определя като “писател-революционер”, т.е. внесъл коренен обрат в развоя на литературата романист-новатор. Съвременниците му го възприемат като “реалист”, но поетът-символист Шарл Бодлер го възхвалява като обсебен на грандиозните си видения фантазьор.
 • "Бай Ганю" в жанра на играта

  По-строгите от тях - Симеон Радев, Боян Пенев - ще отидат и по-надалече, обвинявайки Алеко Константинов в краен натурализъм - натурализъм не само и не толкова в изображението на героя, колкото във вземането му наготово, в почти завършен вид, от градския фолклор и твърде лесното му пренасяне в текста.
 • Анализ на пътепис и мемоарно произведение

  В тях е засилено повествователното начало, а документът изгражда смисловата тъкан и предопределя особеностите на художествената структура на епическото произведение. Става дума за целенасочен подбор на жизнения материал – предимно на фактите, описанията на обстановката, природата, пейзажа. Промяната на една жизнена ситуация неминуемо води и до промяна в сюжетното развитие.
 • РЕТРОСПЕКТИВНАТА НАЦИОНАЛНА БИБЛИОГРАФИЯ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО ДО 1944 Г. Характер и развой

  Този факт, както и широките измерения, които придобива РНБ през следосвобожденския период, мотивират насочването към тази тема. Така че появата на настоящата публикация може да се свърже от една страна с липсата на научно изследване върху историята и развитието на РНБ, а от друга – с интереса, който създава интензивното ? развитие след Освобождението.