Procheti.com

Файлове от Лингвистика

Общо 5
Обществени науки
 • Парадигматика и синтагматика

  Синтагматичните отношения се основават на линейния характер на езика, който изключва възможността да бъдат произнесени едновременно два елемента, а те се произнасят в линейна последователност. Синтагматичните отношения задължително присъстват в речта. Това са отношенията на последователността
 • Книжовен език и функционални стилове. Регистър и личен стил

  Особености на научната сфера – основният стремеж при този вид общуване е получаването на нови знания от различни области. За това  най – активно се използват описателната, информативната и аргументативната функция. Тази сфера функционира в институтите, университетите и училищата. Основни жанрове са научната статия, докладът, монографията, учебникът и енциклопедията
 • Структурални школи и направление в съвременната лингвистика

  Възниква през 1931 г. с обособяването на Копенхагския лингвистичен кръг. В началото това течение наистина се е отъждествявало със структу-рализма; в последствие, обаче, през периода 1935-1936 г., то все повече се е отдалечава от принципите на структурализма и се е обвърза изцяло с т. нар. глосематика – лингвистичната доктрина на Луис Йелмслев. Глосематиката се характеризира преди всичко с опита си да развие в цялостна система Сосюровата теза, според която – като знакова система – езикът е форма, но не и субстанция. За глосематиката езикът е чиста форма, т.е. схема, а елементите, които съдържат някаква субстанция (семантично съдържание), например звуковете, писмените знаци и др., са узус или реализация на езиковата система.
 • Класификация на звуковете. Гласни и съгласни. Българската фонемна с-ма и азбука.

  В българският език функционира и един по особен звук отбелязван с буквата Й. съвременното езикознание наричат този звуков тип  “глайд”. Статутът на глайдовете дълго време е бил неустановен тъй като те не притежават свойствата нито на гласни, нито на съгласни. Глайдовете са специфична категория динамични звукове при чието учленение конфигурацията на гласовия канал не се задържа в определено положение, а бързо се трансформира от учленението на предходния звук към учленението на следходния. В този смисъл особено е, че учленението на Й бързо се нагажда към учленението на съседната гласна, с която образуват цялостна единица
 • Фразеология

  Фразеологията изучава спецификата на фразеологизмите, особеностите на тяхното значение, тяхната устойчивост, взпроизводимост, синтактичния строеж и системните връзки с останалите единици от лексикалния състав. Фразеологичният състав на езика се класифицира въз основа на следните принципи: структурно-семантичен, граматичен и функционално- стилистичен. Основен е структурно-семантичният принцип. В българската лексикология се прилага принципът на руския езиковед Виктор Виноградов. Автор на фразеологичната теория е швейцарският езиковед