Procheti.com

Файлове от Пищови и лекции

Общо 1815
Обществени науки
 • Предмет на полицейската психология

  Психологията изучава особеностите на личността на професионални места и особеностите на взаимоотношението м/у изпълнители т.е. взаимодействие в професионалните групи, а също взаимодействие м/у обектите на разследването, взаимодействие със сътрудниците на дейността. ПП изучава и особеностите на тълпата на неформалните групи с цел насочване на ефективна работа,
 • ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДУШЕВНАТА БОЛКА.ОКАЗВАНЕТО НА ПОМОЩ КАТО ПРОЦЕС НА МЕЖДУЛИЧНОСТНО ОБЩУВАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ.ЕМОЦИОНАЛЕН БАЛАНС И АЗ-КОНЦЕПЦИЯ

  Сравнявайки двата вида болка, може да се каже, че съзнателният живот на човека може да протече без сериозно телесно страдание.Не е възможно обаче, човек да преживее жизнения си път, без да преживее душевна болка. Това е така, защото у всеки човек неизбежно се нарушава неговият емоционален баланс. Човек неизбежно има професионални проблеми; изгубва близки хора; изправя се пред
 • Лекции по Психология на изкуствата

  Типове описания: като артефакти, като дейности, като ценности. Понятие за център, маса и периферия. Религията като традиционен център на културата. Комуникационната култура като център на културата в постиндустриалната цивилизация ... Разсъждавайки върху отношението (връзката) “култура-човек” или представяйки си “що е то култура” – човек не винаги има ясна (при това вербална) представа за това какво значение (смисъл) влага в употребяваните понятия.
 • ПСИХОЛОГИЯ И ВЪТРЕШНА СВОБОДА Пиер Дако

  Ако се замислим за безбройните клопки, които ни деб¬нат още от детството, задачата на тази книга може да ни се стори прекалено амбициозна. Често пъти читателите са се обръщали към мен с молба да напиша продълже¬ние на „Изумителните пътища на новата психология". Предпочетох да напиша произведение, чиято единствена прилика с предишното е желанието ми да покажа, че съществува и „друг" вътрешен свят, че има начин да се стигне до него и до истинската свобода.
 • Психологически проблеми на педагогическото майсторство в познавателния процес.

  Често пъти параметрите на педагогическото майсторство се затварят в областта на дидактиката, по-точно в процесите на излагане на учебното съдържание и урочната дейност; анализът и характеристиките на педагогическото майсторство се отнасят до неговите методически аспекти. Ст. Жекова при анализа същността на педагогическото майсторство, обхваща най-съществените и водещи особености на този феномен.
 • ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ОСНОВИ НА ОБУЧЕНИЕТО

  Психодидактиката, чието ядро е психологията на учебния про¬цес, не е конкретна методика на обучение по даден предмет в училище и предназначението и не е да дава рецепти на учителите как да постъп¬ват във всеки конкретен случай. Но разкривайки психологическите закономерности, механизми и особености на
 • Връзка между познанието за морала и моралната постъпка. Критически преглед на литературата Августо Бласи

  Въпреки че като цяло тези проучвания изглежда, че подкрепят познавателно-еволюционния възглед, те би трябвало да бъдат определяни и интерпретирани по различен начин в различните области. В по-общ смисъл се акцентува върху важността от изясняване на същността на връзката между познанието за морала и моралното действие и нуждата от техничен подход за изследвания в тази сфера.
 • ПСИХОЛИНГВИСТИКА

  4. Език и реч. Важните граматически правила са общи за всички хора. Тези правила се прилагат, независимо дали са осъзнати или не. Средството за общуване у всеки човек (т.е езикът) се намира в паметта. Използването на това средство води до някакъв резултат – текст - писмен или говорен (реч). От самото си развитие лингвистиката се е насочила към анализ на продукта на езика. Психолингвистиката изучава езика чрез психологически средства.
 • СЪЩНОСТ НА ПСИХОДИАГНОСТИКАТА

  Терминът”диагностика”разкрива значителна съвкупност от явления, обединени около диагнозата. Психологическата диагноза се различава от другите типове диагноза(медицинска, спортна и др.) по спецификата на своя обект и предмет. Ако на разпознаване(диагноза) като обект е подложена човешката психика, психичните процеси, качества и състояния на личността, то предметът на това разпознаване са вътрешните зависимости между тези единици в развитието на обекта или личността.
 • СЪЩНОСТ НА ИЗМЕРВАНЕТО В ПСИХОЛОГИЯТА

  За психичното съдим по поведението, по начина на реагиране, по вербалното и невербално поведение. Индиректно съдим за психичното. Не бива да мислим, че всичко може да бъде измерено. Например емоциите- казват, че е свързано с ендокринната система, която съдържа различни хормони. Психолозите се опират на изследванията на физиолози, кардиолози, невролози и др. специалисти. За психичните процеси, свойства и състояния съдим по външните прояви, поведението на индивида- ИНДИРЕКТНО, КОСВЕНО, НЕПРЯКО.