Procheti.com

Файлове от Пищови и лекции

Общо 1815
Обществени науки
 • ДЕФИНИЦИИ

  Логично е като първа стъпка, когато се впускаме да изследваме една обширна и сложна тема като заекването, да дефинираме основ¬ния обект. В световната специализирана литература и научни из¬точници то е дефинирано по различни начини като обем, структури¬ране и съдържание. Естествено философията на различните школи дава своята насоченост и акцент върху една или друга страна. Всяка дефиниция би трябвало да я приемем като "работна" или временна, тъй като трудно някой би дал напълно завършен научен модел за факти и явления, които постоянно се променят, в такава сложна и чисто човешка материя, каквато е заекването.
 • УВОД В СОЦИАЛНАТА ПСИХОЛОГИЯ

  Теория на Карл Роджърс /представител на хуманната школа, където е и Маслоу/.Нарича се клиент-центрирана теория. Известна е със своята толерантност, хуманност и либералност. Смята се, че хората притежават стремеж, тенденция към самоактуализация, която осигурява здраве и растеж. И завършва с това как можем да достигнем до психическо здраве. Начин за това е да се научим да отблокираме емоциите си. Терапевтът помага да се отстранят емоционалните блокировки на човека.
 • . Сетивна степен на познание. Усещане-същност и класификация, общи свойства и закономерности

  - Сетивни аферентни нервни пътища за провеждане на възбуждането към ЦНС(кора, подкорие), които са специфични и неспецифични(ретикуларната формация). - Сетивно поле в съответен участък на мозъчната кора, където се обработват нервните импулси, т.е постъпващата информация, възниква съответното усещане(зрително,вкусово,тактилно и т.н.). От постъпващите от действителността множество сигнали само някои достигат до мозъчната кора и по въпроса за подбора на полезната информация за възникването на усещането има няколко хипотези(-за механизмите на сверката; хипотези за потребностите
 • “ ТЕОРИИ И ТЕХНИКИ ЗА КОНСУЛТИРАНЕ В ДЕТСКО-ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ“

  . Смисълът на тази активност е да бъде помогнато на този, който се нуждае от помощ, за да се промени, да разбере себе си по-дълбоко и да направи отговорно своя избор – как да живее, как този живот да придобие един по-различен смисъл. Помощта дава възможност на личността да открие сили в себе си, да осмисли своя живот в един по-перспективен план, за да достигне едно по-добро съществуване. Човекът с проблеми се нуждае да открие своето истинско “Аз” и да намери мъжество да постигне това “Аз”.
 • Теории и техники на психологическото изследване

  Общото за всички тях е, че се отнасят до преживявания, поведения и тяхното обуславяне. Теориите са призвани да дадат адекватно описание и обяснение на реалностите на психиката и поведението във вид на психологическо метапознание. Практиките, от своя страна, са предназначени да проучват психо-поведенческите феномени в текущото им състояние, да ги променят и дори да формират у субектите по определени критерии нови феномени на преживявания и поведение.
 • Теории и направления в психологията

  Психологическият анализ на културното развитие Л. С. Виготски осъществява върху основата на общия закон за развитие на поведението, формулиран от П. Жане като главен закон на психологията. Този закон гласи: “...в процеса на развитието детето започва да прилага към себе си същите форми на поведение, които в началото другите са прилагали към него”.
 • НАУКАТА СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ

  Предмет на социалната психология са особеностите и динамиката на психиката на социалните общности. За разлика от другите психологии тя не се интересува от индивида. 2. Равнища на изследване: 1) Емпирично равнище – най-ниското равнище на опита и фактите, но фактите трябва да се интерпретират и разберат. 2) Теоретично равнище – търсят се причините за социалнопсихологическите процеси, закономерностите, моделите чрез умозрителен и концептуален анализ. 3) Философско равнище – най-високото равнище на обобщения.
 • Същност и формиране на характера

  Оттук следва, че чертите на характера са само външни форми, в които се проявява линията на движение на човека. Като такива те дават информация за неговото отношение към средата, към близките, към обществото въобще и към въпросите на живота. Става дума за явления, които представляват средства за постигане на значимост на личността, прийоми, които се обединяват в стил на живота.
 • Същност и генезис на самосъзнанието

  Самооценката бива оценка на конкретни качества и умения или обобщена: оценка на собствените възможности, отношение към себе си и степен на себеприемане. Тази обобщена самооценка (положителна или негативна, ниска или висока, адекватна или не, определя някои черти на характера (увереност и сигурност в себе си), както и нивото на аспирации на личността, взаимоотношенията й с другите, ефективността на дейността й, по-нататъшното й развитие.
 • СПЕЦИФИКА НА АГОРАФОБИЯТА И КЛАУСТРОФОБИЯТА ПРЕЗ ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ И ЮНОШЕСТВОТО.

  Това е възраст, в която то започва да извършва самостоятелни, целенасочени действия, ориентирани не само към изпълнение на инстинктивните желания, а и към заемане на определено място в семейството и обкръжението. Детето вече показва завършени действия, психически жестове и готовности. То намира някаква единна, фиксирана точка извън себе си, към която се стреми с цялата психическа енергия на растежа си.