Procheti.com

Файлове от Пищови и лекции

Общо 1815
Обществени науки
 • Обща икономическа теория има два основни раздела:  Микроикономика – закономерности на отделните пазари, фирми, единици.  Макроикономика – обхваща националната икономика.

  3. Анализ на поведението на потребителите  Поведение на потребителя – факторите за потребителски избор са силно субективни. Има 2 вида полезност – обща (от определено количество) и пределна полезност (свойство за задоволяване на потребностите на лицето Х) на стоката.
 • Форми на застраховане

  В резултат на ПТП по вина на друг участник в движението, на автомобила е нанесена вреда в размер на 2 000лв. Какво обезщетение ще се получи в този случай ? Q = 2 000лв. – изплаща се от застраховка Гражданска отговорност б) След възстановяване на щетата от първото застрахователно събитие, автомобилът претърпява втора щета по вина на застрахования, която е оценена на 10 000лв. Q = T . S/W => Q = 10 000 . 30 000/50 000 = 10 000.0,6 = 6 000лв.
 • Въведение във фирменото управление

  Структура на управление – отразява иерархичната подреденост на управлението и разпределението на труда при осъществяване на управленските функции. Методи на управлението – начините за реализиране на управленските въздействия, обособяват се най общо три групи методи (икономически, организационно-разпоредителни и социално психологически). Управленски решения – по своята същност те представляват обосновано и аргументиране формулиране на насочени въздействия от фирмения субект на управление към субекта.
 • “ЕТИКЕТ, ПОВЕДЕНИЕ И ПРОТОКОЛ”

  На много голям прием (на бал или на сватба) не е за¬дължително да влизате в разговор с непознат човек, освен ако по някаква причина двамата не сте се оказали изолирани от останалите гости. В този случай е уместно да започ¬нете светски разговор, а след като той се задълбочи, да се представите. Кажете името си и добавете: „Братовчедка съм на Полина" или „Ние със Стефан работим заедно". На приемите често се срещате с личности, които мо¬гат да ви бъдат полезни и интересни, затова имате право да им се представяте сами. Бихте могли да кажете напри¬мер: „Ако не греша, вие бяхте приятелка на майка ми? Аз съм Невяна, дъщерята на Ана Костова."
 • ЛОГИСТИЧНИЯТ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИЕТО НА ФИРМАТА

  През 1991 г. Съ¬ве¬тът по уп¬рав¬ле¬ние на ло¬гис¬ти¬ка¬та в САЩ я де-фи¬ни¬ра ка¬то “про¬це¬сът на пла¬ни¬ра¬не, осъ¬щес¬т¬вя¬ва¬не и кон¬т¬ро¬ли¬ра¬не на ефи¬кас¬но¬то и ефек¬тив¬ното прид¬виж¬ва¬не и съх¬ра¬не¬ние на ма¬те¬ри¬а-ли, про¬дук¬ти, ус¬лу¬ги и свър¬за¬на¬та с тях ин¬фор¬ма¬ция от мяс¬то¬то на из-точ¬ни¬ци¬те до мяс¬то¬то на пот¬реб¬ле¬ние с цел удов¬лет¬во¬ря¬ва¬не пот¬реб-нос¬ти¬те на пот¬ре¬би¬те¬ли¬те” (6, стр. 4). В та¬зи де¬фи¬ни¬ция се съ¬дър¬жат по-ве¬че¬то от еле¬мен¬ти¬те на ло¬гис¬тич¬ния про¬цес и се под¬чер¬та¬ва не¬об¬хо¬ди-мост¬та от то¬тал¬но уп¬рав¬ле¬ние на дви¬же¬ни¬е¬то на ма¬те¬ри¬ал¬ни¬те ре¬сур¬си до про¬из¬вод¬с¬т¬во¬то и на го¬то¬ви¬те про¬дук¬ти до край¬ни¬те пот¬ре¬би¬те¬ли.
 • Д И А Г Н О С Т И К А

  Общ проблем на всяка диагностика е да определи равнището /степента/ на нормалното състояние на обекта, който се изследва. В медицината за нормално състояние се приема човешкото здраве, а в техниката – изправността на машините, която се отчита с технически параметри. Много по-трудно и с висока степен на неопределеност може да се установи нормалното състояние на социалните /и особено – на икономическите системи/, защото то непрекъснато се променя като функция от различните иновации – научно-техническия прогрес, новите механизми и методи на управление, измененията в човешкия фактор, и др.
 • СЪДЪРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИНОВАЦИОННИЯ ПРОЦЕС ЗА СЪЗДАВАНЕ, ПРОИЗВОДСТВО, И ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В СТРОИТЕЛСТВОТО

  В теорията са известни различни становища за границите на иновационния процес. Обикновено за начало на процеса се приема формулирането на инвенцията. Възможно е за начало на иновационния процес да се възприеме и момента по формулирането на проблем, свързан със задоволяването на една или друга производствена или потребителска потребност. В тесен смисъл, за край на ино¬вационния процес се приема внедряването на ново¬въведението в практиката или непосредственото му предлагане на пазара. В по-широк план, краят на иновационния процес, се идентифицира с невъзможността от по-нататъшно модифициране, усъвършенстване или разпространение на нововъ¬ведението в други области и сфери на приложение, т.е. с края на неговата дифузия.
 • Бизнес планиране и Бизнес план

  - Седалище, адрес, други основни данни за съдружниците на предприятието; - Предмет на дейност – как е избран? Продукти и услуги, възможности за разширяване; - Стратегия на развитие – дългосрочни и краткосрочни основни цели и задачи; - Анализ на външната среда и съобразяване с реалните условия и фактори; - Състояние на продукта, глобалната и регионалната икономика. Националната икономика в този сектор. Пазари, работна сила, безработица и др.;
 • Невропсихология - Лекции от Катя Атанасова

  Тя е присъща само на човека. Нарича се езикови функции. Езика представлява една система от знаци-знакова система. Невропсихологията се занимава и с нарушенията на гнозис, праксис и език, породени от мозъчни повреди. Тези нарушения се наричат агнозия (нарушение на гнозис), апраксии (на праксис), афразии (езикови нарушения). Психолозите изучават и изследват психологичните функции. Нарушенията дават информация, за да се разбере как здравия нормалния мозък работи нормално, как функционира. Получава се много по-ясна картина за психолигичното функциониране.
 • 2. Обща и специална част на юридическата психология

  Те са задължителни, назовават се норми на поведение и се установяват в интерес на цялото общество или отделни негови групи. Сред нормите се открояват социалните, които включват обичая, морала и правото. Те изискват или въздържание от определени постъпки, или извършването им под форма на активно действие. Специфичното за предмета на юридическата психология е, че пренася познанието върху човека в ролята му на правонарушител, свидетел, пострадал (потърпевш, жертва – victim, лат.).