Procheti.com

Файлове от Пищови и лекции

Общо 1815
Обществени науки
 • ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА

  Первым этапом любого приспособительного цикла является то, что придает организму некоторый импульс движения. Этот импульс возникает тогда, когда нарушается внутренний порядок, необходимые для сохранения жизни и целост¬ности организма (у человека также — личности) внутренние условия, заданные природой (у человека также обществом), т.е. своеобразные «технические усло¬вия», неукоснительное соблюдение которых только и может обеспечить его су¬ществование.
 • Психоанализа и Хуманистична психология

   Самостоятелна практика като лекар във Виена: отхвърля хипнозата като надеждно средство за лечение и прилага нови методи: а/тълкуване на сънищата; б/ свободни асоциации на представи и спомени; в/ спонтанните грешки в речта и при писане. Всичко това Ф. нарича анализ на дълбинните състояния на психиката, или ПСИХОАНАЛИЗА.
 • НАУЧЕН СТАТУТ НА ДИДАКТИКАТА

  Дидактиката е едновременно и теоретична и нормативно-приложна наука. Нормативно-приложната й функция се заключава в това, че на основата на своите закони и закономерности установява принципите и съдържанието на обучението, дава предписания за приложението на съответстващи системи за организация на обучението, форми, методи, средства. Общата дидактика служи за теоретична основа на частните методики и изпълнява за тях ролята на методология, поради тази причина те могат да се наричат или методики или частни дидактики. Дидактиката решава редица задачи, които се детерминират както от нейния предмет, така и от целите на обучението и образованието. Те са:
 • ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ

  В массовом порядке такие проблемы появляются обычно тогда, когда у множества людей, живущих в обществе, значительно и надолго ухудшаются условия жизни, резко возрастает конкуренция и растет напряженность жизни. Все это неизбежно имеет место при переходе от тоталитарно устроенного общества с ограниченной свободой и жестким контролем сверху к обществу, основанному на рыночной экономике и политических свободах. Во-вторых, потребность в создании отдельной психологической консультации возникает тогда, когда в том или ином социуме (обществе, отрасли, регионе, организации) уже имеется своя психологическая служба, успешность работы которой необходимо повысить. Это обычно достигается за счет распределения обязанностей и координации деятельности специалистов в рамках единой организации, в данном случае – психологической службы.
 • “БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ - СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ”

  Тейлър разработва принципите за научното организиране на труда и за пръв път прилага научно обоснованите трудови норми, като носеща конструкция на организацията на труда и на работната заплата. В модела на икономическата целесъобразност хората са мотивирани преди всичко и единствено от икономическите възнаграждения, без да се отчита сложният комплекс от човешки потребности. Той твърди, че в дългосрочен план е невъзможно работниците да бъдат накарани да работят много по-усърдно от средното за хората, които са около тях, освен ако не бъдат уверени, че ще получат значително и постоянно увеличение на заплащането.
 • Модели на кредитния риск мениджмънт

  Ако стойността на активите е математически нормално разпределена, то и вероятността за фалит, т.е. неплащане на задължението, може да бъде изразена като вероятността на една стандартна нормална пременлива да надхвърли определени критични стойности. Първата стъпка в този модел е изчислението на тези критични стойности, съответстващи на индивидуалната вероятност за неплащане на всеки кредитополучател (базирани от своя страна на индивидуален кредитен рейтинг). Съвместните случаи за неплащане в рамките на един кредитен портфейл се отнасят към степента, при която измененията в стойността на активите за един кредитополучател са в корелация с тези на останалите в портфейла (при модела за двумерна корелационна матрица, определена чрез групиране по страни и икономически отрасли).
 • Производствена функция. Анализ на производството в краткосрочен период.

  Той е самият процес на разход на физическата и умствена енергия, защото работната сила, това е съвкупността от физически и умствени качества. Капиталът е също поле и на оживени дискусии. Най-общо той може да бъде дефиниран като резултат от производството, които се използват не за потребление, а за по-нататъшно производтсво. От материално веществена гледна точка това са сгради, машини, съоръжения и др. Но също суровини, горива и т.н. Не всички съставни части на капитала се възстановяват по еднакъв начин и при реализацията на готовия продукт.
 • Методологични подходи при изучаването на международните отношения: философско-познавателен,научно-организационен,практико-ценностен,практико-политически

  След като този подход е приложен в генетиката и става атрактивен за други науки,развива се математическия системен анализ.Кибернетиката се развива на основите на системния подход и в последствие се прилага и в други научни сфери – философски,обществени и тази на МО.Приложението им в МО се характеризира с висока сложност.Благодарение на този подход преди 40 години МО става самостоятелна наука.Дотогава МО се счита се счита като част от историята,социологията,право.Трудности във връзка с информационния подход могат да се смекчат чрез този подход. Практико-ценностен подход – той е тясно свързан с практиката на МО и подпомага картината в МО.Валиден е през последните 10-20 години след като глобализацията се развива като тенденция.
 • - Методика на аксеологематичния анализ- Методика на аксеологематичния анализ

  Това обстоятелство е породено от комплексната структура на публицистичния образ, създаден от журналиста. По своя характер този образ е документален, но включва и отношението към ценности и нагласи, предпочитани от представяната личност и обикновено доминиращи в обществото като модерни и престижни. Контент-анализът в преобладаващите случаи откроява тематичните, жанровите, ценностните, графичните и др. количествени характеристики на текста. Този метод на изследване разкрива тематичните предпочитания на автора, неговото - осъзнато или не - съобразяване с нагласите, ценностите и очакванията на аудиторията.
 • Методика и алгоритъм на финансовия контрол

  Това изисква висока организираност, комуникативност, адаптивност и квалификация от страна на органите за финансов контрол. Трябва да се отбележе важното обстоятелство, че финансовият контрол е относително, а не абсолютно независимо. В някаква степен финансовите контролни органи се съобразяват с интересите, изискванията и условията, които са им поставени от организациите и институциите, назначили и избрали финансовите контролни органи. Това естествено намалява ефекта на оказваното въздействие. Проблемът в настоящия момент е да се увеличи субективното влияние върху органите на финансовия контрол.