Procheti.com

Файлове от Пищови и лекции

Общо 1811
Обществени науки
 • “БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ - СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ”

  Тейлър разработва принципите за научното организиране на труда и за пръв път прилага научно обоснованите трудови норми, като носеща конструкция на организацията на труда и на работната заплата. В модела на икономическата целесъобразност хората са мотивирани преди всичко и единствено от икономическите възнаграждения, без да се отчита сложният комплекс от човешки потребности. Той твърди, че в дългосрочен план е невъзможно работниците да бъдат накарани да работят много по-усърдно от средното за хората, които са около тях, освен ако не бъдат уверени, че ще получат значително и постоянно увеличение на заплащането.
 • Модели на кредитния риск мениджмънт

  Ако стойността на активите е математически нормално разпределена, то и вероятността за фалит, т.е. неплащане на задължението, може да бъде изразена като вероятността на една стандартна нормална пременлива да надхвърли определени критични стойности. Първата стъпка в този модел е изчислението на тези критични стойности, съответстващи на индивидуалната вероятност за неплащане на всеки кредитополучател (базирани от своя страна на индивидуален кредитен рейтинг). Съвместните случаи за неплащане в рамките на един кредитен портфейл се отнасят към степента, при която измененията в стойността на активите за един кредитополучател са в корелация с тези на останалите в портфейла (при модела за двумерна корелационна матрица, определена чрез групиране по страни и икономически отрасли).
 • Производствена функция. Анализ на производството в краткосрочен период.

  Той е самият процес на разход на физическата и умствена енергия, защото работната сила, това е съвкупността от физически и умствени качества. Капиталът е също поле и на оживени дискусии. Най-общо той може да бъде дефиниран като резултат от производството, които се използват не за потребление, а за по-нататъшно производтсво. От материално веществена гледна точка това са сгради, машини, съоръжения и др. Но също суровини, горива и т.н. Не всички съставни части на капитала се възстановяват по еднакъв начин и при реализацията на готовия продукт.
 • Методологични подходи при изучаването на международните отношения: философско-познавателен,научно-организационен,практико-ценностен,практико-политически

  След като този подход е приложен в генетиката и става атрактивен за други науки,развива се математическия системен анализ.Кибернетиката се развива на основите на системния подход и в последствие се прилага и в други научни сфери – философски,обществени и тази на МО.Приложението им в МО се характеризира с висока сложност.Благодарение на този подход преди 40 години МО става самостоятелна наука.Дотогава МО се счита се счита като част от историята,социологията,право.Трудности във връзка с информационния подход могат да се смекчат чрез този подход. Практико-ценностен подход – той е тясно свързан с практиката на МО и подпомага картината в МО.Валиден е през последните 10-20 години след като глобализацията се развива като тенденция.
 • - Методика на аксеологематичния анализ- Методика на аксеологематичния анализ

  Това обстоятелство е породено от комплексната структура на публицистичния образ, създаден от журналиста. По своя характер този образ е документален, но включва и отношението към ценности и нагласи, предпочитани от представяната личност и обикновено доминиращи в обществото като модерни и престижни. Контент-анализът в преобладаващите случаи откроява тематичните, жанровите, ценностните, графичните и др. количествени характеристики на текста. Този метод на изследване разкрива тематичните предпочитания на автора, неговото - осъзнато или не - съобразяване с нагласите, ценностите и очакванията на аудиторията.
 • Методика и алгоритъм на финансовия контрол

  Това изисква висока организираност, комуникативност, адаптивност и квалификация от страна на органите за финансов контрол. Трябва да се отбележе важното обстоятелство, че финансовият контрол е относително, а не абсолютно независимо. В някаква степен финансовите контролни органи се съобразяват с интересите, изискванията и условията, които са им поставени от организациите и институциите, назначили и избрали финансовите контролни органи. Това естествено намалява ефекта на оказваното въздействие. Проблемът в настоящия момент е да се увеличи субективното влияние върху органите на финансовия контрол.
 • Международни отношения

  Приемаме за отправна точка една м/унад организация-тя е подсистема, на този елемент външната среда е цялата система на МО-глобалните МО.Ако отправна точка са глобалните МО –тогава външната среда на системата са факторите на природната среда.(наличие на природни ресурси) -структура- включва няколко компонента: Структурата на системата предполага най-напред начина ,по който са организирани елементите. Друг аспект – съотношението м/у елементите в системата, не как са организирани ,но и това как си взаимодействат )
 • ПРЕДМЕТ, МЕТОД И ОСОБЕНОСТИ НА МАКРОИКОНОМИКАТА. ПОЛИТИЧЕСКА ИКОНОМИЯ И КЕЙНСИАНСТВО. МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ТЕОРИЯ И МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА.

  Макроикономиката е наука за производството, размяната и потреблението. Благата са ограничени. Икономика има там, където благата са ограничени. Макроикономиката е наука, която изследва как да изразходва ограничените блага, за да се произведе повече и как оптимално и ефективно това да се разпредели между членовете на обществото. Един акцентува, че е наука за избора, друг, че е наука за алтернативата. Основен метод на макроикономиката – метод на научната абстракция. Ние създаваме хипотези. Хипотезата във времето може да се видоизменя, да се отрече напълно или да се препотвърди. Хипотезите могат да бъдат темпорални – хипотезата В е по-късно във времето от А.
 • КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ НА СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА /СП/

  СП в тесен смисъл представлява обществено организирани и правно регламентирани дейности за задоволяване на определен набор от социални потребности, предизвикани от настъпването на неблагоприятни рискове. Рисковете са свързани с нетрудоспособност, породена от болест, инвалидност, майчинство, детска възраст, старост и пр.; безработица, поради лична неконкурентноспособност на трудовия пазар, структурни реформи в икономиката, обявяване на търговци в несъстоятелност, кражба на юридически лица и пр.; маргинализация, поради бедност и загуба на базисни статуси и екстремни ситуации – природни и социални.
 • В теоритичен аспект трудовият пазар са иконом.връзки взаимоотношения, среда и взаимодействие м/у субектите на тъсенето (фирми и организации) и субекти на предлагането( човешките ресурси) на дадено място, време и опр. цена на труда по повод на заетостта и

  Обикновено нарастването или намаляването на даден разход води до по-голямо нарастване или намаляване на БВП или равновесното равнище на дохода. Именно усилващия ефект на инвестициите като разход върху дохода наричаме принцип на мултипликатора. Той е числен коефициент показващ в каква степен нарастването или намаляването на даден разход намалява и увеличава равнището на БВП (y). Затова нарастването на дохода . M е мултипликаторът. Смисълът на мултипликатора е в стимулирането на икономиката чрез допълнителни разходи, а следователно чрез допълнително Ад (съвкупно търсене) има множествен ефект, т.е. мултипликаторът е числото, с което се умножава първоначалния размер на една инвестиция.