Procheti.com

Файлове от Курсови работи

Общо 926
Обществени науки
 • Кордопуловата къща в Мелник

  Няма сигурни сведения, по които да може да се установи кога е възникнал Мелник. Въз основа на археологически данни, се предполага, че Мелник е възникнал отначало като крепост за охраната на южната българска граница и пътя по река Струма, след сключването на българо-византийския договор от 864 година. За първи път в писмени извори Мелник се споменава в началото на ХI век, във връзка с включването му в границите на Византия. В първите години на ХIII век управителят на Западните Родопи – Алексий Слав става независим владетел със столица в Мелник. Градът е обграден с крепостни стени. В средата на ХIII век Мелник влиза в границите на Никейската империя. През XIV век градът за известно време е включен във владенията на протосеваст Хрельо, а по-късно и на сръбския владетел Стефан Душан.
 • КОНТРОЛ В БАНКОВИТЕ И НЕБАНКОВИ ИНСТИТУЦИИ

  Първият закон, с който се въвежда отново двустепенната структура на банковата система след 1990 г., е Законът за банките и кредитното дело. С него се възстановяват след прекъсване от 45 години търговските банки и се поставя основата за бъдещото развитие на законовата база, регулираща дейността им. Той е приет през 1992 г. и както всички други закони претърпява множество изменения и допълнения, за да достигне до ЗБ (Закон за банките), обнародван в ДВ, бр. 52 от 01.07.1997 г. Традицията на многократни изменения и допълнения продължава и при него, за да се достигне до настоящия Закон за кредитните институции, който отразява промените в банковото дело, свързани с приемането на България в Европейския съюз.
 • Какво е рекреативен/ваканционен туризъм?

  От тук можем да кажем няколко думи за първия като част от темата. Този вид туризъм се осъществява предимно през големите ваканционни периоди, които в държавите от Западна Европа, САЩ, Канада и др. са два: летен и зимен. Туристическите пътувания през тези периоди основно са свързани с активния отдих, необходим за възстановяването на психо-физическите сили на човека, на неговата обща и специфична работоспособност. Именно поради това той е известен и като рекреативен туризъм. Рекреативните дейности по време на ваканционния туризъм много често се съчетават с познавателните, когато в районите на пребиваване изобилстват природни и антропогенни /създадени от човека/ ресурси.
 • Конкуренция и видове конкурентно противопоставяне

  В микроикономическата наука ключово място има понятието „конкуренция“. Нейна дефиниция са давали още класиците в икономическата теория. Техните дефиниции се различават, но водещото е разграничаването на стремежите на пазарните участници, които са субективни и резултатите от тяхната дейност, които са обективни. „Конкуренцията е икономически процес ма взаимодействие, взаимовръзка и съревнование между участници на пазара, с цел да се осигуряват по-добри възможности за реализиране на продукция, задоволяване на разнообразни потребителски изисквания и получаване на максимална печалба“ .
 • Човешкият капитал и концепцията за перманентното обучение

  Първоначалният човешки капитал се формира , когато даден човек или родителите му , инвестират с него, като плащат за образование и за придобиване на професия .След като човек започне работа , тази инвестиция се изплаща с течение на времето под формата на заплата и др.Човешкият капитал е стойността на доходоносния потенциал , въплътен в индивида , включващ вродените му способности и талант , образованието му и придобитата от него квалификация и т.н. Въпреки че човешкият капитал притежава някои универсални характеристики на икономическия капитал, като способността му да се възстановява и натрупва , между тях съществуват и различия.
 • : “КОМУНИКАЦИЯ. КОМУНИКАЦИОННА АКТИВНОСТ. ПОЛУЧАТЕЛ (ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ)”

  Това, което човек „говори“, когато всъщност „мълчи“, е може би най-важното, което трябва да бъде казано! Това, което никога няма да чуем, но ще видим в разплаканите детски очи, е онова, което може да накара света да се върти в обратна посока по отношение на случващото се между всеки едни от нас. А нашите волеизявления са проекция на идващия утрешен ден, такъв какъвто искаме да бъде и такъв какъвто очакваме.
 • Комуникационна политика на „Метро кеш енд Кери България”ЕООД

  Под понятието “комуникация” в маркетинговата литература се разбира изпращане на послания към клиентите с цел да се промени тяхното мисловно поведение – мотивация, представи, познание, отношение. Тази промяна впоследствие може да се превърне във фактор за изменение и на реалното поведение. Комуникационната политика на търговска фирма е политика на осигуряване на неговата взаимовръзка с потребителите на услуги посредством обмен на информация. Чрез нея компанията осъществява процеса на информиране за предлаганата услуга. Клиентите се ориентират в мнообразието от продукти, съобразяват се с техните качества и с потребностите си, които тези продукти ще удовлетворяват.
 • Комуникациите изкуство за общуване,култърно израстване,основни схеми ,източници ,цел и ефекти

  Всяка комуникация има потенциалната възможност да причини ефект – прост и директен (пряк) и сложен и опосредстван (косвен). Двата главни фактора в комуникационния процес винаги са Източника и Получателя. Те са абсолютно необходими за да съществува комуникационния процес. Например, светкавица и гръмотевица, далеч от човешко око и ухо, не представляват комуникационен акт. Отсъства получател, няма човешки ефект.
 • СИСТЕМИ В ТУРИЗМА

  Рекламната площадка с най-висок рейтинг в света е класификаторът на Google – dmoz.org, а в България – този на dir.bg (за туризъм – piccolo.dir.bg). Основната цел на рекламните площадки е привличането на определен сегмент потребители, а постигането на максимален брой посетители остава на заден план. Поради това рекламната площадка трябва да включва колкото може повече страници, свързани с конкретното поле на дейност. Класификаторите трябва също така строго да съответстват на конкретния сегмент (много строг в това отношение е контролът при класификатора на google).
 • „ Количествени методи и модели”

  2) Относителният дял на жилищата с площ: a. над 50 кв.м до 70 кв.м е 32,7%; b. над 50 кв.м до 90 кв.м е 58,1%. Най-много брой единици са попаднали в тази група- 32 хил.жилища от изследваната съвкупност; c. над 90 кв.м е 27,1%; d. до 70 кв.м или 26 хил.бр жилища имат 47,2%.