Procheti.com

Файлове от Курсови работи

Общо 946
Обществени науки
 • Моделиране растежа на фирмата чрез производствена функция

  Като измерители на връзката между производствениете фактори и резултата от производствената дейност се използват следните величини: - Първите частни производни на уравнението на Кооб – Дъглъс по отношение на X1 и X2. Те изразяват абсолютното нарастване на Y, съответстващо на единица абсолютно нарастване на съответния фактор, при положение, че другият фактор остава на неизменно, постоянно средно равнище. - Коефициенти на еластичност на резултата от производствената дейност от производствените фактори. Те изразяват на 1% нарастване на фактора какво процентно изменение в резултата от производствената дейност настъпва при положение, че другите фактори, включени в модела, остават на неизменно, постоянно средно равнище.
 • ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ПРОДУКТОВ АНАЛИЗ, ПРОФИЛ И ППП, ТИП,ТИД И ТИО НА СТАБИЛНА СУРОВИНА ОТ ОХЛЮВНА СЛУЗ ЗА КОЗМЕТИЧНИ ЦЕЛИ

  Слузта от градински охлюви влиза в състава на много съвременни козметични средства, тъй като притежава силни антиоксидантни и антибактериални свойства. Освен това, тя притежава уникалното качество да създава защитен слой, който не пропуска влагата, но затова пък идеално пропуска въздуха. Регенериращите свойства на слузта от охлюви са обусловени от съдържанието на алтантоин в тях, гликоева киселина, колаген и еластин. Балсамите и кремовете на основата на слуз от охлюви са ефективни за намаление на стриите, белезите и акнето. Слузта от градински охлюви не е дразнител и не предизвиква алергични реакции. Тя е подходяща при лечението на брадавици, изгорени кожни повърхности, а също и възрастови петна.
 • ПЛАНИРАНЕ И ПРОГНОЗИРАНЕ

  Годишният обем на производството по проект се очаква да възлиза на 440 млн. Евро по цени на реализация. За осигуряването ще бъдат използвани ежегодни разходи (материали , енергия , суровини) за 282 млн. евро. Числеността на персонала , който ще бъдат ангажирани в завода, е 1200 човека, от които 250 чужденци. Ежегодните разходи по производство се формират по следният начин
 • Микроикономика

  Максимизацията на печалбата на фирмата следва от правилото за равенство между пределните приходи и пределните разходи. Това равенство в нашия случай се достига в т. Е*, където се пресичат MR и MC, това е и равновесната точка,която се идентифицира с равенството на MR=MC. Спускайки права към абцисната ос от тази точка намираме оптималното количество Q*, в нашия случай Q*=9, което би донесла най-висока печалба на фирмата при зададените условия. От представените данни можем да направим извод, че фирмата ще започне да реализира икономически печалба още при продажбата на 2 тона,тъй като TR e по-голямо от TC за всяка допълнителна единица след първата, но общата печалба е най-голяма при продажбата на 8 или 9 тона, а именно 1068 лв., а максимизация на печалбата се достига при количество от 9 тона,
 • Микроикономика

  AFC – Средните постоянни разходи са равни на отношението на постоянните разходи към количеството продукт: AFC = FC / Q AVC– Средните променливи разходи са равни на отношението на променливите разходи към количеството продукт: AVC = VC / Q ATC – Средните общи разходи са равни на отношението общите разходи към количеството продукт: AТC = ТC / Q
 • Микроикономика

  Когато на пазара е налице само един производител без конкуренция в предлагането на даден продукт е налице чист монопол. За монопол също се приема така откритото или скритото договаряне на цените или на количествата на производство между две или повече фирми. За това монополът се разглежда като единична фирма или група от обединили се фирми. В случайте когато се обединяват повече от две фирми, с цел монополно завладяване на пазара, се появяват други производни на монопола: картел, синдикат, тръст, концерн. Причините за наличието на монополи са пречките и бариерите, които пречат за влизането на други фирми да навлязат в монополизираната стопанска дейност. Те могат да се разграничават като естествени и целенасочени, изкуствено създавани и поддържани. Първите от тях са резултат от действието на естествени фактори и процеси:
 • „Обществен продукт – същност и структура”

  Във възгледите на различните школи на икономическата наука в една национална икономика няма единство при особеностите на реално създавания продукт и разкриването на същността. Различията започват с използването на различни термини, преминават през методите за неговото пресмятане (изчисляване) и съдържателната му характеристика и завършват с различия относно възможностите за неговата реализация. Категориите брутен вътрешен продукт (БВП) и брутен национален продукт (БНП) използват най – често либералните школи в икономическата наука.
 • Преглед на инфлацията в България през периода 2006-2003 год.

  В зависимост от размера си тя се класифицира на: умерена, галопираща и хиперинфлация. С увеличаване на инфлацията се обезценяват парите, преразпределя се БВП, настъпват безрадици в паричното обръщение и платежните отношения. Изобщо инфлацията е явление, което влияе неблагоприятно върху икономика на всяка страната. Всички тези неблагоприятни последици налагат активна борба срещу нея. В макроикономиката се използват няколко основни механизма за ограничаване на инфлацията.
 • „М A К Р О И К О Н О М И К А”

  В посочените години имаме намаляване на равнището на съвкупното производство. Наблюдава се висока инфлация /постоянно и цялостно покачване на паричните цени, спад в покупателната способност на парите/, намаляване заетостта на ресурсите и повишаване равнището на безработицата. Това влияе отрицателно на икономиката, защото е в процес на най-ниска точка в своето развитие, а икономическата активност намалява. Тенденциите в развитието на икономическите цикли могат да се изразят графично и чрез модела за макроикономическо равновесие изразен чрез взаимодействието на съвкупното предлагане и съвкупното търсене.
 • ИЗСЛЕДВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА РЕСТОРАНТЬОРСКИЯ ПРОДУКТ НА РЕСТОРАНТ “HAPPY”

  Анкетата е изследване, с което се набира необходимата информация чрез отговори на целенасочена система от въпроси,зададени на група от населението. По своята същност анкетите са статистически проучвания, тъй като се отнасят до определени съвкупности и третират тези съвкупности като самостоятелен познавателен обект.