Procheti.com

Файлове от Курсови работи

Общо 946
Обществени науки
 • Маркетинг на Русия като продукт на туроператорската дейност

  Тя е страна с богата история и култура. От векове в страната съществуват традиции в културния, екологичния, селския туризъм, организиране на круизи, планински спортове, балнеолечебни курорти, делови туризъм. Едни от най-забележителните градове в Русия, където туризма се развива с най-бързи темпове са столицата Москва, Санк-Петърбург, Ростов на Дон и техните околности. Туризмът е един от най-перспективните сектори на световната икономика, чиито потенциал в Русия е недоизползван , въпреки че страната е сред най-бързо разтящите икономики на планетата. Туризмът трябва да се явява за един от ключовите приоритети за икономическото развитие на страната.
 • Маргарет Тачър - Гласът, който отекна в историята

  Но има един фактор, който неминуемо трябва да отбележим – всички тези жени, пример за успели политици, имат тясна връзка с други изявени личности в тази сфера (разбира се, мъже). Изключение правят Голда Меир и Маргарет Тачър. Именно тези жени дължат успеха си единствено и само на собствените си усилия – на силната мотивация, безспирен труд и не на последно място – отличните ораторски умения. Проблемите, пред които една жена политик трябва да се изправи, вероятно са същите като тези, пред които би се изправила всяка такава в която и да е друга професия, при която мъжете доминират. Ако една жена действа безпощадно, смело и безскрупулно, рискува да постави женствеността си под въпрос. Но от друга страна, ако е нежна, нерешителна и мекушава, колегите й мъже веднага биха я определили като неподходяща за тази работа.
 • Макроикономически анализ на българската икономика и бюджетната политика на държавата. Анализ на връзката между основните бюджетни параметри и икономическия растеж

  Бюджетът се състои от приходна и разходна част. Приходната част съдържа обикновен три пера: данъчни приходи, неданъчни приходи и други (обикновено безвъзмездни) приходи. Разходната част на бюджета се състои от: текущи разходи, капиталови разходи, непредвидени и неотложни разходи. В разходната част се записват и трансферите. Това са преди всичко субсидии предоставяни на общините, за образование, здравеопазване, култура, за издръжка на националните медии, на съдебната власт, за земеделие.Разликата между приходната и разходната част на държавния бюджет е бюджетното салдо. То може да бъде бюджетен излишък и бюджетен дефицит. Това салдо също се финансира – ако е дефицит, се записват колко и какви средства ще го покрият. Ако салдото е излишък – то финансирането е с отрицателна стойност и най-често представлява плащания за погасителни вноски по държавния дълг.
 • ЗАЩИТА НА ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ПРОВЕЖДАНО В ОБЩИНА ХАСКОВО

  Администрацията осъществява своята дейност в интерес на обществото и в съответствие с Конституцията и с другите нормативни актове. При осъществяване на своята дейност администрацията е длъжна да предоставя информация на гражданите, юридическите лица и органите на държавната власт по ред, определен със закон. Администрацията е длъжна да дава отговор на гражданите и юридическите лица на отправени от тях запитвания, молби, жалби, предложения и сигнали по въпроси, които представляват техен законен интерес, по ред, определен със закон.
 • „ ЛОГИСТИКА И УСТОЙЧИВА ИКОНОМИКА ”

  „Логистичната индустрия непрекъснатао трябва да подкрепя всички видове логистични услуги,имайки се в предвид ,че в днешно време повечето от кливнтите не желаят да плящят допълнително за зелен транспорт .” Поради връзките с логистиката се налагат някои основни промени заради понятието „устойчива икономика”,те са следните: 1. Всички видове институции,имайки в предвид компании,индустрии ,всички прсвителствениии и финансовиии нституции се предвижда да подкрепят различните промени „Имайки всяка висока цена също така и като се добавии и високата технология подкрепена с дългосрочните планирани от страна на всички участници ,и всичко това е от много важно значение”.
 • “Логистика и устойчива икономика”

  Логистиката, е и един от неизменимите елементи на предприемачеството, там тя се появява се в началото на 20-ти век, основно като математическо учение за оптимизиране на разходите по доставката на стоки и материали. След първата и втората световни войни и в последствие, тя продължава да се развива под наименованието транспортна логистика. Към 80-те години на миналият век, логистиката стъпва в производството и процесите свързани с него, превръщайки се в процес на управление на материалните запаси и преработката им, а също и налагането и прилагането на критерии, чрез който да се минимизират разходите по тези процеси.
 • Логистични логлинейни модели

  Ето защо тези модели се наричат още мултиномни логлинейни модели. За разлика от логлинейните модели за честотни таблици, където целта е в модела да се изразят всички съществуващи статистически обосновани зависимости между участващите променливи, при логит логлинейните модели целта е да се изразят връзките между зависимата променлива и всички останали, които се третират като независими факторни променливи. В тази светлина логит логлинейните модели в голяма степен наподобяват генерализираните регресионни модели.
 • . Тук се появява и нуждата от ценностите във фирмата. Те определят поведението на служителите дори, когато мениджърите отсъстват. Те са в основата на мисията на организацията. Ако до преди години е било възможно някой от ръководителите да предстви убежден

  Според банкерите пък те работят в среда без достъп до европейските междубанкови пазари и без кредитор от последна инстанция (каквато роля БНБ няма право да изпълнява в условията на валутен борд). Затова и лихвеният риск е практически неуправляем и единственото възможно решение е той да бъде споделян. Защото в противен случай при драматични събития като колапса на Lehman Brothers цялата банкова система ще потъне. И пак ще трябва да бъде спасявана или с цената на загуби за депозантите или с инжекции от данъкоплатците
 • Икономикс

  Дори и на потока от наем и аренда за използване на наличните ресурси не е достатъчен да покрие разходите си за размножаване услуги единици ресурс при всички случаи, можете да използвате за целия период на съществуването им, обаче може да бъде ограничен. С други думи, тъй като живота на ресурса не е нула, може известно време да се използва да продължи, дори ако лизинговите плащания не покриват разходите за производство. Трябва само да доходи от наеми на този ресурс за покриване на текущите разходи на използването на ресурсите, включително и лихвите на ликвидационната стойност (спасяване стойност), равен на най-високата стойност на ресурса в алтернативни употреби. Всяко превишение на приходите над текущите разходи на "квази-наем".
 • Квалификационно усъвършенстване

  • Осъществяването на персоналните цели, изисква развиването на широк кръг от дейности, които могат да се групират в следните основни групи: • Планиране и осигуряване на персонала, което включва прогнозиране и планиране на потребностите, проектиране и анализ на трудовите процеси, набиране и подбиране на кадрите и въвеждането им в работата. • Развитие на персонала, основаващо се на обучение и повишаване на квалификацията, усъвършенстване и напредване в кариерата на ръководители и изпълнители. • Компенсиране на труда, което е свързано със системите за възнаграждение на труда и формите на допълнително стимулиране.