Procheti.com

Файлове от Курсови работи

Общо 946
Обществени науки
 • Набиране и подбор на персонала във фирма

  Дейността на фирмата в областта на търговските системи започва през 1994 г. в тясно сътрудничество със Самсунг. Фирмата преработва два от моделите касови апарати на Самсунг с цел разширяване на функционалните им възможности и работа в мрежа. Новата концепция за използване на РС като сървър за свързани в мрежа касови апарати е допълнена и с адекватни програмни продукти. Те позволяват изграждането на комплексни мрежи от РС и касови апарати за супермаркети, ресторанти и хотели на несравнимо по-ниски от обичайните за бранша цени.
 • Място и роля на емпиричните изследвания в икономиката и управлението

  Изпълнявайки функцията за набиране на фактически материал, емпиричното изследване остава в границите на емпиричното познание. Границите на емпиричното познание са и граници на емпиричното изследване. Осигурявайки необходимата емпирична информация с оглед на дадена изследователска тема, то изчерпва своите задачи. Оттам нататък за почва теоретическият анализ. Както качествената специфика, така и обстоятелството, че информацията от емпиричното изследване се използва неограничен брой пъ¬ти и за разработката на различни теми, налага това из¬следване да се обособи като етап на научното познание.
 • "Насърчаване на туристическите дейности"

  С цел насърчаване на преките и непреките доходи и разкриването на работни места в сферата на селския туризъм, е нужда подкрепата към създаването и рекламирането на конкурентни продукти на селския туризъм и за развитие популярността на туризма в селските райони. Съоръженията, създадени с цел да рекламират туризма в селските райони, също така ще осигурят достъп до спортните и развлекателните дейности на по-широк кръг от населението, повишавайки икономическото благосъстояние и качеството на живот в селските райони.
 • „Мотивиране на човешките ресурси – теоретичен фундамент на мотивацията и произтичащи от него мотивационни политики и механизми във фирмите“

  Съвременното управление на човешките ресурси на фирмата може да се характеризира с направляване на поведението на хората в труда по начин, чрез който това, от което се нуждае фирмата, да го могат, искат и правят възможно най-добре членовете на нейния персонал. Няма обаче добро управление на човешките ресурси, ако то не води до висока и нарастваща мотивация на служителите във фирмата. С други думи - равнището на мотивация на служителите и съответно тенденцията в това равнище са важен критерий за качеството на управлението на човешките ресурси на фирмата.
 • „Мотивиране и стимулиране на персонала в предприятие „Крис Билдинг” ЕООД”

  . Модел на човешките отношения. Школата на човешките отношения разкрива, че прекаленото опростяване на задачите силно намалява удовлетвореността от труда. Хората започват сами да търсят източници за удовлетворение и ги намират в отношенията със свои колеги. Новият начин за мотивация се изразява в това хората да разберат полезността си за организацията чрез вертикални комуникации (сами да чуят добрата оценка от своя лидер), чрез развитие на човешки отношения и т. н.
 • „Мотивация в екипите – теория и практика”

  Разглеждат мотивацията като процес на подбуждане на себе си и другите към дейност, за достигане на личните цели и целите на фирмата; като функция на управлението, която позволява такова регулиране на стимулиращите фактори, при което у човека се появява желание да работи така, че да съдейства за постигане на целите на организацията. Втора група възгледи: Разглеждат мотивацията от гледна точка на факторите (включват потребности, мотиви и награди), които подбуждат или стимулират действията на човека.
 • Мотивация на персонала във фирма “Стройко” ЕООД

  Най-общо казано мотивацията се занимава с въпросите “защо” на поведението. Тя се отнася до вътрешните състояния на организма, които водят до провокиране, упорство, осигуряване на енергия и посока на поведението. От управленска гледна точка мотивацията означава насърчаване на служителите да работят и да имат постижения като например повече продажби, клиенти и др.
 • Мотивационни теории. Израстване в кариерата и работната заплата, като мотивационни фактори

  Психологическият феномен "мотивация" се разглежда и като процес на подтикване към дейности и поведение, адекватни на целите на личността. Макар подбудите да са отражение и проявление на потребността, те са и относително самостоятелни - при едни и същи потребности могат да възникнат различни видове подбуди. Особеностите на поведението зависят не толкова от потребностите, колкото от видивете мотиви, от тяхната сила и устойчивост. Намерението, желанието, искането имат реален и субективен аспект.
 • За присъждане на образователно-квалификационна степен Магистър

  Мотивацията е процес на стимулиране на отделната личност или група хора за изпълнение на дейност, насочена към достигане на целите на организацията. Мотивацията се отнася до това, което кара хората да се движат, да мотивираш, означава да умеещ да накараш хората да се движат в посока, която мениджъра е определил. Но това, което мениджърът желае, не винаги съвпада с желанието на хората. Целта на мотивацията е да се постигне чувство за обща цел, интереси, хармония и членовете на организацията да бъдат максимално удовлетворени. За да се мотивира ефективно е необходимо: Да се разбере основният процес на мотивацията, моделът нужда, цел,действие и влиянието на опита и очакванията.
 • Управление на човешките ресурси

  Мотивацията е процес на вземане на решение относно избора на поведение, което ще доведе до реализиране на целите. В основата на мотивацията стоят неудовлетворените потребности на хората и свързаните с тях психични процеси, които въздействат и инициират индивидуалното и груповото поведение на работниците и служителите в трудовия процес, тяхната готовност за ефективна трудова дейност. Произходът на думата “мотив” е от латински език. Едно от нейните значения е подбуда, подтик, подбудителна причина, повод за някое действие.