Procheti.com

Файлове от Курсови работи

Общо 615
Обществени науки
 • Теория на библиографията

  Печатният указател отразява произведенията на Христо Смирненски и литературата за него в България и в чужбина, на български и други езици за периода от 1915 до края на 1980г. Библиографския указател се състои от две основни части − „Христо Смирненски в България”, която съдържа и „Христо Смирненски в другите страни”. Първата част представят произведенията на Смирненски и литературата за него на български и други езици в България, както и негови преводи от чужди автори. Тя е разделена на пет подчасти:
 • “Екзистенциални проблеми в поезията на Атанас Далчев”

  Той показва реалното съществуване на света, конкретно отношение на човека към него. При Гео Милев назоваването е начин на въвличане на предметите в действието. При Далчев то е носител на вътрешно напрежение между знак и означавано, натоварване на предметите с екзистенциална болка, с внушение за смърт и разложение. Променена е естетическата същност на предметността. Тя става изразител на философско и изначално съдържание.
 • БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА ПРЕЗ XX ВЕК

  В епохата на Възраждането (1762–1870) и до края на ХIХ в. българската литература вече е положила своите основи като жанрово-стилова система от новоевропейски тип (различен от средновековния, все по-секуларизиран), създала е своя традиция, натрупала е класически ценности с писателското дело на творци като П. Р. Славейков, Л. Каравелов и Хр. Ботев. Формиран от идеалите на Възраждането, до края на ХIХ век извисява исполинската си фигура Иван Вазов (1850–1921), създал огромно по обем, жанрово и тематично многообразно творчество (само по себе си цяла литература) с шедьоври във всички жанрове.
 • Английски романтизъм Джон Констабъл

  В края на 18 в.вече съществува известен романтичен климат. Но голямата епоха на романтизма в склуптората, в живописта, а и в литературата и музиката, е между 1820 и 1850 г. Главна тема на английската живопис от края на 18в. е човекът, основен жанр-портретът. Още при тези портрети в облика на човека изпъква енергията, по голяма от онази, която той би могъл да приложи в реалня живот и скоро това противоречие станало источник на романтично бунтарство.
 • Структурализъм и морфологизъм. Клод Леви-строс.Владимир Я. Проп

  Поради европейския си произход по време на Втората световна война е преследван,което го принуждава да емигрира в САЩ. Там съдбата го среща с Роман Якобсон,от когото получава тласък да използва лингвистичните данни и наблюдения в изледователската си дейност като очертаващ се вече структуралист. Трудът му “Печални тропици” представя някои индиански племена и е сериозен принос в антроположкото и етнологическото познание.
 • Особености на повествователната рамка, разказването като живеене в «Декамерон» на Джoвани Бокачо

  Самият той е предпочитал да смята, че е роден в Париж и е обивнявал баща си, че е изоставил майка му и не се е оженил за нея. По-късно обтегнатите и двусмислени отношения на сина и бащата, душевните терзания на Бокачо, ще се отразят в първите му опити на литературната сцена. В тези ранни произведения се срещат и имената на част от героите, които по-късно ще залегнат в оформянето на повествователната рамка на «Декамерон».
 • Военно лидерство

  Тяхната значимост се определя от неустойчивото развитие на човешката цивилизация и ръста на заплахите за мира и стабилността в света. Изграждането на глобални информационни инфраструктури създаде нова уязвимост на обществото, а неговите граждани станаха обект на нови, непознати форми на насилие. Тези тенденции създадоха безпрецедентен дефицит на идеи, концепции и модели за обществено развитие и засилиха търсенето на нови методи и технологии за гарантиране на националната сигурност.
 • Влияние на музиката върху заспиването на децата в предучилищна възраст

  За да се осъществи тази цел ще се изполват принципът на детерминизма (обяснява сложната взаимовръзка и сложното взаимодейстие между човека и средата, а това предполага изучаване на факторите, влияещи върху поведението на човека), както и "лавирана" или" въоражена" сугестия (вниманието на детето се отклонява с друго въздействие например музика на фона на която експрериментаторът прилага вербална сугестия) методики за психологическо изследване.
 • Влияние на комуникативните способности върху професионалната ориентация на ученици от 9 клас

  От само себе си се разбира, че общуването между хората е процес на социална комуникация, осъществявана непосредствено и опосредствено, чрез речеви и други средства. Специфично за нея е наличието на социал¬на връзка човек - човек - пряка, директна или косвена, индиректна, установявана и поддържана вкл. чрез технически средства, сред които особено значение за социалното развитие и възпитание на под-растващите имат средствата за масова информация или за масово усведомяване (телевизия, радио, печат, кино и др.).
 • ВЛИЯНИЕ НА ЕМОЦИИТЕ И ЧУВСТВАТА ВЪРХУ ПАМЕТТА

  Емоциите са свързани с удовлетворяването и неудовлетворяването на потребности от индивида, а чувствата отразяват устойчивите връзки на субекта с обекта. При животните емоциите са компонент на инстинктите, а при човека те са комплексни преживявания от образи и събития. Затова емоциите при човека са различни от тези при животните. При човека емоциите стават мотиви за действия.