Procheti.com

Файлове от Курсови работи

Общо 946
Обществени науки
 • В т о р и ч н а с о ц и а л и з а ц и я в м о д е р н о т о у ч и л и щ е : н о р м а л и з а ц и о н е н е ф е к т

  Но „социализация“ не се отнася само до хората. Общества с йерархия се наблюдават и при животните, които живеят на групи. Имат си водач на стадо, водач на глутница, царица- майка при насекомите, които са най- високо в йерархията, на следващите стъпала се нареждат по- нисшите, отстояват своите територии така, както ни, хората отстояваме личното си пространство в частен аспект и територия на страната в мащабен. Социализират се дори домашните любимци, които отглеждаме вкъщи.
 • Умения за направление на конфликти ситуации в организациите и справяне с професионален стрес

  Представата за това, че може да се живее без конфликти и без да бъдат обсъждани е свързана с неумението да се разграничават от начините за тяхното разрешаване. Наличието на конфликтна ситуация не означава, че има конфликт или че ще настъпи такъв, защото хората може да не я осъзнават като таква. Той се разглежда като интерактивно състояние, проявявано в несъвместимост, несъгласие или различие в или между индивидите и включва комуникация за несъвместими цели. Често конфликтът се разглежда и приема като нежелателно явление, защото се свързва с агресията, заплахата, спора, враждебността, но не трябва да се разглежда само като негативна и деструктивна сила.
 • “Същност на стреса в организацията”.

  Стресът пречи на трудовата дейност и може да доведе до неспособност за изпълнение на професионалните задачи. Ако е добре управляван, обаче може да бъде предотвратен или трансформиран в градивна сила за организацията. Именно поради това, той е обект на внимание от страна на управленската наука и практика. Според рамкова директива 89/31EUO, разглежда здравето и безопасността в Европейския съюз, работодателите имат задължението да управляват стреса, свързан с работното място. Етимологичното значение на думата стрес е с англ. произход и означава натиск, напрежение, налягане, усилие натоварване.Стресът е понятие, което описва психичното състояние на човека, когато той е подложен на различни видове натиск.
 • Същност на мотивацията за учене и програми за повишаването й в училище

  Мотивацията не е лесен процес, той не е еднакъв за всички. Хората са много различни в начина си на мислене и на приемане на предизвикателствата в живота. Някой са отворени за предизвикателства, а други гледат да ги заобикалят ако е възможно. Затова и начините за мотивация са различни, хората които обичат предизвикателствата не трябва да губят тази своя черта и трябва да се мотивират от постигането на успех след успех. А другите които предпочитат спокойствието и не желаят то да се нарушава от неуспешни начинания, трябва да се мотивират по различен начин чрез постепенни малки но сигурни успехи.
 • Светът на Аза

  Аз-бразът обединява различни знания – знание за това как възприемам себе си, знание за това как ме възприемат другите, знание за това как искъм да ме възприемат другите. Ние не просто се виждаме такива, каквито сме, но се виждаме и в нашите мечти: успяващи, богати, обичани, приети или се страхуваме да не бъдем отхвърлени, безработни, необичани. Образът, които имаме за себе си може да ни мотивира към постигане на цели които ще ни осигурят живота, към които се стремим.
 • Суицидно поведение. Оценка на суицидния риск. Терапевтични подходи при суицидно поведение.

  Самоубийството /суицид/ и опитът за самоубийство са форми на поведение, присъщи само за човека. Самоубийството е комплексен проблем, за който няма една единствена причина. То е резултат от комплексното взаимодействие на биологични, генетични, психологически, социални, културални фактори и фактори на средата. Под термина ,,суицидно поведение “се разбира ,,всички форми на отношение на индивида (мисли, емоции, действия) към възможна смърт в резултат на собствени действия” то представлява съчетание от устойчиви и непостоянни елементи, които имат определена закономерност и последователност, включващи и замисъла и завършването на самоубийството. Условно, може да се раздели на два етапа:
 • Суициден риск

  Хората от старшата възраст по правило се самоубиват, защото оглеждайки се назад, не виждат каква следа са оставили, или натрупани загуби, които изяждат душата. Ако човек открие нещо положително в миналото си, ако е обкръжен от близки хора, то едва ли ще се реши на самоубийство. В такъв случай суицидът е по-скоро следствие от напреднала депресия, от която човек не може да излезе самостоятелно. На средна възраст мислите за самоубийство могат да дойдат в различни жизнени ситуации. Често върху тях влияе положението в обществото политическият строй, моралните принципи на хората, нивото на семейните институти и църквата. Ако обществото е силно разделено, човек просто няма към кого да се обърне в трудна ситуация.
 • Социално познание. Атрибутивни теории. Типични грешки в социалната перцепция.

  Социалното познание е скорошно явление. Когато е доминирал бихейвиоризмът, т.е. поведението е било водещо, темата за познанието като цяло е била отбягвана като незаслужаваща научно внимание. В днешно време, с напредъка на всички области обясненията за човешкото поведение са немислими без изучаване ролята на мислещия човек. Социалното познание се превръща в самостоятелна област на изследване от психологическата социална психология. По-често обаче, то може да се разглежда като подход и набор допускания, ръководещи изследванията в различни области на научното търсене.
 • Психодиагностика на ученицици от 5-ти клас. Обща социална самооценка и локус на контрола.

  Процедури и методи на експеримента: 1.Обект на това изследване са 5 лица, на възраст 12 години, 5-ти клас от 1 СОУ, Владиславово, гр.Варна. Разясненията към тях ще бъдат, че ще попълват въпросници за измерване на стрес без правилни или неправилни отговори. Съответно на всеки ще бъдат прочетени и указанията за отделните тестове. 2. Методи на това изследване – попълване на три стандартизирани и адаптирани въпросника за измерване на:
 • Психични нарушения в детска възраст

  Умствената изостаналост се разделя на 4 нива, зависещи от степента на засегнатост на детето. Лекото умствено изоставане се приема, когато IQ резултатът на детето лежи между 50 и 69 точки. При него умствената възраст отговаря на тази на 9 до 12-годишните деца. При умерената умствена изостаналост IQ резултатът е от 35 до 49 точки, а умствената възраст отговаря на тази на 6 до 9-годишните деца. Третата е тежката умствена изостаналост, при която IQ резултатът е от 20 до 34 точки, а умствената възраст - от 3 до 6-годишна възраст. Последната група е на дълбоката умствена изостаналост, при която резултатите от IQ теста е под 20 точки, а умствената възраст отговаря на тази при децата под 3-годишна възраст.