Procheti.com

Файлове от Културология

Общо 7
Обществени науки
 • История на Българската култура

  Хуманистичните виждания за културата са нормативни и селективни. Те имплицират, че отделни човешки дейности наричани “култури” са по-висши от други видове дейности и включително определенията от 2 до 4. Те са първо елитарни и второ недемократични. Антропологическото определение за разлика от горното определение е първо дескриптивно, второ неутрално и трето всеобхватно (по- демократично). В антропологическото разбиране кулутурата е традиционен начин на живот основан върху единството, от обичайното поведение, институции и артефакти. Всеки изследовател дефинира свои виждания за културата, които отразяват неговите виждания.
 • Културна антропология

  Най- съществения метод на антропологичното изследване е теренното изследване. То е общо за антрополозите без значение каква е тяхната специализация. Прякото наблюдение в естествената среда е общото в събирането на информация от различните антрополози. Антропологическото наблюдение се нарича наблюдение на участник. Антропологът, който работи на терен, трябва да бъде лоялен към изучавания от него народ. Антропологът е отговорен за разрастването на научните критерии от знания за човешката ситуация. Междукултурното сравнение изучава разнообразните начини по които в множеството различни култури се наблюдава определена страна на човешкия живот
 • Инфосфера-когнитология

  Тези двете са наречени първа метафизика. Натоварена фактология. ФИЛОСОФИЯ НА ДУХА – това е втора метафизика – това е самият идеален дух. Стъпаловидното мислене това означава, че философията на духа побира философията логиката, а тя побира философията на предметния свят. Това са равнища на един и същи свят. Това е КОСМИЧЕСКА ФИЛОСОФИЯ. В човешкия дух влиза човешката менталност,  а в нея влизат цялата му антропологична и биологична същност. – когато говорим за човека. Ето това е И наука. Това е инфосферата. Тя е специално знание за мисленето.
 • Културата като система

  Като всички динамични системи културите се нуждаят от енергия за своето активизиране. Историята на цивилизацията е история на контрола над силите на природата чрез културни средства, т.е.културата е механизъм за овладяване на енергията. Първият източник на енергия използван от най-ранните културни системи е самият човешки организъм, но както казва Л. Уайт ,,никоя културна система активирана единствено от човешка енергия не може да постигне значителен напредък. За да напредне отвъд границите на енергийните ресурси на човешкото тяло, културата изработва нови средства за овладяване на допълнителни количества енергия чрез някакви други природни ресурси. Така културата издига природния процес на ново равнище. За човека вече не е необходимо да придобива нови способности и техники чрез бавния процес на екологична промяна, тъй като той вече е притежавал извънтелесен механизъм за приспособяване и контрол, който свободно е можел да се развива сам по себе си.
 • Библиотечен фонд. Същност и определение

  Класификация по съдържание. Могат да бъдат определени три вида фондове на тази база: Универсални, многоотраслови и специални. - Универсални фондове. Идеята за пълноценно осигуряване на потребностите на посетителите на библиотеките води до лансиране на тезата за създаването на универсалните колекции. Това означава, че фоднът на една библиотека трябва да притежава информация за всички области на човешкото знание. Дали е възможно това? По принцип не е. Защото няма толкова богата библиотека в света, която да може да разполага с такъв огормен ресурс, че да може да си позволи да набави документи във всички области на човешкото знание. Също защото днес всички големи библиотеки се опитват да се координират и кооперират помежду си, за да се възползват от възможността да ползват фонда и услугите на другите
 • Юнашката песен -Марково оране

    Ø      Обичай показани в песента:   -         Отсичането на необичайно дърво, символ на края на седемдесет и седем годишния цикъл, периода на Халеевата комета. -         Заораването при заселването в ново селище и при ваденето на нов ковачески огън. -         Обреди около вълчите празници – началото на зимата. -         Обхождането в кръг на Св. Георги – начало на лятото. Тогава Марко освобождава три синджира роби. -         Железните врати – донесен топоним от Испериховите българи, оставил следи в именуването на  много проходи. -         Заораването на граничните бразди. Голямата и Малката Новакови бразди от Първото българско царство във Влашката низина. -         Гоненето на змии и гущери  в село Шипка, Казанлъшко.
 • Същност на фирмената култура. Здагдас юь сюявеауьхе

  Културата е отличителна характеристика на всяка общност от хора, независимо от нейната големина, нация, етнос, регион, организация или друга форма на обособяване. Тя има сложен, събирателен характер и различни аспекти: икономически, етически, естетически, психолого-поведенски, професионелен и др. Всички определения за културата обаче се свеждат до нейната скрита същност - именно с помощта на вярванията, възприятията, правилата, ценностите, които съдържа в себе си, културата определя начина по който хората чувстват, мислят и действат като членове на общността.   Разглеждана в по-тесен смисъл, културата е свързана с моделите на мислене, усещания и действия, характеризиращи човешките общества. Връзката мeжду човешката природа, личността и културата е дефинирана от холандският изследовател Хеерт Хофстеде.