Procheti.com

Файлове от Криминалистика

Общо 7
Обществени науки
 • Младежката престъпност

  В резултат на това , че са въз основа на Конституцията , международните правни актове, правни социални реформи, насочени предимно към осигуряване на правата , свободите и законните интереси на физическите лица, много внимание се отделя на подобряването на прилагането на закона , създаването на обществени организации и социални институции. С увеличаването на младежката престъпност, която дава бъдеще престъпност възрастен , създаването на младежкото правосъдие в Русия придобива особена важност . Един от елементите на системата на младежко правосъдие е да се засили превенцията и контрола на младежката престъпност , която на свой ред изисква индивидуален подход към идентичността на младежката нарушителя, както и идентифициране на причините и условията на престъпността.
 • Учение за престъплението

    Понятието „наказателно право” може да се разглежда в два смисъла: като отрасъл от действащото обективно право и като наказателноправна наука. Обективното наказателно право е система от наказателноправните норми, утановени като специфично средство в борбата за предотвратяване и ограничаване на престъпленията посредством предвиждане и налагане на наказание на извършителите.
 • Технико-криминалистически средства и способи

  При морфологичния анализ на обектите с неравна повърхност възможностите за оптическа микроскопия са доста ограничени поради малката дълбочина на контраста и влошаване качеството на изображението. В тези случаи се използват растерни /мрежеси/ електронни микроскопи /РЕМ/, разрешаващи изследването на обекти с дълбочина на контраста, стотици пъти превишаваща възможностите на оптическата микроскопия, изувайки структурата на обекта при увеличение стотици хиляди пъти. На РЕМ поставят механизъм за отделяне на косми и влакна, следи от въздействие върху тях.
 • Тероризъм и корпоративна сигурност

  Етимологичното значение на „тероризъм“ според „Речник на чуждите думи в българския език“ е: 1. Система от мерки за преследване, насилие и физическо унищожаване на политически противник; 2. Управление, властване със заплахи, физическо насилие и убийство. Твърде изчерпателен в това отношение е речникът на издателство „Дорси“ (Чикаго), в който са посочени четири определения: 1. Пропагандирано насилие, насочено срещу случайно избрани граждани с цел да се предизвика изкуствено страх в обществото и по такъв начин да се засегнат правителствените норми и политика; 2. Насилие срещу представители (политици, дипломати) на държавната власт от тези, които искат да я отхвърлят или сменят; 3. Скрита война на една държава срещу друга (държавен тероризъм – бел. Г.С.); 4. Действие на едно правителство, което, за да се задържи на власт, въздейства върху случайни или подбрани граждани. Очевидно е, че „тероризъм“ е политически мотивирано насилие
 • Превенция на престъпността

  Създаването на единна европеиска комуникационна мрежа за вписване на главните распостранители и наркотрафиканти чрес която може да се обменя по лесно информация за деисващтите групи . Да се създаде ясно разграничения в наказателната система в която  законите срещу наркотрафикантите да бъдат еднакви според вида и степента на престъплението.Да се отнема цялото им имущесво в полза на държавата в която са извърщвали престъплението.Държавата в която са хванати да има
 • Организирана престъпност

  Организираната престъпност като цяла трудно се характеризира, и тази трудност идва най-вече от нейната скрита и тежка за опознаване природа. Конвенцията на ООН за транснационална организирана престъпност от 15.11.2000г. определя оганизираната престъпност като колективна дейност, извършвана от три или повече лица, свързани в определена йерархия или от лични връзки, и позволяваща на нейните ръководители да извличат облаги или да контролират национални или чужди територии или пазари с насилие, заплахи или корупция, използвани както за самата престъпна дейност, така и с цел проникване в законната икономика. Конвенцията предлага един примерен списък,включващ дейности като трафик на хора, незаконна търговия с наркотици, фалшифициране на пари, кражба на ядрени материали, терористични актове и др
 • Детска престъпност

  Спадът в икономиката и разрушаването на селското стопанство водят до растеж на безработицата, която най-тежко се отразява върху младото трудоспособно поколение. В естественият си стремеж да осигурят необходимите за издръж-ката на семейството материални средства хиляди мъже и жени напускат страната, за да търсят работа в чужбина, като децата им остават при единия родител, или при близки на семейството. Липсата на родителска грижа и контрол допринася за кримина-лизирането на част от оставените без достатъчен надзор деца. В сериозен проблем се превръща все по-увеличаващата се извънбрачна раждаемост, която обрича много деца на липса или недостиг на пълноценна семейна среда с протичащите от този факт негативни последици за тяхното възпитание и развитие. Все повече деца биват настанявани в специализирани детски заведения. Нараства детската смъртност и престъпленията, извършени срещу деца