Procheti.com

Файлове от Криминалистика

Общо 2
Обществени науки
  • Управление на полицеиските служби

    Управляеми системи – множество от компоненти свързани итегративно притежавашти определена структура и намиращи се в обша среда. Пдо множество  се разбира съвкупност от елементи свързани в едно цяло от определена гледна точка. Обикновенно множеството се представя с минимум два или повече елемента. Наи често елемента в системата се възпреема като съставна част която повече не се дели.Предвид различните вид системи ел на системата могат да бъдат не само хора предмети , органи а също така своиства , тношения и др.Всяка оправленсак система разглеждаме като едно цялостно образувание , притежава качества и своиства които не са присъщи на никои  от съставляващите я елементи.Това своиство е известно като „емердженство
  • 1. Предмет и задачи на криминологията.Система и същностни черти

    На базата на посоченото до тук, можем да дадем следното определение за криминология: Криминологията е самостоятелна наука за престъпността като социално и правно явление, а също и за свойствата на личността на престъпника и мерките за превенция на престъпността. Основна цел на криминологията – да противодейства на престъпността, чрез система от превантивни мерки за ограничаването й. Основна задача на криминологията – да разработва научно обосновани мерки за противодействие на престъпността. Други задачи: изучаване на престъпността; анализиране на криминологическата информация, относно причините и условията за престъпност; провеждане на конкретни научни изследвания в сферата на борбата с престъпността и др.