Procheti.com

Файлове от Журналистика

Общо 35
Обществени науки
 • Власт и медии

  Икономика на масмедиите
 • „Разединени в многообразието”

  Разбирането на народопсихологията на балканските народи е порцес на опознаване както на тяхната история, така и на историята и значението на района дълго преди да се обособят отделните националности, които познаваме днес. Балканите – сблъсък или среща на култури?
 • Анализ на убеждаващата комуникация в телевизионното предаване „Търси се”

  Настоящата разработка поставя за цел анализа на убеждаващата комуникация в телевизионното предаване „ Търси се”. В своята комуникативна стратегия водещите правят обект на влияние начина, по който зрителите приемат и изграждат сами са зебе си образите на гостите, като им въздейства на емоционално равнище. Убеждаващото въздействие е оказано по централен начин и чрез телевизионната медия.
 • Теория на текста

  o „Това е окончателния вариант на корицата, която през последните месеци мина през различни графични оформления .” o „Албумът към чието заглавие са добавени римските цифри MMXIV трябва да се появи на музикалния пазар на 28 февруари като двойно CD . В него ще бъдат включени … „ o „Българското знаме заема централно място на обложката , на която са наредени общо 13 флага.”
 • Властта на думите и думите на властта

  В съвременното общество най-значима за личността асоциация е нейната свързаност с условната власт Завладяващата личност печели подчинение по пътя на убеждението - култивирайки вяра, „упражнявайки лидерство". Сред най-спорните въпроси на нашето време, а и на всички времена е въпросът, кои специ­фични аспекти на личността й спечелват достъп до условната власт".
 • Телевизията и децата

  По отношение на влиянието на телевизията върху детската психика съществуват разнообразни мнения. По мнението на част от учените телевизията може да помогне на децата да се научат да говорят. Тя развива вродената им съобразителност, тъй като телевизорът е такава подкрепа при ученето на езика, каквито са и илюстрираните детски книжки. Други смятат, че телевизията манипулира детската психика и е вид агресор. Трети изследователи акцентират, че телевизията няма съществено влияние върху детската психика, предвид развитието на друга мощна медия – интернет
 • Публична комуникация: същност, роля, технологии

  Като говорим за комуникация в най-широкия смисъл на думата, обикновено имаме предвид факта, че всички живи същества са в непрекъсната и логично обоснована връзка със света. Някои автори определят като комуникация срещата на човека със заобикалящия го свят. В науката понятието “комуникация” се възприема и в по-тесен смисъл и се разглежда обстоятелството, че живите същества са не само в постоянна връзка помежду си, но и в постоянна зависимост, чрез която изразяват вътрешни процеси и явления и взаимно се предизвикват към определен модел на поведение.
 • PR-канали за въздействие

  През 1993 година Тим Бърнърс-Лии* и екип учени от швейцарската лаборатория за изследване на частиците CERN в Женева разработват възможност за обмен на данни чрез така наречения хипертекст. Благодарение на него потребителят се насочва от един към друг документ в своя компютър, след това от компютър в компютър и т.н. Към този софтуер са добавени и възможностите на Интернет. Така се реализира възможността да се получава файл от отдалечен компютър или да се включва към отдалечена система чрез хипервръзките
 • ПР-обслужване

  Планиране. Воден от крайните цели Практикът започва подробно планиране. Търсят се всички обществени групи, които ще бъдат повлияни от проекта или ще участват в него. Тъй като групите се различават по характер и функции, Практиците формулират междинни цели, които искат да постигнат с всяка група поотделно. Междинните цели трябва да се обосноват като се изяснят логическите връзки между предложените междинни цели и установените крайни цели.
 • Поведение на публична личност на телевизионния екран Здравей България

  Целите на БХК са да насърчава уважение и защита за правата на човека, да лобира за законодателни промени за привеждане на българското законодателство в съответствие с международните стандарти, да поощрява обществен дебат по правозащитни проблеми и да популяризира правозащитната идея сред широката общественост. Работата на БХК се основава на систематично наблюдение на правозащитната ситуация в България. В своята дейност, комитетът обръща специално внимание на правата на етническите и религиозните малцинства, правата на детето, положението в местата за задържане, защита от изтезания и малтретиране, правата на бежанците и мигрантите, свободата на изразяване, достъпа до информация, проблеми на системата за наказателно правосъдие.