Procheti.com

Файлове от Информатика

Общо 29
Обществени науки
 • "Електронно правителство на България - интегрирано електронно управление на национално и местно ниво"

  Ето защо никак не е учудващ фактът, че чрез интернет пространството и ползите, които това пространство носи хората сме улеснили в пъти повече живота си. Повечето институции – държавни и недържавни, стопански и нестопански формирования и т.н. са дали своя принос към това „чудо на 20-ти век”. Услугите, които предлагат вече са достъпни и в интернет. Това позволява на гражданите да се възползват от тези улуги виртуално, като в повечето случаи дори не е нужно да излизат от домовете си.
 • ЕЛЕКТРОННИ КНИГИ

  Системата на непериодичния печат се заражда от увеличаването броя на читателите вследствие бързия напредък в процеса на ограмотяване; системата на периодичния печат отговаря на нуждата от предаването на новини или, както се казва днес, на информация; системата на аудио-визуалните средства за информация, където на писмеността е отредено ограничено място, се стреми да възстанови пряко източника на информация в сетивното поле на получателя й с основната цел пестенето на време. Системата на писмеността в информатиката е свързана с компютъра и с изкуствения интелект, които визират усъвършенстването на умствените способности.
 • „ Електронно гласуване „ по дисциплината Електронно правителство

  Електронното правителство е термин, които обобщава употребата на информационни и комуникационни технологии от правителството с цел улесняване работата му с обществото. Услугите, които се предлагат могат да бъдат насочени, както индивидуално, към отделните граждани , така и към бизнеса. Чрез тази форма на административно общуване се спестяват много време, средства и се преодоляват препятствия свързани с местоположението и работното време на институциите. Същото така чрез електронното правителство обменянето на информация между отделните административни информационни системи се улеснява многократно .
 • „Електронна търговия – същност, предимства и недостатъци”

  Що е то търговия? Това е процес на обмяна на стоки и пари между продавач и купувач. Бързото развитие на Интернет и компютърните технологии дадоха възможност за промяна на традиционния бизнес модел за осъществяване на търговия чрез директен обмен в по-бърз и по-лесен, на много по-мащабно ниво модел. Моделът се характеризира с пълното отсъствие на личен контакт. Тук е мястото да използвам втория конкретен термин „Електронна търговия”, който реално означава и се отнася за всяка търговска сделка, осъществена чрез Интернет, където достъп до „Виртуално пазарно пространство” имат значителен брой участници в търговията.
 • Aнализ на компетенциите на работната сила в сектор „Информациони технологии“

  Анализът се базира, както на проучвания „от място“, така и на интервюта и срещи с компании и експерти от сектора. Използван е възможно най-широк кръг от официални източници – български и европейски институции и органи, а също така и анализи и проучвания на водещи консултантски компании. Настоящият анализ е подготвен по проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”, който се осъществява в периода 2009-2013 г. от Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес (БСК
 • Компютърен счетоводен софтуер Microinvest Делта

  Документите, които разпечатва Microinvest Делта, са най-разнообразни - оборотни ведомости, главна книга, дневник покупки и продажби, декларация по ДДС, баланс, отчет за приходи и разходи и др. Програмата прави и автоматичен експорт на дневниците по ДДС на магнитен носител.
 • Алгоритми, структури данни и програмиране.

  Като отбелязвам, че подредбата на тялото и условието при цикличните алгоритмични конструкции е важна, защото води до следната функционална разлика : тялото на цикъла с постусловие се изпълнява винаги ( поне веднъж ), докато тялото на цикъла с предусловие може и да не се изпълни при преминаване на алгоритъма през цикъла . След това казвам на учениците да определят дали разгледаната задача е цикъл с предусловие или е с постусловие .
 • Физическа сигурност на компютърните системи

  За да бъде гарантирана информационната сигурност на дадена организация трябва да са налице три нейни компонента – техническа, логическа и физическа сигурност. В определена среда един аспект на сигурността може да бъде по-важен от другите. При проектирането на всеки информационен ресурс е необходимо да се направи преценка на риска и изискванията за нивото на сигурност и при избора да се търсят продукти удовлетворяващи тези норми. 
 • IP – ТЕЛЕФОНИЯ

  Възможностите на глобалната компютърна мрежа не се ограничават само до e-mail, chat и web.  Voice over Internet Protocol (VoIP) е новаторска технология, представяща нова форма на телефония, в която предаването на образ и глас може да бъде цифровизирано и предавано чрез Интернет или други дигитални мрежи (digital data networks). Интернет протоколът (IP) е много гъвкав – може да се разпространява по ATM, Етернет (Ethernet), Frame Relay, ISDN и дори аналогови линии.
 • Проектиране и реализация на web-базирана система за тестов контрол на студенти

  Дистанционното обучение позитивно влияе върху студента, повишава неговият творчески и интелектуален потенциал за сметка на самоорганизирането, исползване на съвремените телекомуникациони технологии, вземане на самостоятелни решения.Благодарение на развитието на Интернета, много от вузовете правят дистанциони курсове за обучение с голям спектър от дисциплини