Procheti.com

Файлове от Информатика, ИТ

Общо 498
Обществени науки
 • JIT технология и информационно управляващи системи

  Базовите информационно управляващи системи, които най-често се прилагат в рамките на технологията ЛТ, са KANBAN и MRP III (комбинация на MRP II и KANBAN). На тях са базирани системите за организация на производството. Поради това логистичната технология ЛТ притежава следните основни характеристики: минимални (нулеви) гаранционни запаси от материални ресурси, незавършено производство и готова продукция; неголеми обеми производство на готова продукция; поддържане на добри взамоотношения с малък брой надеждни доставчици; ефективна информационна поддръжка; високо качество на готовата продукция и сервиза. 
 • Електронни административни услуги в публичната администрация

  Развитието на електронното управление е обусловено и насочено към потребителите, с цел по широк спектър от услуги, независимото от използваната технологична информационна структура. Ще бъдат осигурени по широк спектър от достъпни услуги за различни категории крайни потребители, бизнеса и органите на управление. Ще се подобри ефективността от работата на различните административни структури.
 • Електронна комуникация

  Като се имат предвид съвременните средства за комуникация и онези, които ще се появят в бъдеще, установяваме, че всичко се свежда до размяната на послания. Ако проследим еволюцията на човечеството, повечето решаващи моменти в историята са били свързани с промени в средствата за комуникация. Най-голямото ни постижение вероятно е усъвършенстването на речта, която ни отличава от останалите представители на живата природа. Писаното слово се е появило още когато сме започнали да общуваме чрез знаци и символи. Столетия по-късно Гутенберг изобретява печатната машина, с което се осъществява истинска революция в разпространението на писменото слово, а заедно с това и на пренасяните чрез него идеи.
 • „Интернет – „удобно“ средство за трафикантите на момичета”

  Трафикът на хора е най-бързо развиващата се престъпна индустрия в света. Нейните приходи за година възлизат на 32 милиарда долара. Секс трафикът е най-честия и доходоносен сегмент на индустрията. Това е най-големият незаконен пазар след този за наркотици. 500 000 жени годишно са жертва на трафик в Западна Европа. 2/3 от тях с цел проституция в Източна Европа Експлоатация: Между 700 000 и 4 милиона жени и деца са жертви на трафик годишно в целия свят. 1 милион деца са експлоатирани в секс индустрията. Формите на насилствен или принудителен труд или сексуална експлоатация са в почти всяка сфера:
 • ИНФОРМАЦИОННО МОДЕЛИРАНЕ

  Материалните модели се делят на физически (например авто и авио модели) и аналогови, основани на процеси аналогични по отношение на изучеността им (например процесите в електрическите вериги, се оказват сходни с много механични, химични, биологични и дори социални процеси и могат да бъдат използвани за тяхното моделиране). Границата между физическите и аналоговите модели може да бъде много груба и такъв класификационен модел има само условен характер. В своята дейност - научна, практическа и художествена–човек доста често използва модели, т.е. създава образ на обекта (процес или явление), с които му се налага да работи.
 • Именуване и адресиране в Интернет

  Да се решат зададените от ръководителя на упражнението примери за бързо преминаване от двоична към осмична и шестнадесетична бройна система и обратно. 4. Да се разучи структурата на МАС адрес, IPv4 и IPv6 адреси. 5. Да се разучат и публичните IPv4 и IPv6 адреси, частните IPv4 адреси, адресите от тип unicast, anycast, multicast в IPv6. 6. Да се решат зададени от ръководителя на упражнението примери за изчисляване на маска и broadcast адреси в IPv4 и в IPv6. 7. Студентите да се запознаят с принципите на работа с програмния продукт Wireshark.
 • Има ли нужда от CMR в електронния бизнес?

  Основното в тези системи са събирането на база данни за клиентите, тяхното интерпретиране и взаимодействие с клиентите. За големите фирми не е проблем да закупят специализиран софтуер за CRM и специализирани продукти за обработка на база данни. Предлагат се много специализирани продукти. В тези фирми ( пример – мобилни оператори, банкови институции ) специализиран софтуер за обработка на базата данни, който се настройва да работи в зависимост от изискванията на фирмата.
 • Електронен бизнес. Електронно правителство

  Първоначално е необходимо определено време за разучаване на навигацията в сайта на банката. 9. Банките периодично разширяват функционалността на онлайн услугите си, добавяйки нови възможности, на променени или непознати места на сайта. 0. По-голямата част от потребителите на услугата нямат доверие в сигурността на Интернет банкирането.
 • “Съществува ли закономерна (неслучайна) връзка между пола, образованието и притежаването на личен автомобил?”

  За изпълнението целта на настоящия проект трябва да се използва Хи-квадрат (χ2) медода. Той е разработен от английския статистик К. Пирсън. Задължителното му използването в случая е свързано с това, че се изследва наличието на връзка между явления, представени чрез променливи на слабите скали на измерване (номинална и ординална). Методът се основава на сравнението на две разпределения: емпирично – такова, каквото се наблюдава в действителност и теоретично – каквото бихме имали, ако между изследваните явления не съществува обективно връзка. От съпоставянето на тези две разпределения се изгражда критерий, въз основа на който се проверява наличието (респ. отсъствието) на изследваната предполагаема връзка.
 • Информационна система на висше училище

  Системата дава възможност да се проверява дали даден студент има заверка на края на всеки семестър, за да има право да се явява на изпити. Ако той няма заверка, полето, където това трябва да бъде отразено, ще бъде празно. В началото на всяка учебна година може да се прави проверка дали от предходната година студентът е взел всичките си изпити. Максимум може да има два невзети изпита, ако те са повече, студентът няма право да се запише за следващия семестър. Информация дали даден изпит е взет или не се получава от това дали има или не данни за оценката,която студентът е получил по съответна дисциплина.