Procheti.com

Файлове от Икономика на труда

Общо 25
Обществени науки
 • Състав и структура на персонала

  Тя е цената на стоката, работната сила, определена на пазара на труда. За разлика от други стоки, създаването на стоката труд и работната сила изисква дългогодишен период, в който се извършват инвестиции в образование, професионално обучение и подготовка. При предлагането на труда , работодателят го разглежда като стока с дълготрайна упортеба. Особено важна е оценката за възможността от развитието на работната сила и влиянието, което тя ще окаже върху производителността и печалбата. Интерес при покупката представлява и очакваната степен на адаптация на новия работник в колектива и неговия принос за усъвършенстване на вече изградените отношения. 
 • Управление на човешките ресурси и управление на персонала

  Политиката на предприятието за човешките ресурси може да се разглежда като директиви, като указания към ръководителите на различните поделения, звена и групи на предприятието. Тези директиви или указания очертават рамката, в която трябва да се осъществяват дейностите по управление на ЧР във всички поделения, звена и екипи на предприятието.Те трябва да направят възможно всички ръководни въздействия, осъществени от различни ръководители,  да бъдат еднопосочни.Това означава при еднакви обстоятелства да се вземат еднакви решения в областта на ЧР.
 • Управление на човешките ресурси

  Проблемите, свързани с ефективното управление на персонала имат специфични за всяка фирма измерения и тяхното диагностициране е първа стъпка в процеса на организационно развитие.Определянето на техниките за оценяване на персонала зависи преди всичко от целите,които иска да постигне работодателят,а така сащо и от спецификата на изпълняваната работа.Според мен много важен фактор е диалогът.
 • Групово трудово поведение

  в момента на създаването им се превръщат в социална среда.Хората си взаимодействат не по правила,създадени от ръководството, а общуват на чаша кафе, в почивката, на обед. Неформ.група е спонтанно образувана, хората си взаимодействат за постигане на обща цел. В тях има неписани правила,норми на поведение,допълнени от с-мата за поощрения и санкции. Неформал. Групи могат да възникнат стихийно и да се превърнат в сила, да доминират в ор-ята и да противостоят на управляващите.
 • Безопасност на труда

  Ограничаване на крачното напрежение, понижаване на напрежението и предпазно изолиране – повишено крачно напрежение може да се получи при дефекти в ел консуматори и хора които са в близост попадат под напрежение. Понижено напрежение – уредите работят с напрежение по ниско от 50 V за да е безопасно. Допълнително изолиране – налага се за машини и съоръжения които работят в замърсени помещения с ел проводящ прах или влажност.
 • Дефиниране на понятието мотивация

  Мениджърите във всички организации постоянно се сблъскват с факта, че в работата на отделните служители съществуват огромни различия. Те установяват, че някои от работниците имат висок коефицент на полезно действие, имат нужда от минимални насоки и препоръки или не се нуждаят от такива, а други се задоволяват със посредствени резултати, нуждаят се от по-специално внимание, често закъсняват за работа или отсъстват. Причините за това са много, защото хората са различни като характери, маниери и възможности. Задачата на мениджмънта е да открие ценното у все-ки, за да го използва за постигане както на индивидуалните (личностните), така и на обществените интереси. Сърцевината на всички тези аспекти е мотивацията.
 • Политики по заетостта и безработицата

  Необходимост от съществуването на политики по заетостта и безработицата Политиката на трудовия пазар в областта на търсенето и предлагането на труд е неразделна част от общата икономическа политика Нейното значение е много важно Засяга един от най-важните ресурси на обществото – труда Има пряко отношение към развитието на най-ценния капитал – човешкия Икономическите аспекти на оценката на резултатите от тази политика са тясно свързани със социалното развитие на обществото и темповете на неговото развитие Мерките в сферата на търсенето и предлагането на труд се делят на два основни вида: Пасивни – насочени към временна защита на безработните до тяхната повторна трудова интеграция Активни – имащи за цел повишаване на икономическата активност,насърчаване на заетостта и ограничаване на безработицата
 • Управление на риска - общи положения

  Думата риск за първи път се използва в писмени документи от ХVІ век, във връзка с морското застраховане / Италия, Венеция, Генуа / - риск със значение на възможна опасност. Следващите столетия думата навлиза в цяла Европа. В ХVІІ век в лична кореспонденция в Германия / това показва, че думата вече навлиза в бита /. Днес се среща във всички езици и то с еднакво звучене / като телефон, например /. Някои смятат, че произхода на думата риск е древногръцки и означава подмол пълен с опасности, а други й дават арабски произход – издръжка за живот, която е дадена от боговете. В българския език думата навлиза в началото на миналия век – най-вероятно от френски.
 • Теории за Международните отношения и външната политика

  Томас Хобс развива Теорията на МО предвид факта, че човека по своята природа е егоист и притежава желание за власт.Правилото е “ война на всички, против всички и на всеки срещу всеки” и то е естественото състояние на човека според него.За да се избегне взаимното изтребване в тази война хората сключват обществен договор, резултат на което е държавата.По пътя на доброволното предаване от хората на държавата на техните права и свободи, на гаранци за обществен подарък (мир и сигурност).По този начин отношенията между народите влизат в руслото на изкуствено и относително гражданско състояние.По този начин отношенията между народите се основават върху доброволен отказ от свои права гарантиращи мир и сигурност, но отношенията между държавите продължават да бъдат в състояние на война.Всяка държава взема, задържа за себе си и за такъв период, какъвто може да отстоява.Единствен регулатор на отношенията се явява силата.Разновидност на тази парадигма ( модел) е теорията за “политическото равновесие” – негови привърженици са Барух Спиноза,
 • Въведение в икономическите теории

  Икономическата теория като наука е значително по –полезна, ако тя не само обяснява станалото, но и предвежда какво ще се случи при поява на един или друг фактор и дава средствата за промяна в поведението на икономическата система.При оценката на тези възможности на икономическата теория в средствата за масова информация, а и в ежедневните разговори, често се спори около един или друг икономически проблем – дали трябва да се либерализират цените, дали да се даде привилегирован режим за чуждите инвестиции, как да се проведе приватизацията, какво да се прави с лихвения процент, дали държавната банка да се намеси за регулиране на валутния курс и други.Вие вероятно вече от опит знаете, че при оценката на една или друга икономическа политика трудно се стига до съгласие. Вероятно най – често срещаното обобщение като завършек на такива дискусии е, че икономистите нищо не разбират.Обаче, недоразуменията често се дължат на смесването на две различни функции и задачи на икономическата наука: първо,наблюдението,описанието и обяснението на действителността и второ,оценката на ситуацията, изработването на практически препоръки и програми за действие.