Procheti.com

Файлове от Икономика

Общо 603
Обществени науки
 • : Набиране на персонал от организациите в България

  Неравновесието на пазара на труда е не само в териториален, но и в професионален аспект и особено силно на пазара на неквалифицирания труд.Това са младежи без трудов стаж, циганското население,младите майки и живеещите в селата.За тези групи престоя в трудовия пазар непрекъснато расте, а достъпа съответно е силно ограничен. Мисля,че съществуват силни основания да се счита ,че дори и да се увеличи търсенето на труд във връзка с прогнозирания висок икономически растеж шансовете на тези безработни са минимални поради несъответстващата на търсенето професионална подготовка и квалификация. За жалост заетите с ниско образование и квалификация, получаващи ниско възнаграждение ще произвеждат бедност, независимо от факта, че ще бъдат включени в пазара на труда. Този факт ще се дължи не на достатъчното предлагане, а на все още слабото развитие и ниски изисквания на преобладаващата част от българските фирми.
 • МЯСТО НА ЗАСТРАХОВАНЕТО В ПРОЦЕСА НА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

  Идеята на застрахователната дейност възниква по повод необходимостта от взаимно подпомагане па членовете на една съвкупност. Взаимната помощ се изразява в събирането на средства от всички участници, при които са възникнали съответните потребности. Постепенно работата по набирането, уп-равлението и разпределението на средствата се концентрира в ръцете на хо¬ра, на които тези дейности стават професия. Така се появяват професионал¬ните застрахователи. Независимо, че основната цел при създаване на едно професионално застрахователно дружество е реализиране на печалба, същ-ността на работата, която то извършва, е да събира, управлява и разпределя средства между участници в една застрахователна съвкупност.
 • Външната среда

  По своята същност мотивационните теории се делят на съдържателни и процесуални. Деленето им е в зависимост от доминиращата философска идея за същността на човека. Съдържателните теории считат, че поведението на човек е инстинктивно, движено от подсъзнателни и вродени потребности и желания, докато процесуалните теории предполагат индивидът да осъзнава своите цели и поведение в труда. Според тях хората действат рационално и целенасочено и знаят какво ще се случи в бъдещето. Съдържателните теории се основават на основните човешки потребности. Общото за тях е стремежът да се обясни поведението на хората посредством изграждането на водещите мотиви: основният въпрос тук е удовлетворяването на коя или кои потребности са водещи за мотивацията на служителите.
 • МОТИВАЦИЯ И МОТИВИРАНЕ

  Хората са искащи същества, чиито потребности зависят и се определят от това, което вече имат. Само неудовлетворените потребности въздействат върху човешкото поведение. Задоволената потребност не е мотиватор.  Потребностите на индивида са степенувани по важност - от най-насъщните и осигуряващи съществуването (храна, вода, подслон), до по-малко необходимите и “абстрактни” (престиж, постижения, реализация). С други думи потребностите са йерархизирани - оттук и аименованието на теорията.
 • Мотивация и мотивиране

  Мотивировката е логически процес, в резултат на който се обясняват, приемат или отхвърлят причините, потребностите и желанията, предизвикали съответните мотиви. В този смисъл я третираме като обяснение на причините за предполагаемото или вече извършеното от обекта на управление действие. Като обяснява причините и мотивите, мотировката се явява логическо основание на причините за извършване от индивида на съответното действие. Мотивировката предшества състоянието на мотивация, в което изпадат обектите на мениджърските въздействия.
 • Моралният риск в застраховането се крие в детайлите

  Вероятността да възникне произшествие с автомобил зависи в някаква степен от действията на неговия собственик. Собственикът има рационален мотив да пази автомобила си, но този мотив действа в по-слабо, когато автомобилът е застрахован. Тогава по-малкото внимание към сигурността на автомобила променя вероятността той да бъде откраднат например. Има морален риск, когато прехвърлянето на риска от дадено събитие променя вероятността това събитие да се случи. Защо това е така? Когато даден човек, застрахова свое имущество, той е по-склонен да рискува и по този начин да нанесе щети на своето имущество, защото знае, че всички щети или част от тях ще бъдат покрити от застрахователната компания.
 • Модел на отворена икономика (моделът Мъндел-Флеминг)

  предназначение на модела – дава насоки за използването на инструментите на фискалната и паричната политика за постигане на вътрешен и външен баланс. При разработването на модела Мъндел следва принципа на ефективната пазарна класификация , а именно какви инструменти могат да се използват за коригиране на външните и вътрешните неравновесия. Според този принцип всяка икономическа политика и инструмент на тази политика е насочен към постигане на определена цел – посредством инструментите на фискалната политика се коригират вътрешни дисбаланси, а чрез паричната – външни неравновесия
 • „Младежката безработица в Евопейския съюз и България – причини и решения за справяне с нея”

  В Испания безработицата достигна нов исторически рекорд над 4,9 млн. души са без работа Статистиката отчете, че през месец ноември на 2012г. без работа са останали близо 74 хил. души. Особено засегнати от кризата са младежите – над 53% от хората под 25 години, което е почти 1 млн. души не могат да си намерят работа. Безработицата в Гърция е достигнала 27% в края на 2012г. в сравнение с 20.7% в края на 2011г. През последните 3 месеца на миналата година броя на безработните в южната ни съседка е бил 1 295 535 души най-високо е нивото на безработните на възраст между 15г. и 24г. – 57.8%. В същото време рецесията в страната продължава да се задълбочава поради мерките за икономии въведени от правителството на Гърция.
 • Младежката безработица в България – проблем

  Нарастването на безработицата води до намаляване на БВП, което рефлектира и върху жизненото равнище на населението, спада инвестиционния поток, свива се производството. Днес в целия свят по данни на Международната организация на труда над 60 милиона млади хора са без работа. Статистиката показва, че средното ниво на безработица сред младите жени и мъже е близо три пъти по- високо от колкото сред възрастното население. Картината в България не е по-различна.
 • Милтън Фридмън

  Националното бюро за икономически изследвания.В продължение на две години работи към правителството в областта на изучаването на данъците,като по-късно става и асоцииран директор на статистическа изследователска група в Колумбийския университет.През 1946 година той се установява като професор по икономика в Чикаго.Автор е на редица публикации,като “Инфлация-причини и последици”,”Оптимално количество на парите”,”Теорията на цените”,”Монетарна теория на САЩ” и др.