Procheti.com

Файлове от Икономика

Общо 171
Обществени науки
 • „Мотивиране на човешките ресурси – теоретичен фундамент на мотивацията и произтичащи от него мотивационни политики и механизми във фирмите“

  Съвременното управление на човешките ресурси на фирмата може да се характеризира с направляване на поведението на хората в труда по начин, чрез който това, от което се нуждае фирмата, да го могат, искат и правят възможно най-добре членовете на нейния персонал. Няма обаче добро управление на човешките ресурси, ако то не води до висока и нарастваща мотивация на служителите във фирмата. С други думи - равнището на мотивация на служителите и съответно тенденцията в това равнище са важен критерий за качеството на управлението на човешките ресурси на фирмата.
 • Мотивационни теории. Израстване в кариерата и работната заплата, като мотивационни фактори

  Психологическият феномен "мотивация" се разглежда и като процес на подтикване към дейности и поведение, адекватни на целите на личността. Макар подбудите да са отражение и проявление на потребността, те са и относително самостоятелни - при едни и същи потребности могат да възникнат различни видове подбуди. Особеностите на поведението зависят не толкова от потребностите, колкото от видивете мотиви, от тяхната сила и устойчивост. Намерението, желанието, искането имат реален и субективен аспект.
 • За присъждане на образователно-квалификационна степен Магистър

  Мотивацията е процес на стимулиране на отделната личност или група хора за изпълнение на дейност, насочена към достигане на целите на организацията. Мотивацията се отнася до това, което кара хората да се движат, да мотивираш, означава да умеещ да накараш хората да се движат в посока, която мениджъра е определил. Но това, което мениджърът желае, не винаги съвпада с желанието на хората. Целта на мотивацията е да се постигне чувство за обща цел, интереси, хармония и членовете на организацията да бъдат максимално удовлетворени. За да се мотивира ефективно е необходимо: Да се разбере основният процес на мотивацията, моделът нужда, цел,действие и влиянието на опита и очакванията.
 • Управление на човешките ресурси

  Мотивацията е процес на вземане на решение относно избора на поведение, което ще доведе до реализиране на целите. В основата на мотивацията стоят неудовлетворените потребности на хората и свързаните с тях психични процеси, които въздействат и инициират индивидуалното и груповото поведение на работниците и служителите в трудовия процес, тяхната готовност за ефективна трудова дейност. Произходът на думата “мотив” е от латински език. Едно от нейните значения е подбуда, подтик, подбудителна причина, повод за някое действие.
 • “ Пазар и пазарен механизъм – същност и форми на проявление. ”

  Пазарът и пазарните отношения се изграждат на основата на формиралата се частна собственост върху средствата за производство. Пазарът е резултат, условие и предпоставка за функционирането на собствеността. В процеса на размяната контрагентите влизат във взаимоотношение като частни собственици на блага, а собствеността всъщност предполага сделките да се осъществяват на принципите на възмездност и еквивалентност. На пазара се получава съперничество между контрагентите при желанието им да постигат една и съща цел, а това се нарича конкуренция (взаимодействието на пазарните агенти, при което всеки участник се стреми да реализира своите интереси, независимо или за сметка на другите участници).
 • Механизми за пазарна подкрепа и режими на Общата селскостопанска политика на ЕС в сектор „ Захар “

  Реформата през2006 г. в ООП на захарта бе обусловена от три основни причини: - голям риск от пазарен дисбаланс: от една страна се очакваше, че тарифните отстъпки за внос, предоставяни главно чрез инициативата „Всичко освен оръжия“ (ВОО), ще доведат до съществено увеличение на вноса, а от друга страна поетият от ЕС ангажимент към Световната търговска организация (СТО) налагаше съществено намаление на субсидирания износ съгласно тълкуванието, направено след приключване на съдебните
 • Икономика на здравеопазването

  Основателят на марксизма – Карл Маркс (1818-1883) е роден в град Трир, област Рейн в Прусия, в семейство от средната класа. Голямо влияние върху неговото развитие оказва неговият баща Хайнрих Леви, адвокат, преселил се от Галиция в Германия, приел протестантството и фамилията Маркс. Той запознава Карл с френския рационализъм от XVIII век. Силно е влиянието и на барон Лудвиг фон Вестфален (баща на бъдещата му съпруга – Жени), от когото Маркс научава за учението на социалиста-утопист Сен Симон.
 • Маркетингов анализ на потребителското поведение спрямо цифровите системи ITV partner

  - Високо качество на оборудването. Обурудването е с марка Philips и изключително рядко дава дефекти. Имат перфектен сервиз. В случай на повреда обурудването веднага се заменя с ново. - Скоростта на потока на информация е по – висока и с по – малка компресия, което предоставя по – високо качество - Има допълнителна екстра – „инфо на каналите”. Показва кое предаване се излъчва в момента, в колко часа е започнало и колко време остава до края - Изписва програмата за някоко дни напред - Има опция да си маркираш някое педаване и в часа на неговото започване ако е включен друг канал автоматично се превключва на канала, по който се излъчва предаването
 • Макроикономически анализ на българската икономика и бюджетната политика на държавата. Анализ на връзката между основните бюджетни параметри и икономическия растеж

  Бюджетът се състои от приходна и разходна част. Приходната част съдържа обикновен три пера: данъчни приходи, неданъчни приходи и други (обикновено безвъзмездни) приходи. Разходната част на бюджета се състои от: текущи разходи, капиталови разходи, непредвидени и неотложни разходи. В разходната част се записват и трансферите. Това са преди всичко субсидии предоставяни на общините, за образование, здравеопазване, култура, за издръжка на националните медии, на съдебната власт, за земеделие.Разликата между приходната и разходната част на държавния бюджет е бюджетното салдо. То може да бъде бюджетен излишък и бюджетен дефицит. Това салдо също се финансира – ако е дефицит, се записват колко и какви средства ще го покрият. Ако салдото е излишък – то финансирането е с отрицателна стойност и най-често представлява плащания за погасителни вноски по държавния дълг.
 • ЗАЩИТА НА ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ПРОВЕЖДАНО В ОБЩИНА ХАСКОВО

  Администрацията осъществява своята дейност в интерес на обществото и в съответствие с Конституцията и с другите нормативни актове. При осъществяване на своята дейност администрацията е длъжна да предоставя информация на гражданите, юридическите лица и органите на държавната власт по ред, определен със закон. Администрацията е длъжна да дава отговор на гражданите и юридическите лица на отправени от тях запитвания, молби, жалби, предложения и сигнали по въпроси, които представляват техен законен интерес, по ред, определен със закон.