Procheti.com

Файлове от Икономика

Общо 206
Обществени науки
 • “БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ - СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ”

  Тейлър разработва принципите за научното организиране на труда и за пръв път прилага научно обоснованите трудови норми, като носеща конструкция на организацията на труда и на работната заплата. В модела на икономическата целесъобразност хората са мотивирани преди всичко и единствено от икономическите възнаграждения, без да се отчита сложният комплекс от човешки потребности. Той твърди, че в дългосрочен план е невъзможно работниците да бъдат накарани да работят много по-усърдно от средното за хората, които са около тях, освен ако не бъдат уверени, че ще получат значително и постоянно увеличение на заплащането.
 • ПРЕДМЕТ, МЕТОД И ОСОБЕНОСТИ НА МАКРОИКОНОМИКАТА. ПОЛИТИЧЕСКА ИКОНОМИЯ И КЕЙНСИАНСТВО. МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ТЕОРИЯ И МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА.

  Макроикономиката е наука за производството, размяната и потреблението. Благата са ограничени. Икономика има там, където благата са ограничени. Макроикономиката е наука, която изследва как да изразходва ограничените блага, за да се произведе повече и как оптимално и ефективно това да се разпредели между членовете на обществото. Един акцентува, че е наука за избора, друг, че е наука за алтернативата. Основен метод на макроикономиката – метод на научната абстракция. Ние създаваме хипотези. Хипотезата във времето може да се видоизменя, да се отрече напълно или да се препотвърди. Хипотезите могат да бъдат темпорални – хипотезата В е по-късно във времето от А.
 • В теоритичен аспект трудовият пазар са иконом.връзки взаимоотношения, среда и взаимодействие м/у субектите на тъсенето (фирми и организации) и субекти на предлагането( човешките ресурси) на дадено място, време и опр. цена на труда по повод на заетостта и

  Обикновено нарастването или намаляването на даден разход води до по-голямо нарастване или намаляване на БВП или равновесното равнище на дохода. Именно усилващия ефект на инвестициите като разход върху дохода наричаме принцип на мултипликатора. Той е числен коефициент показващ в каква степен нарастването или намаляването на даден разход намалява и увеличава равнището на БВП (y). Затова нарастването на дохода . M е мултипликаторът. Смисълът на мултипликатора е в стимулирането на икономиката чрез допълнителни разходи, а следователно чрез допълнително Ад (съвкупно търсене) има множествен ефект, т.е. мултипликаторът е числото, с което се умножава първоначалния размер на една инвестиция.
 • ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМАТИКАТА НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ

  На тази среща на високо равнище бе лансирано разбирането, че поддържането на определен икономически растеж не може да се приеме като единствено или достатъчно условие за напредъка на обществото и решаването на неговите социално-икономически проблеми. Поставиха се под съмнение наложилите се дотогава парадигми за оценка на ефективността на производството, на жизнения стандарт и на начинът на взаимодействието между човека и природата в условията на пазарно стопанство. Отчетено бе, че през последните няколко десетилетия е постигнат феноменален технологичен напредък, индустриален ръст и увеличение на материалните блага. Но тези достижения са постигнати на твърде висока цена за сегашните и бъдещите поколения.
 • Икономика на предприятието

  По отраслова принадлежност – критерии при който се групират предприятията в различните сфери. Б) Форма на собственост – частни и публични (държавни и общински ) предприятия и смесени предприятия. Кооперациите са сдружения на физически лица и биха могли да бъдат възприети като частни предприятия В) Според размера – микро, малки, средни и големи предприятия. Това разделение според размера е на базата на закона за малките и средни предприятия.
 • Обща икономическа теория има два основни раздела:  Микроикономика – закономерности на отделните пазари, фирми, единици.  Макроикономика – обхваща националната икономика.

  3. Анализ на поведението на потребителите  Поведение на потребителя – факторите за потребителски избор са силно субективни. Има 2 вида полезност – обща (от определено количество) и пределна полезност (свойство за задоволяване на потребностите на лицето Х) на стоката.
 • Форми на застраховане

  В резултат на ПТП по вина на друг участник в движението, на автомобила е нанесена вреда в размер на 2 000лв. Какво обезщетение ще се получи в този случай ? Q = 2 000лв. – изплаща се от застраховка Гражданска отговорност б) След възстановяване на щетата от първото застрахователно събитие, автомобилът претърпява втора щета по вина на застрахования, която е оценена на 10 000лв. Q = T . S/W => Q = 10 000 . 30 000/50 000 = 10 000.0,6 = 6 000лв.
 • Въведение във фирменото управление

  Структура на управление – отразява иерархичната подреденост на управлението и разпределението на труда при осъществяване на управленските функции. Методи на управлението – начините за реализиране на управленските въздействия, обособяват се най общо три групи методи (икономически, организационно-разпоредителни и социално психологически). Управленски решения – по своята същност те представляват обосновано и аргументиране формулиране на насочени въздействия от фирмения субект на управление към субекта.
 • ЛОГИСТИЧНИЯТ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИЕТО НА ФИРМАТА

  През 1991 г. Съ¬ве¬тът по уп¬рав¬ле¬ние на ло¬гис¬ти¬ка¬та в САЩ я де-фи¬ни¬ра ка¬то “про¬це¬сът на пла¬ни¬ра¬не, осъ¬щес¬т¬вя¬ва¬не и кон¬т¬ро¬ли¬ра¬не на ефи¬кас¬но¬то и ефек¬тив¬ното прид¬виж¬ва¬не и съх¬ра¬не¬ние на ма¬те¬ри¬а-ли, про¬дук¬ти, ус¬лу¬ги и свър¬за¬на¬та с тях ин¬фор¬ма¬ция от мяс¬то¬то на из-точ¬ни¬ци¬те до мяс¬то¬то на пот¬реб¬ле¬ние с цел удов¬лет¬во¬ря¬ва¬не пот¬реб-нос¬ти¬те на пот¬ре¬би¬те¬ли¬те” (6, стр. 4). В та¬зи де¬фи¬ни¬ция се съ¬дър¬жат по-ве¬че¬то от еле¬мен¬ти¬те на ло¬гис¬тич¬ния про¬цес и се под¬чер¬та¬ва не¬об¬хо¬ди-мост¬та от то¬тал¬но уп¬рав¬ле¬ние на дви¬же¬ни¬е¬то на ма¬те¬ри¬ал¬ни¬те ре¬сур¬си до про¬из¬вод¬с¬т¬во¬то и на го¬то¬ви¬те про¬дук¬ти до край¬ни¬те пот¬ре¬би¬те¬ли.
 • Предприятието-основен икономически субект на стопанската дейност.Правни форми.

  Предприятието често се разглежда като система, в която в постъпилите на входа ресурси, при взаимодействието си се трансформират и се подават на изхода като определят резултата. Управлението на едно предприятие се изразява в направление на дейностите и ръководството на хора за постигане на определени цели, при производството на изделия и услуги.