Procheti.com

Файлове от Икономически теории

Общо 11
Обществени науки
 • Утопичен комунизъм

  По такъв начин морално-етичното оправдаване на новите стопански отно-шения се допълва и от религиозно. Икономическите агенти сами решават начи-на на приложение на своите способности и материални средства. Частната собс-твеност и частният живот на човека са негово лично самостоятелно дело. Бог да-рявахората със способности за определено занятие, което трябва да се упражня-ва честно, старателно и добросъвестно. Въпрос на достойнство и чест е безуслов-ното спазване на договорните задължения. Бедността не се счита за добродетел, но и разточителният разкош е греховен.
 • Сравнителен анализ на древногръцката и древноримската икономическа мисъл

  Названието физиократизъм произхожда от физ – природа и кратиз – власт и означава власт на природата. От наименованието личи и осн.догма на физиократите, а именно, че земеделието е единственото съществено производство и че единствено земеделският труд е производителен за разлика от другите безплодни отрасли. Според физиократите земята е единствен източник на богатство, а земеделието го увеличава. Големият недостатък при тях е, че липсва разработка на теорията за стойността, въпреки че не приемат възгледите за стойността на Пети. Физиократите за пръв път в икон.историята обосновават идеята за икон.либерализъм. Те издигат идеята за пълна ненамеса на държавата в стопанския живот. Естественият ред предполага развитието на икономиката да се основава на свободната конкуренция и стихийната игра на пазарните сили.
 • Методологични идей за управление на риска

  Връх в прагматичната парадигма на риска. Края на 40-50 години двама американски учени Джон фон Нойман / роден в Унгария американскиматематик от еврейско потекло, направил множество важни приноси към квантовата физика, функционалния анализ, теорията на множествата, икономиката, информатиката, статистиката и други области, свързани с математиката/ и Моргенщайн в „Теория на решенията” дефинират риска, като: „Риска, като произведение от вероятността да се случи нежелателното събитие и тежестта на вредата, което произведение се отнася към определен интервал от време”. Ако тази дефиниция отнесем към всичко казано до тук ще направим два извода:
 • Икономически теории - лекции

  Клас.политикон.в творч.на Д.Рикардо 1.Края на 18-нач на 19в капитал с-ма достига висока степен на развитие, утвърждава се като господстваща в всички евр.страни. В Англия е изв.машинен преврат, даващ възможност на индустрията да заеме главно място в иконом.на страната. В Ф-я е осъщ.Великата фр.революция, ликвидираща феодалните остатъци. Тя оказва влияние в/у вс.евр.народи, тръгващи по капитал.път. Този нов етап в ик.развитие поставя нови проблеми за решаване. Това намира израз в творчеството на Д.Рикардо, виден англ.финансов деец и световноизвестен учен. 2. Творчество- в първото си произведение “Цената на златото” критикува паричната пол.на англ.банка и изявява възгледите си за т.нар количествена теория за парите. Участва в дискусията за цената на житото и митническия режим за неговия внос, доразвивайки принципите на ик.либерализ. Обявява се в защита на промишл.капитализ. и против земевлад.класа. Основния му труд- “За принципите на полит.икономия и данъчното облагане”- дава характеристика на капитал.пазарна с-ма, с което класич.политикономия получава завършен вид. Рикардо доразвива идеите на А.Смит
 • Възникване на класицизма в Англия и Франция

  Работната заплата-цена на труда о минимума необходими средства за съществуването на работника Рента-надбавка над стойноста на работната сила,създала определен излишък (първо понятие на диференциална рента),свързана с различното плодородие и местоположение на различните участъци земя Цена на земята-като катализирана рентаот съвместната продължителност на 3 поколения (дядо,баща и син) т.е. рентата си определя число годишни ренти равна на числото 2
 • Сравнителни икономически системи

  Що е икономическа система? Може да бъде разглеждана като съвкупност от механизми и институции, чрез които субективния фактор реализира универсалните макроикономически цели на развитие и възпроизвежда условия за устойчиво икономическо равитие: -Съвкупност от механизми- икономически механизми-правила; принципи и обществени норми регулиращи икономическите взаимоотношения в обществото- задължителни механизми за всяка иконимическа с-ма . пазарни икономически механизми, които в една пазарна икономическа система са преобладаващи защото регулират основните взаимоотношения. Кои са основните пазарни принципи:  В=С(benefit and cost- придобивка и стойност) Правилото на Еквивалентността , Равнопоставеност, Взаимна икономическа изгода. Във всяка икономическа система от пазарен тип се формират и икономически о-я от непазарен тип, които се регулират от непазарни икономически механизми(административно-нормативни); например като си плащаме данъците няма еквивалентност- непазарните отношения не се подчиняват на приципа на еквивалентността
 • Възникване на класическата политическа икономия в Англия и Франция.

  Разглежда рентата като принадена стойност (означение „m”). Той неразглежда рентата като една от формите на проявление на принадената стойност. Вмъква елементи на печалбата в рентата. Печалбата несъществува като форма на проявление на принадената стойност. Рентата според него е резултат на трудовата дейност, а не е последица на действието на творенето на природните сили (както смятат представителите на физиократическата школа) На някои  места той допуска, че тя може да бъде плод на природните сили, но не е основното. Той е основоположник на т.нар. диферинциална рента, която се получава от еднаквоплодородни участъци земя намиращи се на еднакво растояние от пазара. Изключва съществуването на абсолютна рента, която представлява излишъка над средната печалба в селското стопанство (този вид рента е  въведена в науката от Карл Родбертос)
 • Основи на икономическите теории

  Произведения: „Домострой”, „Лакедемонска полития”, „Киропедия”. Ксенофонт е идеолог на натуралното стопанство /производството е за лично потребление, а не за обществото/.Предлага да се избягва развитието на търговията. Смята, че така ще се стабилизира икономиката. Изхожда от позицията на аристокрацията, защитник на паричното обогатяване. Ксенофонт разбира парите като средство за натрупване на богатство /капитал/.Проявява буржоазен инстинкт. Изказва се в мащаб, в интерес на земевладелците /домашните стопанства/. Той е против едрата търговия. Разглежда разделението на труда от гледна точка на полезността. Разделението увеличава полезността на благата
 • Меркантилизъм

  Невидимата ръка- пведението на отделните хора с концепцията за невидимата ръка. Стойност –има 2 зн. Потребителска и разменна.4 опр. 1 израходен труд за производството на стока, 2 представлява покупаемия продукт, 3 разпада се на три дохода- р.з.,печлба и рента.4 съставя разходите за –рз, печ. И рента. разменна w- измерва се в труд. 1-среден разход на труд, 2-обществ. Неоходими разходи за труд, 3- сложен труд. цена – вкл. Рз,печ,рента. Действителна цена- изразх.и купуваем труд.естествена цена –отговатя на издръжките на произв. Пазарна цена –формира се от търсенето и предлагането. Парите –универсално оръдие. Всеобщо средство за размяна, велико колело на обръщението. Книжни пари  с тях не може да се забогатее. Р.З.1.израз на част от труда на работника, 2-само когато работника и работодателя н са един и същи човек. Печалба- 1-удръжка от продукта на труда на работника, 2-част от разходи за производство, 3 частична р.з.за труда и контрола на ръководството, 4 част от функц
 • Икономическата мисъл в древността

  В Китай през VIII - VII в. - железни оръдия, стимулиращи земеделието и занаятчийството, а паралелно и стоковопаричните отношения. Противоречия между натуралното робовладелско и набиращото сили стоково производство, проявяващи се и в самата робовладелска аристокрация, изразител на които става: 2.1. Конфуции /552-479 г. преди н.ера/ и неговото учение. Основа: теорията за "естественото право" (социална, нравствена и юридическа философия, Бог е първопричина, но не се вмесва в обществения живот, който се подчинява на естествени закони). Всички противоречия в империята идват от частната собственост. Той търси пътища за съгласуване на интересите (защитава служителите и военните като средни робовладелци - посредници между народа и висшата аристокрация, съветва аристокрацията да накара народа да "трепери", а народа - да живее икономично, за да увеличава богатството на империята). 2.2. "Колективният трактат" ("Гуан-цзи” /IV - III в. пр.н.ера) посветен на икономиката, когато в Китай продължава развитието на системата на робството, занаятите и търговията: съществуването на класовите е "висше начало - дао" трудът е главен източник на могъществото на държавата.