Procheti.com

Файлове от Химия

Общо 180
Обществени науки
 • Минерални торове (МТ)

  Определение – минералните торове представляват химични съединения (вещества) в чист вид, или в смес с други, който имат свойството внесени в почвата да подобряват растежа и плододаването на различни видове селскостопански растения и да увеличават получените от тях добавки. Според БДС ISO минералните торове се обозначават още като „неорганични порове и подобрители”. 2.Изисквания – за да бъде едно вещество отнесено към минералните торове, то трябва да отговаря на следните по-важни изисквания:
 • 1. Въглехидрати в хранителните продукти : монозахариди и захароподобни полизахариди

  Те се делят на много видове спрямо броя на изграждащите ги атоми. Монозахаридите предтавляват безцветни кристални съединения, лесно разтворими във вода и почти неразтворими в органични разтворители. Като най-разпространени в хранителните продукти са пентозите и хексозите. Пентозите се срещат в растителния и животинския свят. Някои от тях влизат в строежа на полизахаридите а други в строежа на важни биологични вещества като нуклеиновата киселина.
 • Мерки и план за действие при въздействие с химически отровни вещества

  Това важи и за дистилираната вода, която може да реагира бурно в някои лаборатории, при взаймодействие с някои пероскиди. Именно заради подобни случаи, работодателите трябва да са добре запознати със законодателството, да знаят как да ползват и съхраняват опасните химически вещества; трябва да знаят как да реагират и при възникнал с тях проблем.
 • АЗОТНИ ТОРОВЕ

  Първият метод за свързване на азотът от атмосферата е метода на Биркеланд и Ейде, при който въздушната газова смес се прекарва през дъговата електрическа искра на която действа силовото поле на мощен електромагнит при температура около 30000 С: N2 + О2  NО + 181,5 kJ,
 • Глюкозата

  Какво става с него. Има няколко случая. В мускулите, когато няма достатчно кислород, НАДН.Н може да си отдаде водорода на пирувата и да се получи лактат. Ензима е лактат дехидрогеназа. НАДН.Н се превръща в НАД. При достатъчно кислород, пирувата преминава в цикъла на Кребс.
 • Органични съединения – определение, свойства, типове.

  Най-същественото свойство на въглеродните атоми е, че те се свързват помежду си и образуват въглеродни вериги, които могат да бъдат отворени и пръстеновидни. Въглеродните атоми във веригите се свързват с другите атоми и така се получават молекулите на органичните съединения.
 • Каучук. Вулканизация. Гума, ебонит

  Буната има жълт цвят, ниска еластичност, повишена пластичност, набъбва от органични разтворители. При нагряване до 200оС протича процес на омрежване на полимера като се получава ескапон. По механични свойства той е сходен с ебонита, но е по-топлоустойчив, не се атакува от киселини и органични разтворители
 • Калориметрия

  Получените резултати позволяват предварително, преди поставянето на химич­ните опити, да се пресмята съставът на равновесните  смеси, които  се образуват, когато веществата участвуват в обратими реакции. Измер­ванията се правят със специални прибори — калориметри. Най-простият калориметър представлява съд, в който топлината от изучавания процес се предава на течност, чиято температура се измерва точно. Като знае топлинния капацитет на течността и нейната маса, след точно измерване на пови­шението (или понижението) на темпера­турата химикът изчислява колко топлина се е отделила или погълнала.
 • Калций

  Подобно на калия калцият принадлежи към доста разпространените и доста актив­ни химични елементи. Алкалоземният метал калций се окислява от кислорода на въз­духа., взаимодейства с влага и с въгле­родния двуокис, но не така активно, както алкалният метал калий. Във вид на големи парчета калцият може да се пази на въздуха, без при това да има опасност, че ще протече бързо окисление
 • Качествен анализ

  Степента на точност на качествения анализ зависи от конкретно решаваната задача. Да допуснем, че е необходимо да се пречисти даден метал от примеси на друг. Ако приме­сите са 10% или дори 1%, резултатът от качествения анализ е очевиден. А ако са 0,01 %? В този случай резултатът се определя, първо, от потребностите на практиката и, второ, от чувствителността на метода за откриване на примесите