Procheti.com

Файлове от Химия

Общо 1
Обществени науки
  • Владимир Марковников (1837 - 1904)

    Важно значение за развитието на представите за строежа на орга­ничните съединения има създадено­то от В. В. Марковников учение за взаимното влияние на атомите в молекулите. Като Бутлеров Мар­ковников счита, че сродството меж­ду атомите на елементите силно влияе върху сродството между атомите на свързаните с тях елемен­ти. Например във въглеродния дву­окис кислородът насища цялото сродство на въглеродния атом и с това пречи на образуването на други негови съединения