Procheti.com

Файлове от Химия

Общо 34
Обществени науки
 • Строеж на атома

  Идеята, че атомите са основни градивни частици на веществото, принадлежи на древногръцкия философ Демокрит. След създаването на атомно-молекулната теория от Далтон в края на XVIII век и най-вече след откриването и изучаването на катодните лъчи и естествената радиоактивност, става ясно, че атомът има сложен строеж. Ръдърфорд създава т.нар. планетарен модел за строежа на атома – той се състои от ядро, в което са съсредоточени положителният заряд и почти цялата маса на атома, и електрони, които обикалят около ядрото и формират електронната обвивка. Броят на положителните заряди на ядрото е равен на поредния номер на елемента в Периодичната система. Моделът на Ръдърфорд е в противоречие с представите на класическата физика, според които движението на електроните около ядрото трябва да бъде съпроводено с непрекъснато излъчване на енергия, следователно енергията на електрона трябва непрекъснато да намалява докато той падне върху ядрото. На практика това не се наблюдава – атомите са стабилни.По същото време, в началото на XX в., Планк установява, че светлинната енергия се излъчва и поглъща на порции, наречени кванти. Енергията на всеки квант, Е е пропорционална на честотата на лъчението, n :
 • Метали

  Металите са твърди кристали, и природата на силите на връзката които поддържат в едно атомите в един метал е под въпрос. Стабилността на металната кристална решетка не може да се обясни с класическите теории за ковалентната или йонната връзка. Предположението за една ковалентна молекулярна структура е в противоречие с най-често изключително високата температура на топене на металите, с тяхната електронна проводимост. Йонната схема също изглежда още по-малко приложима, защото няма никаква причина напълно еднакви атоми (от един елемент) да станат йони с противоположни заряди след трансфер на електрони. Един твърде опростен модел на металната връзка се основава върху идеята за обединяване на всички валентни електрони между всички атоми в обема на металния образец. Металната кристална решетка е изградена от положително заредени йони. Те може да се разглеждат като получени от атомите на метала чрез отдаване на валентните им електрони. Тези валентни електрони се движат практически безпрепятствано в кристалната решетка и образуват т.нар. електронен газ. Той е причината за високата електро- и топлопроводност на металите, за пластичността им и др
 • Адсорбционна хроматография.Колонна и тънкослойна хроматография

  Адсорбционна хроматография – това е първият исторически възникнал дял на хроматографията, предложен през 1906 г. от руския ботаник Цвет за разделяне на някои растителни пигменти, като той е използвал различната степен,  в която те се адсорбират от калциевия карбонат. Най често прилаганият начин за осъществяване на контакта между подвижната и неподвижната фаза е използването на хроматографска колонка. В случаите, когато подвижната фаза е течност,  хроматографската колонка представлява стъклена тръба с диаметър 0,5-1,5 см, в която над тампон от стъклена вата или друг пропускащ течности слой е насипано твърдото вещество под формата на малки частички с определени размери. Колонката се поддържа винаги запълнена с разтворител малко над границата с твърдата фаза, за да не се образуват въздушни мехурчета, които пречат на равномерното преминаване на течността, както и за да не засъхват частичките на пълнителя
 • Строеж на атома , модели , спектри и квантови идеи. Атомен модел на Бор – Зомерфелд .

  . Класическо тълкуване на Ръдърфорт :   -факта че преобладаващата част от частиците не претърпяват никакви промени показва че материята не  е плътна , а има дифузионен характер   -факта че една малка част от тежките  α-частиците показва че в атомите трябва да се съдържат част , която да е положително натоварена.   -тъй като една нищожна част от α-частиците попадат върху тази положително заредена част , тя трябва да има много малки размери , но в нея да е съсредоточена цялата маса на атома , тъй като α-частиците не могат да я изместят , а се връщат обратно . Тази част Ръдърфорт нарича ядро на атома и за това този експериментален модел , се нарича ядрен . Установено е факта че атома като цяло е електронеутрлен , около положително определеното ядро трябва да се разполагат и определен брой електрони (носители на отрицателен заряд) , които да компенсират заряда на ядрото . Използвайки съществуващата аналогия във Вселената , той смята, че електроните се движат около ядрото аналогично на планетите от Слънчевата система-около Слънцето. За това този модел е наречен планетарен . Пътя , по който електронът се движи е наречен орбита . Така се достига до първоначалния експериментално обоснован модел за строежа на атома , което не загубва своето значение до днес . Този модел влиза в противоречие .