Procheti.com

Файлове от Химия

Общо 34
Обществени науки
 • Физикохимия

  Най-използвани адсорбенти с висока спец пов са активен въглен зеолити глини каолини бентонити идр 2)максимален адсорбционен капацитет-означава се с λmax това е количеството адсорбат поглъщано от 1 маса адсорбент при дадени условия Измерва се в (mol.g¯¹) 3)обем на порите-Vp отчита “празното пространство” в адсорбента което може да се запълни с адсорбат.В резултат на явлението капилярна кондензация при относ налягане Р/Ps=1 където Ps е налягането над плоска повърхнос Обема на порите се измерва в (sm³.g¯¹) 4)форма и размер на порите-съобщава се средният радиус на порите вариращ от 1 до 1000Å (1.10¯¹°m) КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПОРИТЕ-В зависимост от средния радиус на порите адсорбентите биват:1)микропорести с радиус от 5-20Å 2)мезопори от 20-500Å 3)макропорести с r над 500 Процеса при който адсорбата не само че се задържа на повърхноста на адсорбента но прониква в неговият обем се нар адсорбция Двата процеса протичат едновременно Обратният процес на адсорбция се нар десорбция
 • Съединения на бор с метали ( Бориди )

  Бориди съдържащи вериги от борни атоми. Делят се на два вида: - бориди с линейна верига - бориди с зигзагообразна верига Като от своя страна боридите със зигзагообразна верига се делят на зигзагообразни единични и зигзагообразни двойни. Между двете вериги се образувт връзки между близките борни атоми, като се получава подобие на борни ядра.   * Бориди с двумерна мрежеща структура. Структурата на този вид бориди се състои от последователно редуващи се слоеве от метални и борни атоми. Борните атоми, които са по малки по размери образуват мрежа, в която мрежа се поместват слоевете от метални атоми.
 • Първични химични източници на ел енергия – галванични и горивни елементи. Процеси.

  неутрални, т.е. бр на + и – йони е =. Около Zn електрод нараства конц на Zn йони, около Cu електрод нараства на сулфатните. Изравняването на + и – йони става с помощта на U обр тръбичка. ЕДН на галв елем е = на разликата от потенциалите на двата електрода, като винаги от потенциала на по-+ електрод се изважда потенциала на по - електрод. Един галв елем се записва по следния начин: От лявата страна се записва анода разделен с 2 верт черти и после катода. Пр.- Zn | ZnSO4 || CuSO4 | Cu. Галв елем на Якоби принадлежи към равновесните галв елем т.к. 1) Ако не се черпи ток от галв ел протича взаим м/у електродите и електролитите 2) Ако пропуснем ел ток в обратна посока ще се извършат точно обратните процеси. Случай на необратим галв елем е този на Волган, който представлява Zn и Cu пластинки, потопени в р-р на H2SO4.
 • Слаби електролити. Константа на дисоциация

  Електролитната дисоциация на слаби електролити намалява, при прибавяне на силен електролит с общ йон. Например: Оцетната киселина CH3COOH е слаб електролит, който се дисоциира съгласно уравнението: CH3COOH CH3COO- + H+   Ако към разтвора се прибави силния електролит натриев ацетат (CH3COONa à CH3COO-  + Na+ ), се увеличава конзентрацията на ацетатните йони (CH3COO-). Съгласно Принципа на Льо Шаталие – Браун, дисоциационното равновесие се нарушава и
 • Основни характеристики на ковалентната и йонна химична връзка. Метод на молекулните орбитали

  Ако два атома, например водородни, много отдалечени един от друг, се доближат, най-напред между тях ще се прояви сила на привличане (привличането ще е по-силно от отблъскването). Те ще се привличат все по-силно с намаляване на разстоянието между тях. Когато разстоянието между ядрата им обаче намалее твърде много (от порядъка на атомния диаметър), положението се променя : силите на отблъскване рязко нарастват. Измежду разстоянията, при които атомите се привличат и тези, при които се отблъскват, съществува разстояние, при което двата вида сили се компенсират и взаимно нулират. Това е равновесно състояние, което двата атома се стремят да заемат и в което да останат. Ако атомите се намират на разстояние отговарящо на равновесното състояние, и започнат да се раздалечават, то силите на привличане, които действат с по-голяма сила на тези разстояния, ще ги сближат отново. И обратно, ако атомите се приближат малко – силите на отблъскване ще нараснат и ще върнат атомите в равновесно състояние. Те могат да осцилират около тяхното равновесно разстояние.
 • Основни свойства на финно дисперсни частици

  Димовете се образуват при изгаряне на различни в-ва и кондензациа на парите при това изгаряне.Те са кондезациони аерозоли с размер на частиците от 5 до 0.1 μm. Мъглата това са капки течност диспергирани газова среда.Мъглата се образува при кондензациа на пари или при разприскване на капки течност в газова среда.Образуват се смесени аерозоли с големина на частиците близък до големината на частиците в димовете или до размера на тези в праха.Съществуват 3 вида плътност:насипна привидна и истинска. Насипната еотчита запълнините с въздух пространства м/у отделните частици.Тя е от 2 до 2.5 пъти по-малка от истинската.Представлява отношението на масата на даден обем от материала. Привидната плътност е отношението на масата на частиците към нейния обем.Някои видове частици като първичните имат привидна плътност равна на истинската.Колкото са по-равни двете плътности толкова по лесно се улавят частиците.
 • Лекции по химия

  Методите за сортиране са неприложими. Ако данните к’ ще се сортират не се събират в паметта на компютъра, а се намират на периферното у-во с последователен достъп. Класифицират се 2 осн. Метода а сортиране-сортиране на масиви, сортиране на файлове, наречени още вътрешно и външно сортиране. В този случай става въпрос за описване на данните като файл. Файла се х-ра с това, че в всеки момент е прчко достъпна само една компонента. Под сливане се разбира комбиниране на две или повече подразредни редици чрез непрекъснато избиране на текущо достъпен компоненет. Сливането се използва като допълнителена операция на сливането. Основен момент е минимизацията на броя на преминаванията през съответните у-ва използвани за сливането. Главни предпоставки за това са конфигурацията на компютъра и формата на записите. Конфигурацията има пряко отношение капацитета на сливане, а мощноста на сливане се обуславя от броя и вида на у-ва. Колкото по-голяма е мощноста на сливането, толкова по-малък е броя на преминаванията. Влияние в/у минимизацията на преминаванията оказва начина на сливане. Същноста на прякото сливане е: редицата А се разделя на две В и С. Те се сливат като се комбинират отделните им елементи в наредани двойки. Наредената редица се нарича отново А и се повтарят предходните действия като се сливат наредени четворки. Тези стъпки се повтарят като всеки път се удължава на слетите подредици. Всяка операция к` се прилага в/у цяло множество от данни се нарича фаза, а най-малкият процес к` повтаряйки се съставя процеса на сортиране се нарича пас. В действителност фазите на разделяне на съдействат на сортирането и в този смисъл са непродуктивни. Може да се елеминират чрез комбиниране на фазите на разделяне и сливане. Вместо сливане в единствена редица, данните се разпростират в/у 2 ленти, к’ са източници на данните за следващата фаза.
 • Лекции по технология на органичния синтез

  пиролизата и термич.крекинг е в Т на п-те, която в най-голяма степен опред.различната дълбочина на превръщ. на суровината. Реакции. Първични р/и, протичащи при нагряването на ВВ са разкъсване на С-С и С-Н връзки - крекинг и дехидриране Â-(CH2)n-CH3  –CnH2n" Â-CH3- &С4Н8+С3Н6 (С5Н10+С2Н4    Â-(CH2)n-CH3 "Â-CH3 + CnH2n След това протичат вторични р/и, при които пол.ненаситени с-я се дехидрират и кондензират: CH2=CH-CH2-CH3D CH2=CH-CH=CH2 + H2 ;;; CH2=CH-CH=CH2 + CH2=CH2 DÃ "Ã+ 2H2 ;;; CH2=CH-CH=CH2 + Ã"ÃÃ"ÃÃ+ 4H2 По-нататъшната кондензация на ар.с-я води до образ.на кокс. При по-# Т се образ.ацетилен, Н2 и С2. Термодинамика и кинетика. Докато при $Т термодин.най-стабилни са наситен.ВВ , редът на относит.стабилност при #Т се обръща в обратна посока Ар.ВВ > Алкени > Циклоалкани > Алкани и става възможно превръщан.на наситен.ВВ в алкени и ар.с-я. Крекингът и дехидрирането саD ендотер.р/и, = на които се измества надясно при Т над 400 – 550ºС в зависимост от природ.на реагентите. При по-#Т р/те стават необратими, но по-нататъшното #на Т благоприятствува по-дълбоките превръщ.до ацетилен, СН4,Н2 , С2, смоли и кокс. Р влияе в/у равновесието. Понижението му благоприят.разлагането и затова С-та суровина се разрежда с в.п. #на Т ускорява " разложителни р/и и тяхната скорост става значителна над 500 – 550ºС. Механизъм. Р/те при пиролизата и термичния крекинг протичат по радикало-верижен мех. Зараждането на веригата става по термичен път при разкъсване на най-слабите връзки в молекулите. Нап.крекингът на n-бутан при 550ºС 
 • Мед

  ДИАМАНТ-С Кристализира  в кубична сингония. : Диамантът е безцветен и прозрачен. Понякога е жълт, син, червен или  черен от примеси Притежава съвършена цепителност и изключителна твърдост - 10,  Диамантът се използува като скъпоценен  минерал в бижутерията. ГРАФИТ-С Кристализира в хексагонална сингония Притежава съвършена цепителност. На цвят е черен до  сив,  прозрачен  с  тъмносин  цвят  в  тънки пластини. Твърдостта му е 1-2, а относителното тегло- 2.09 - 2.23. Има  черна черта  на плочката. . Мазен е на пипане. Използува се в  моливната промишленост.                           Сулфиди и сулфосоли ГАЛЕНИТ PbS Кристализира в кубична сингония Галенитът е сив. Притежава съвършена цепителност. твърдостта - 2.5 - 2.75. . Относително тегло- 7.5.Чертата е сивочерна Галенитът е основен източник за добив на олово