Procheti.com

Файлове от Химия

Общо 34
Обществени науки
 • Влияние на високите светлинни интезситети вурху вуншните протеини от кислород отделящия комплекс

  В ранните изучавания с чувствителен кислороден електрод и пулсиращи светкавици, бе установено наличието на 4 окислени еквивалента, акумулирани от ФС 2, необходими за отделяне на 1 молекула О2 от водата.  
 • Киселинно-основният обемен анализ

  Ацидиметрията се използва за определяне на силни и слаби основи, основни соли, соли на слаби киселини и органични съединения, притежаващи основни свойства. Най-често като титранти се използват стандартни разтвори на солна киселина, но в някои случаи -  сярна, азотна , перхлорна и др.киселини. Стандартни разтвори на тези киселина не могат да се приготвят по пряк начин, тъй като търпят промени. Първоначално се приготвя разтвор с приблизителна концентрация, а стандартизацията се извършва с разтвор на титроустановител като Na2CO3, Na2B4O7.10H2O  и др. Най-често срещаните в практиката индикатори за ацидиметрията са метилоранж, метилрот и др., които имат рКInd< 7. Титрувалните криви представят зависимостта  pH = f(Vкис.)  Ацидиметрията намира приложение  за определяне на масова част (w%)  на основи , алкалност на води и др. проби, временна твърдост на вода, соли и др. Акалиметрията се използва за определяне на силни и слаби киселини, кисели соли, соли на слаби основи и органични съединения, притежаващи киселинни свойства (органични киселини, феноли идр.).
 • Същност на процесите дестилация и ректификация

    Ректификационната уредба е инсталация,в която се провежда ректификацията.Обикновено ректификационната уредба се състои от следните елементи:ректификационна колона,котел,дефлегматор,охладител и резервоари за изходната смес и котелния остатък.Ректификационните уредби биват с периодично и с непрекъснато действие.Ректификационната уредба с периодично действие може да бъде с непрекъснато увеличаване на флегмата и постоянен ректификат или с постоянна флегма и непрекъснато изменящ се по обем ректификат.Ректификационната уредба с непрекъснато действие могат да бъдат за двукомпонентни и за многокомпонентни системи.
 • Пространствена конформация на нуклеотидите

  Способността на 2 единични вериги да хибридизират представлява много точен тест за тяхната комплементарност. Степента на хибридизация се изразява в проценти. Колкото по- голяма е тя , толкова по сродни са ДНК, откъдето произлизат тези вериги. Напр. установено е, че степентта на хибридизация м/ у ДНК и шимпанзето е почти 100% . Осъщест. се по 2 начина хибрид. в разтвор и хибрид. в/ у филтър. Първия се провежда в р- р, в които се смесват 2- те едноверижни ДНК- определя се радиоактивния белег и се работи с малки количества ДНК. Този начин не е мн. точен. Хибрид. в/ у нитроцелуозен филтър- поставя се едноверижна ДНК в/ у филтъра, която е предварително имобилизирана, за да се предотврати ренатурацията, след което се свързва с друга ДНК верига и отново по радиоактивният белег се съди за степента на хиридизация
 • Трета А група химични елементи (B, Al, Ga, In, Tl)

  Самият метал се получава чрез електролиза. Употреба:  Тези метали се използват за добавка към метали и получаване на сплави с подобрени качества. Алуминиевите  сплави се използват в самолетостроенето поради това, че са леки и с добри механични качества. Tl се използва в лагерните  сплави.
 • Втора А група (Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra) Ca, Sr, Ba - алкалоземни елементи

  Структурата на  най-външния електронен е ns². Енергийната разлика между s и p поднивата е много малка и  във възбудено състояние 1е‾  преминава на р нивата. Тогава електронната конфигурация става ns¹p¹.  Вероятни са I и  II степен на окисление, но в действителност благоприятна е само II степен на окисление. Физични свойства - сребристо бели метали, по-твърди от алкалните метали. Ве е най-твърд, но е крехък. Те са топло и електропроводими. Променят се на въздуха. Леки са. Много от физичните свойства зависят от строежа на решетката. Be и  Mg имат хексагонална най-плътна опаковка. Ca и Sr имат кубична, а Ва – обемно-центрична елементарна решетка.
 • Вътрешна енергия

  Всяка термодинамична система се състои от голям брой микрочастици. Те непрекъснато се движат и взаимодействат помежду си. Вътрешната енергия е количествен израз на взаимодействието и движението на частиците в една система и включва в себе си всички видове енергии, предизвикани от движението и взаимодействието на тези частици освен кинетичната и потенциалната енергия като цяло. Изменението на вътрешната енергия +U може да се определи, ако е известно как системата взаимодейства с околната среда. В една изолирана система вътрешната енергия е постоянна величина, което се записва така: U=const или +U=0. Следователно вътрешната енергия еднозначно се определя от състоянието на системата, т.е. тя е функция на състоянието. От гледна точка на термодинамиката обмен на енергия м/у дадена система и околната среда може да се осъществи по два начина: чрез топлообмен и чрез извършване на работа. Обменът на енергия чрез топлообмен е резултат от хаотичното движение на микрочастиците, изграждащи системата. Количеството енергия предадено чрез топлообмен се нарича топлина и се отбелязва с q.
 • Първа А група (Li, Na, K, Rb, Cs, Fr) - алкални елементи

  Електронна структура: ns¹, определя I степен на окисление като най-вероятна. Тези елементи имат големи радиуси и малки потенциали  на йонизация. Следователно те са силни редуктори.  От всички алкални метали Li е с най-малър радиус и най-голям йонен потенциал. Свойства: бели, блестящи метали. Само Cs е бледо жълт. Меки са и могат да се режат с нож. Съхраняват се под петрол, а Li под течен парафин, защото са силно реактивоспособни. Тези елементи са по-силни редуктори от водорода, въглерода, въглеродния окис и др. и много лесно се окисляват. 
 • Въглеродни влакна

  Въглеродните влакна се отличават с голяма якост и коравина при относително малка обемна плътност. Ценните им механични свойства се дължат на наличието на графитни структури (графени), разположени в спирално навити около оста им слоеве. В състава им се съдържа и известно количество аморфен въглерод. Значение за механичната здравина на влакната има количеството на графитните образувания с дължина над  1000 Å и дебелина около 100 Å, а така също и тяхната подредба [1, 2, 3]. Най-широко приложение са намерили два вида въглеродни влакна, произвеждани на основата на полиакрилнитрил (ПАН) влакна. Това са “НТ” - влакна с висока якост, и “НМ” (high modulus) влакна - с висок модул на еластичност. Освен тях се произвеждат по метод на “Union Carbide” (USA) влакна “Торнел” от нефтени пекове, които се отнасят към групата на НМ – влакната. Въглеродни влакна се получават и от целулозни влакна.
 • Диспресни системи

  Строеж на дисперсните системи При допир на две фази, на границата между тях обикновено възниква електрически потенциален скок, който е свързан с образуването на двоен електричен слой със сложен строеж. Съгласно модела на Щерн, д.е.с. се състои от два подслоя с противоположен заряд. Единият подслой  е разположен върху повърхността на дисперсната фаза и е неразривно свързан с нея. Вторият подслой (наречен противослой) е изграден в дисперсната среда на системата. Част от йоните в противослоя са правилно подредени, а останалите йони образуват една дифузна атмосфера в обема на дисперсната среда.