Procheti.com

Файлове от Химия

Общо 34
Обществени науки
 • опазване на околната среда

  ПЕТЧЛЕННИ ХЕТЕРОЦИКЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ С ДВА ХЕТЕРОАТОМА - ДИАЗОЛИ
 • БДС методи за химичен анализ на питейни води

  Пробите се вземат в стъклени бутилки с обем поне 1 литър възможно най-бързо след вземането се провежда изпитване за цвят. Ако съхранението е неизбежно, пробите се съхраняват на тъмно при 40С. По време на съхранението се избягва контакт на водните проби с въздуха, особено в случаи когато e възможно да протекат окислително-редукционни реакции, които променят цвета. Промени в температурата също се избягват.
 • Кръговрат на азота. Амонификация

  Химизъм на амонификацията:от химична гл.точка амонификацията е хидролитичен процес. Пептидната връзка се свързва с водата, след което протичат по-нататъшни метаболитни процеси. Азотът под формата на белтъчни в-ва представлява най-главната съставка на органичната материя. Нейният кръговрат в природата протича при аеробни и анаеробни условия. В зависимост от това се получават различни продукти:
 • Периодичен закон

  Възбудените състояния атомите са нестабилни, поради което те лесно отделят погълнатата енергия и преминават в основно състояние. На електронните преходи от едно енергетично състояние в друго се дължат линейните емисионни спектри на атомите.
 • Метеорологични и биометеорологични станции и постове. Организация на метеорологичните наблюдения

  Метеорологията е наука, която изучава и обяснява възникването, развитието и взаимната свързаност и обусловеност на физичните процеси и явления, които про­учат в земната атмосфера. Физичното състояние на атмосферата се характеризи­ра посредством метеорологични елементи, които се изменят във времето и пространството. Основните елементи, влияещи върху живота и стопанската дейност на века, са атмосферното налягане, слънчевата радиация, температурата на възду­ха и на почвата, влажността на въздуха и на почвата, облачността, валежите, изпарението, вятърът и др. Между тях съществува тясна и неразривна взаимовръзка. Метеорологичните условия, като основни абиотични фактори на жизнената среда, въздействат върху биологичните обекти (растения и животни).
 • БДС методи за химичен анализ на питейни води

  • Оценяване при задължителен избор – дори когато оценителят не може да определи разлика между двете или трите проби, той трябва да избере една от пробите, която има по-силен вкус и мирис. • Оценяване при незадължителен избор – ако оценителят не е в състояние да оцени едната от пробите или разрежданията като различна, той трябва да запише по-малко от стойността на разреждането.
 • Окисление

  Механизъм на окислението. Сдвоените електрони на кислорода от О-Н група, разрушават p-връзката, образувайки с двата й електрона две нови s-връзки (епоксидния пръстен). Връзката -О-Н се разкъсва като водорода се отделя във вид на протон и се свързва с карбонилния кислород за сметка на електроните от p-връзката. Така карбонилнита група се превръща в хидроксилна. Пероксидната връзка се разкъсва хетеролитично и електроните остават към кислорода свързан с въглеродния атом. Те образуват p-връзката в новосъздадената карбонилна група. Реакцията протича на един етап и изглежда така.
 • Бойно отровни вещества

   Причиняващи мехури  - отново използвани за пръв път през първата световна война. Първия причиняващ мехури агент е използван от германците срещу англичаните и срещу втора френска армия в близост до град Ипр , Белгия,  откъдето и тривиалното му име иприт. Образува киселини при контакт с кожата или дихателната система , причинява мехури  , раздразнение на кожата и дихателните пътища , конюнктивит , раздразнение на роговицата на очите и други.Установено е че е силно канцерогенен.Други известни вещества са люизит и би-двехлороетилетиламин  
 • Интегралните връзки между природните науки като фактор за постигане на качество на образованието

  На практика това може да се осъществи по пътя на търсене на общото и специфичното при постоянното систематизиране в отделните учебни предмети и същевременно обединяване на системите по цели, основни понятия, методи и категории, т.е. по пътя на осъществяване не само на конкретни междупредметни връзки, но и по пътя на достигане на междупредметен синтез, междупредметна интеграция. По такъв начин, обучението по химия и по другите естествени научни дисциплини застава на здрава методологична основа - обединяване на частите в цяло и установяване на взаимовръзката между тях. Междупредметната интеграция изисква да се направи интегрална характеристика “цялото в частите” за отделните учебни предмети от естественонаучния цикъл и да се отделят тези “общи елементи”, които се съдържат в основата на тези предмети.
 • Минерални торове

  възобновяване на запасите от хранителни вещества в почвата- биологично важните химични елементи могат да задоволят нуждите на растенията неограничено време само по пътя на кръговрата. На фона на биологичния кръговрат от дейността на човека се развива още по- усложнения кръговрат на веществата в селското стопанство, което е изключително важен фактор на почвеното плодородие. За увеличаване на процентното съдържание на нужните елементи в почвата по изкуствен начин се използват минерални торове.