Procheti.com

Файлове от Геополитика

Общо 30
Обществени науки
 • Влиянието на глобализацията върху човешкото битие и малкия човек

  Днес в противовес на всички опити за глобален тероризъм и атака на и срещу човешкото битуване на тази земя, светът ни се оказва възможно най – сигурния възможен в досегашното си социо-културно развитие през всички възможни епохи.Като, че ли човечеството реши да показва и доказва на самото себе си по един своеобразен начин, че би могло да съществува прекрасно  „на ръба” между онтологичната екзистенциална несигурност и тоталната всепроникваща наблюдаваемост, която да осигурява необходимия ред и спокойствие.
 • Аз, Европа и глобалният свят

  Пълноправното членство на България в Европейския съюз (ЕС) означава край на процеса на присъединяването им началото на процесите на адаптиране и активно включване на българите, българската икономика и общество в европейските интеграционни процеси. Тези процеси ще доминират на вътрешните процеси в българската икономика и общество и ще налагат своя къде по силен, къде по незабележим отпечатък върху живота на българите и върху българското общество. От друга страна, тези процеси ще бъдат зависими и от задълбочаващата се глобализация на социалния, икономическия и духовния живот, независимо дали това пряко може да бъдат установено и отчетено.
 • Значение на ООН за международната сигурност

  "Международната сигурност" е състояние на външните отнашения на участващите в международното общуване страни и на цялата международна система, при което не възниква заплаха за жизнените интереси на отделните страни и на международната общност, а в случай, че такава заплаха възникне, съществуват надеждни средства тя да бъде преодоляна по начин, позволяващ нормално функциониране на системата и свободно развитие на всяка отделна страна. И именно със създаване на световните организации на Организацията на обединените нации се изгради универсална система за защита на всеобщия мир и сигурност.
 • Същност на глобализацията

  Икономическото измерение на глобализацията без съмнение има голямо значение и представлява важна причина и катализатор на процесите на глобализация и в другите сфери. В случая обаче не трябва да се пропуска, че понятието "глобализация" обхваща много повече, отколкото засилващата се интеграция на световната икономика и затова то не трябва да бъде ограничавано само за икономическите процеси, което все още често се случва.
 • Военното положение в Косово

  На 2 юли 1990г. неконституционнен косовски парламент обявява Косово за независима държава, въпреки че това решение не е съгласувано и прието от Белград или някоя друга чуждестранна организация. Две години по- късно, през 1992г., парламентът организира неофициално допитване до народа, което е наблюдавано от международни организации. От 80% гласувало население 98% са гласували за обявяване независимоста на Косово. Въпреки това косовските албанци продължават да изискват от тиранинът, Милощевич, образование, заетост, здравни грижи и за тях като за живи,човешки същества. През цялото време обаче албанците в Косово продължават да се надяват, че международната общост ще откликне на техните молби за помощ. Въпреки, че множество международни дипломати посещават Косово и периодично докладват за неспазването на човешките права на албанците и зверско
 • Определение за глобализация, основни икономически черти

  Огромният ръст на търговията, което друг централен елемент на икономическата глобализация, не на последно място произтича от силно намалелите разходи за транспорт и възможността стоките да бъдат транспортирани по-бързо. Това се отнася особено за сферата на услугите: продукти като софтуер или база данни могат за секунди да бъдат изпратени от единия край на света до другия.
 • Райониране в Европейския съюз - основни моменти

  Изискванията и предпоставките в политиката на ЕС се сформират  и заключват в следното: ЕС се придържа към поетите отговорности към своите по-бедни региони, наличието на вътререгионалните проблеми на страните членки причиняващи доста вреди на ЕС като цяло има огромни различия в просперитета които са неприемливи. Най-напред регионалната политика на ЕС изцяло се е придържала към Римския договор като  се е опитвала да намалява разликите между различните региони. Водещия елемент на регионалната политика на ЕС е създаденият ЕФРР като неговия регулативен механизъм осигуряваше предотвратяване на пълното преливане на средствата на фонда към нуждаещите се страни и техните региони.
 • Моделиране на разработката на находища на нефт и газ

  Проблемът с представянето на неопределеностите се явява един от ключовите въпроси в сферата на нефтогазодобивната промишленост, като в същото време той е и най-слабо изученият. Наличието на неопределености може да бъде отчетено непосредствено в съществуващите модели, чрез въвеждането на недетерминирани параметри като случайни величини с известна вероятностна характеристика, като неточни величини със зададена функция на принадлежност, или като интервални величини с фиксирани интервали на изменение, а решението се намира с помощта на методите на статистическото, неопределеното или интервалното програмиране.
 • Хронологията на една илюзия

  От края на Студената война досега държавното изграждане се превръща във все по-сложно изкуство. ООН, НАТО, САЩ, а от неотдавна и Европейският съюз, водят операции с участието на въоръжени сили в пост-конфликтна среда с цел да подкрепят политическата промяна, демократизацията. Не всяка от последните експедиции подхожда на това описание, но така или иначе държавното строителство, изграждането на мира и стабилизиращите операции се превърнаха в основната парадигма на използването на въоръжени сили в света след Студената война.
 • Новите господари на света и тези , които им се противопоставят

  Апаратът на световно господство и експлоатация според Зиглер не е единен. Той е съставен между противоречия и борби между олигарсите , водени предимно с икономически оръжия като сливания , дъмпинг , офериране и т.н. Но ако системата бъде застрашена те веднага е обединяват. Въпросният апарат е съставен от олигарсите и “наемници” , на които те плащат за да ги поддържат. Правителствата на страните от Третия свят се определят като проводници на политиката Новият световен ред посредством корупцията. Накрая Зиглер очертава тенденцията за противопоставянето на Новия световен ред – посредством Революция се ражда ново “гражданско общество” , което да се противопостави на господарите на света.