Procheti.com

Файлове от Геополитика

Общо 2
Обществени науки
  • Глобализацията – резултат на човешкото развитие

    Всичко това доведе човека до съвсем нова роля – арбитър на планетата и арбитър на самия себе си. Тази роля е свързана с невероятни отговорности, които човекът все още не е осъзнал. Човечеството все още не живее в мир със себе си и това е най-големият му проблем. Никой все още не знае докъде ще доведат съвременната човешка цивилизация, безконтролният растеж, технологическият бум, неразумната система на разпределение. През ХХІ в. глобализацията като последващ резултат от развитието на човека ще обхване цялата планета. Нейната същност, проблеми и последователност най-вероятно ще бъдат твърде разнопосочни. Твърде вероятно е глобализацията да задълбочи човешкото неравенство.
  • Фондове на Европейския съюз

    Стр.фондове(СФ) на ЕС са осн.инструмент на европ структурна пол.и магат да допринесат за бързо нарастване на РЕ.СФ подкрепят новите стр-членки за директни инвестиции в производствения сектор.Предимствата на използването на СФ пред всяка друга форма на финансиране са свързани преди всичко с това че е въведен ясен регламент,челите им съвпадат с нац.интересина стр.членки,не осъществяват държавния или местния общински бюджет,което да налага преливане на редства от един приоритет към друг,засилват м/ународния обмен на идеи,специалисти,технологии,с-ми за информац.контрол.СФ се базират на следните п-пи:принцип на концентцията-предполага насочване на финансовата подкрепа към определен брой приоритетни цели с оглед повишаване ефективността на въздействие.Принципът позволява даден регион да се възползва от безвъзмездната помощ на СФ само ако отговаря на следноте критерии-стимулиране развитието на изостанали региони;подпомагане развитието на индустриални,селски и градски райони;осъществяване на мерки,насочени към адаптиране и регулиоране на политиките в сферите на заетостта,образованието.П-п на партниорство-изисква близко сътрудничество м/у Европ.комисия и съответните власти на нац,регионално и местно равнище,включително и взаимодействие с иконом и соц партниори,определени съобразно нац.правила и практики.П-п на планирането-определя сроковете за оказване на финансова помощ.СФ са:европейски фонд за рег.развитие(подпомага развитието на най-изостаналите региони на ЕС);европейски социален фонд(осигурява финансова подкрепа за борбата с безработицата и увеличаването на заетостта.ЕСФ инвестира в ЧР.Основополагащ е п-път за равния достъп на мъжете и жените,на хората в неравностойно полоцение);европейски фонд за гарантиране и насочване развитието на селското стопанство-аграрен фонд(целта е да подпомага развитието на замеделието и на селските области);финансов инструмент за насочване развитието на робовъдството(осигурява помощ за преструктуриране на рибовъдния сектор).