Procheti.com

Файлове от География

Общо 197
Обществени науки
 • Христофор Колумб

  Като се базира на античните доказателства за сферичната форма на Земята, той съставя проект за най-кратък морски път от Европа до Индия. Целта е била да се спести заобикалянето на Африка и по този начин да се улесни търговията с така ценните стоки от азиатския континент (основно на подправките, които тогава са с много висока цена).
 • Хидроложка характеристика на река Рейн

  Рейн е сред най-дългите реки в Европа и най-дългата в източната ѝ част. Но голяма е и значимостта от древните култури, както и най-съвременното и настоящо ключово значение като централен икономически път свързващ развитите страни от Централна Европа със Световния океан.
 • Хидроложка характеристика на река Тунджа / станция – Павел Баня /

  В Калофер реката завива на изток и при гара Калофер навлиза от запад в Казанлъшкото поле, като долината ѝ се разширява и при село Александрово достига до 3-4 км, след което се стеснява до 1 км. Дъното е от едър пясък и дребен чакъл, дълбочина около 0,7 м, скорост на течението 1,5 м/сек и надлъжен наклон около 1,5‰. Водосборната област на Тунджа се определя чрез координатите 41°55' и 42°45' с. ш. и 24°55' и 27°00' и. д. Старото име на р. Тунджа е Тунзус. Тунджа е най-големия приток на р. Марица, който се влива в нея на турска територия.
 • ХИДРОЛОГИЯ И ХИДРОГРАФИЯ

  Хидрологията може да се разделена на: Хидрография - изучава и описва на водните обекти; Хидрометрия - разглежда методите и уредите за наблюдение и измерване на хидроложките елементи; Теоретична хидрология - обобщава установените от хидрографията и хидрометрията характеристики, типизира явленията и определя причинната връзка между хидроложките явления;
 • Хидроенергетика в България

  Водата играе важна роля в световната икономика благодарение на способността си да разтваря множество химични съединения, възможността да се използва като охладител в промишлеността и удобството, което предоставя като среда за транспорт Около 70% от прясната вода намира приложение в земеделието. Друго важно приложение на водата е за производство на електроенергия, чрез водноелектрически централи ВЕЦ.Науката хидроенергетика се занимава с особеностите на строителството, свързани с производството на електроенергия от вода.
 • ГРАДСКО И СЕЛСКО НАСЕЛЕНИЕ. СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ

  Локацията на населението в селата или градовете води след себе си до коренно различните му количествени и качествени показатели. В този смисъл, разглеждайки населението в неговата селищна структура, ние можем да го характеризираме и с всички други отнасящи се до него демографски структури: възрастова структура; образователна структура; здравна и т.н. структури. Това е важна част от териториалния анализ на населението в света.
 • „Казанлък”

  Приоритетите, които са важни за развитието на община Казанлък, са образованието, културата, туризмът, инфраструктурата, здравеопазването, но приоритетна и важна е всяка една сфера от обществения, икономическия и социалния живот в нашата община.
 • Гианска планинска земя

  В геоложко отношение Гианската планинска земя представлява част от обширната Южноамериканска платформа. Тя е изградена от архайски и протерозойски силно дислоцирани скали: гнайси, гранитогнайси и кристалинни шисти. Тази докамбрийска скална серия е процепена от по – млади интрузии от гранит, порфирит и диабази. Целият комплекс по време на интензивните планинообразувателни движения е бил силно разломен.
 • География на зеленчукопроизводството, лозарството и овощарството в България

  Зеленчукопроизводството, лозарството и овощарството са традиционни подотрасли на растениевъдството в България, поради благоприятните природни условия в страната и производствения опит на населението, натрупан през вековете. Всеки от посочените подотрасли се характеризира със специфични особености: различни изискванията към почвено-климатичните условия; различни биологични особености в развитието на отделните култури, които могат да бъдат поделени на трайни и едногодишни.
 • Териториално – устройствени проблеми при инфраструктурното – транспортно развитие в Северен централен район

  Транспортът се осъществява по няколко основни начина, всеки от които използва специфични превозни средства, инфраструктура и организация. Транспортирането на даден пътник или стока може да включва съчетание от няколко от тези основни начини интермодален транспорт (метод на транспортиране на хора или стоки като се използват два или повече вида транспортни средства). Всеки от видовете транспорт има свои предимства и недостатъци, като изборът между тях се определя от стойността, капацитета и бързината.