Procheti.com

Файлове от География

Общо 197
Обществени науки
 • Рачо Змеев

  Българското краезнание има повече от 2 столетия историческо развитие, с боготи традиции да учи и възпитава българския народ в родолюбие. Най-ранните изследвания в краеведската книжнина датират 60те години на 20ти в. И принадлежат на Д. Иванчев, П. Чолов, М. Ковачев, Л Разпопова, Хр. Ботушаров и др. , които правят опити за разглеждане на теорията и практиката на краезнанието.
 • Климатът като елемент на природната среда

  Силно зависими от развитието на климатичните условия е селското стопанство, транспортът, туризмът и т.н.Например мразовитата и снежна зима се отразява отрицателно на строителството от една страна, а от друга влажното и хладно лято пречат на морския туризъм. В този смисъл е необходимо да се провеждат целенасочени и аналогични климатични изследвания.
 • КИПЪР

  В селското стопанство в малки частни имоти се отглеждат пшеница, ечемик, ръж, картофи, бобови култури, маслини, тютюн, грозде, домати. Отглеждат се едър и дребен рогат добитък, свине, овце. Развити са бубарството и риболовът. Леката промишленост е развита в посока на текстила, кожарството, хранителната преработка и тютюневите изделия.
 • Физикогеографска характеристика на Казанлъшката котловина

  Казанлъшката котловина е силно удължена в посока запад-изток (около 94 км ) с ширина 10 км и около 350 м надморска височина. Западна и част е най-широка и малко по-висока, а на изток от стеснението при град Казанлък е по-тясна и по-ниска. В най-източния си край котловината включва две малки хълмисти полета – Трърдишкото и Шивачевското, обособени между Межденик и Елено-Твърдишка планина.
 • Използване на ИКТ за формиране на картографска грамотност у учениците в ІV клас

  Идеята за формиране на модели на поведение за разработване на маршрути за пътешествие при работа в екип чрез използване на две ИКТ – уеб-базирани и презентационни, е сравнително нова в обучението по география.Това ме мотивира да разработя проблема в дълбочина и определи избора ми на темата. Както е известно, уеб има потенциалът да предоставя на учениците богата среда за достъп до актуални източници на информация, в която те могат да прилагат изследователски умения за ре- шаване на автентични реални проблеми.
 • Канада

  Ширината на тази необятна земя е повече от 5800 км..Най-северните части са заети от Арктическия архипелаг, който има обща площ 1.3 млн. кв. км, а най-големи острови са Бафинова земя, Алсимр и Виктория. Ледници покриват 10 % от архипелага. Източните части са равнинно плато с надморска височина от 300 до 1500 м.Източна Канада включва три географски района – Канадския щит, Апалачите и разположената между тях плодородна низина на Големите езера и река Сейнт Лорънс. Кандският щит е най – старата суша на Северна Америка и заема почти половината от територията на Канада.Г
 • Източноевропейска равнина

  В нейните предели се включват островите на Моонзундския архипелаг в Балтийско море, о. Колгуев и п-в Канин в Баренцово море. Повърхнината на Източноевропейската равнина няма изключително плосък релеф, а се състои от няколко възвишения и низини, които я разнообразяват. Тя има средна височина около 170 м, от 28 м под морското равнище при Каспийско море и достига 472 м при вр. Камула.
 • Марианската падина. Историческо предизвикателство за покоряване на океанските дълбини и географските пространства

  Достига максимална дълбочина в т.нар. точка „Challenger Deep“ – малка цепнатина с формата на прорез. Дълбочината на падината е около 11 км. или с над 2 км повече от връх Еверест . Тя е дълга около 2500 км и дълбока около 10994 м. Склоновете й са стръмни, средно около 7—9°, а дъното — плоско, широко от 1 до 5 километа, и разделено от прагове на няколко затворени участъка.
 • Следосвобожденски период (1878-1944г)

  Географското образование в периода се отличава със: -стимулиращо влияние на географската наука и системните географски изследвания върху утвърждаване на географията като основен учебен предмет в българските училища, -стабилно място на учебния предмет в училищните планове на средното училище, което се потвърждава от хорариума , с който той се изучава (1881-1945г той варира между 10 и 14 часа, обучението в някои курсове се прекъсва, което е необосновано от дидактическа гледна точка.
 • Индийският океан

  Страните от източната част на Индийския океан, представляват значителен дял от световните рибарството, въпреки че повечето търговски и занаятчийски дейности се извършват в крайбрежните зони, а не в дълбока вода. Източната част на Индийския океан е дом на 45 на сто от рибари в света и носи на улова от 7 милиона тона риба годишно, или 8 на сто от общото световно производство на риба. Повечето от този улов се прибира в близост до брега, пускането толкова много напрежение върху крайбрежните рибни запаси, които рибари са били принудени да се подвизава по-нататък в морето и дори в изключителната икономическа зони (ИИЗ) на съседните народи.